Fyziologický ústav LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 03
Vitajte na stránke ústavu fyziológie SZU
 
 
Náš ústav zastrešuje výuku štúdijného predmetu Fyziológia pre študentov lekárskej fakulty a fakulty verejného zdravotníctva (bakalárske a magisterské denné a externé štúdium). Cieľom je pripraviť študentov na prax v medicíne a pridružených klinických a biomedicínskych oblastiach. Výuka sa zameriava na sprostredkovanie poznatkov v oblasti základnych fyziologických procesov na úrovni buniek, tkanív orgánov a orgánovych systémov, ktoré tvoria biologickú podstatu života. Úzko naväzuje na vedomosti z anatómie, histológie biochémie a biofyziky, v kontexte poznania organizmu ako celku. Rozsah získanych vedomostí je základnym predpokladom pre ďalšie štúdium medicíny a porozumenie podstaty a predmetu lekárskych vied.
 
Prof. MUDr. Igor Béder, PhD.
Prednosta ústavu
 
ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ÚTVARU
 
Prof. MUDr. Igor Béder, PhD.
Prednosta
Tel: 02/59370.395
Fyziologický ústav
Kancelária B-120, 1. poschodie
 
MVDr. Vladimíra Koštiaková
Odborná asistentka
Tel: 02/59370.562
Fyziologický ústav
Kancelária B-292, 2. poschodie
 
MUDr. Katarína Zvarová, PhD.
Odborná asistentka
Tel.: 02/59370.765
Fyziologický ústav
Kancelária B-653, 6. poschodie
 
MUDr. Oľga Gonščáková
Odborná asistentka
Tel: 02/59371.111
Klinika pediatrickej urológie LFUK a DFNsP
 

 Mgr. Jana Mlynárová, PhD

Laborant: 0904 579 619

e-mail: jnmlynarova@gmail.com

 

 

 

 

 

 
 
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
 
Lekárska fakulta
 
Plán praktických cvičení
Plán prednášok
Štúdijná literatúra
Skúšobné otázky 
 
Fakulta verejného zdravotníctva

Plán prednášok
Štúdijná literatúra
Skúšobné otázky

 

 
VEDECKÁ ČINNOSŤ
 
Vedecké záujmy členov ústavu fyziológie sa zameriavajú na štúdium kardiovaskulárneho, lymfatického a renálneho sytému, problematiku polychlorovaných bifenylov – ich negatívny vplyv na živé organizmy, a zobrazovanie fyziologických procesov na tkanivovej a subcelulárnej úrovni.
 
Kardiovaskulárny systém a lymfatický systém:
Hlavným zameraním je: a) štúdium chronickej hypoxie pri rôznych patologických stavoch, objasňovanie podstaty a vzťahu medzi stupňom tkanivovej hypoxie a klinickými symptómami pacienta, b) úloha lymfatického systému pri kompenzácii transfúznej hemodilúcie (viac informácií Doc. MUDr. Igor Béder, PhD).
 
Renálny systém:
Zameriava sa na štúdium zmien inervácie dolných močových ciest v súvislosti s poškodením mozgu a miechy. Predmetom záujmu je objasniť modulačné mechanizmy v neurálnych centrách mikčného reflexu, ktoré vedú k poruchám močenia (viac informácií MUDr. Katarína Zvarová, PhD).
 
Environmentálna medicína:
Predmetom štúdia je aktivita polychlorovaných bifenylov, rozsah/mechanizmus ich pôsobenia, cieľové systémy a preventatívne opatrenia pred ich toxickými účinkami na zdravie človeka (viac informácií MVDr. Vladimíra Koštiaková).
 
Bunková terapia:
Štúdium možností použitia bunkovej terapie na experimentálnych modeloch so zameraním na cievnu novotvorbu, obnovu myokardu pomocou autológnej transplantácie, resp. xenotransplantácie (viac informácií RNDr. Peter Musil, PhD).
 
Študenti so záujmom zapojiť sa do výskumných projektov v rámci Študentskej Vedecko-odbornej činnosti (SVOČ) hláste sa prosím u Dr. Zvarovej (Tel:02/59370.765 e-mail: katarina.zvarova@szu.sk).
 
 
 
 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019