Oddelenie virológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59 370 777


Vedúci oddelenia:

prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

 

Zástupca vedúceho oddelenia:

doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, CSc.

Vedeckí a pedogogickí pracovníci:

prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Mgr. Mária Borsányiová, PhD.
RNDr. Monika Hábeková, PhD.
RNDr. Mária Takáčová, PhD.
Mgr. Zuzana Chabadová, PhD
RNDr. Brigita Benkőová
RNDr . Michaela Pospišilová,
Mgr. Jana Burcáková
Ing. Alexandra Kovářová

Ostatní zamestnanci:

Ľubica Sedílková
 

Vedecko-výskumná činnosť
zameriava sa na:

 • patogenézu, experimentálne štúdie a sledovanie výskytu enterovírusových infekcií v populácii vrátane vývoja a zavádzania nových diagnostických postupov
 • experimentálne štúdie virologických aj imunologických aspektov priebehu a ovplyvnenia rozvoja enterovírusovej infekcie na rôznych modeloch
 • výskyt, diagnostiku a monitorovanie liečby infekcií HIV/AIDS vrátane medzinárodne koordinovaných štúdií
 • diagnostiku vírusových hepatitíd vrátane štandardizácie a aplikácie nových diagnostických postupov v úzkej spolupráci s klinicky orientovanými pracoviskami

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia. Aktivita 1.2: Vplyv prírodných faktorov prostredia na zdravie. ŠF EÚ NFP_26240120033. 2010 - 2013

LABORATÓRIUM PRE ENTEROVÍRUSY
Projekty:
V súčasnosti prebiehajúce projekty a výskumné úlohy:

 1. Dicer-Dependent Defense in Mammals S. Bopegamage (zodpovedný riešiteľ za partnerskej organizácie).  
  Hlavný riešiteľ – Petr Svoboda. Ústav molekulárn genetiky AV ČR, v. v. Research Fund. 2020 -2023. 55,563/- € 


Dokončené projekty národné a medzinárodné  
Medzinárodné projekty

 1. 1.Bohdan Malaniak CSMC - RECOOP Young Scientists Research Grant May 2019 Enterovirus diagnosis: Upgrading to a higher level, BMYS RG 2019-2020 Benkoova & Pospisilova - Bopegamage #010.
  S. Bopegamage Garant:
  Termín realizácie projektu: Rok 2019 – 2020.
  Výška dotácie : Cely projekt 5 000 €.

 2. Dicer-Dependent Defense in Mammals — D-FENS’ Horizon 2020 Excellent Science. No. 647403 — D-FENS — ERC-2014-CoG
  S. Bopegamage (zodpovedný riešiteľ za partnerskej organizácie SZU).  
  Hlavný riešiteľ – Petr Svoboda-, Horizon 2020 ERC-CoG-2014 Rok 2015 – 2020
  SZU - 413 000 €, Celková finančná čiastka: 1 950 000/- €

 3. Zavedenie nových výskumných a diagnostických metód na detekciu evolučných zmien u enterovírusov a ich vplyv na patogenézu. EEA Nórsky podporný finančný fond a vláda Slovenskej Republiky/ 2008 – 2010
  S.Bopegamage ( Zodpovedný riešiteľ)
  Individual Project SK0082, 
  Celková finančná čiastka 985 045, 00 €

 4. Zavedenie nových výskumných a diagnostických metód na detekciu evolučných zmien u enterovírusov a ich vplyv na patogenézu. EEA Nórsky podporný finančný fond a vláda Slovenskej Republiky. Seed project EHP-VTS-0507-070101.  
  S. Bopegamage ( Zodpovedný riešiteľ)
  Celková finančná čiastka 604 818, 00Sk (20 074,60 €).

 5. EU Grant Phare ministerstvo Zdravotníctva/Ministry of Health Phare EU grant : Posilnenie ľudských zdrojov a zavedenie metodológie EU v surveillance ľudských enterovírusov v Slovenskej Republike. Twinning light PHARE code: 20030049950104-01-0018 (SK03- HE-02-TL).
  S. Bopegamage (Manžér projektu/Project manager)
  Celková finančná čiastka 150 000 €

 6. NATO (CLG) 2001 NATO North Atlantic Treaty Organisation  LST.CLG.979256.
  S.Tracy (Hlavný riešiteľ), S. Bopegamage (Zástupca zodpovedného riešiteľa)  
  Celková finančná čiastka 5 000 $

 7. IMPACT (Nuffic) Governmental Grant., September 2003 Program implementácie vírusovej surveillance/Implementation program on Virus Surveillance
  J.M.D. Galama ((Hlavný riešiteľ) S. Bopegamage  (Zástupca zodpovedného riešiteľa)
  (IPVS) IMPACT IPVS /10/03.
  4 000 €

 8. IMPACT (Nuffic) Governmental Grant., January-April 2003 Molekulárne metódy v experimentálnom výskume a diagnostike enterovírusov – s tréningovým programom/Molecular methods in experimental research and diagnosis for Enteroviruses – with training program.
  J.M.D. Galama ((Hlavný riešiteľ),  S. Bopegamage (Zástupca zodpovedného riešiteľa)
  IMPACT IPVS /026/02.
  15 000 €

Národné projekty  

 1. Patogenéza experimentálnej orálnej infekcie geneticky zmenených myší diabetogénnym Coxsackie B vírusom (EOIDCVB)
  Výskumný grant MZ SR/Ministry of Health SR Research Grant: MZSR code: 2006/13-SZU-08,  
  S.Bopegamage – ((Hlavný riešiteľ)
  3 012 000 Sk (99 971,50 €)

 2. Protektívna účinnosť antivirotík proti ľudským enterovírusom/Protective efficacy of antivirals against human enteroviruses.
  Agency for Science and Research APVV Project SK- RU-0006-07,
  S.Bopegamage ((Hlavný riešiteľ)
  79 000 Sk ( 2 622,00 €)
 3. Vplyv cirkulácie Coxsackievírusov v životnom prostredí na incidenciu juvenilného diabetu (T1D) a patogenéza diabetogénneho ľudského izolátu v experimentálnom modeli/
  Výskumný grant MZ SR: MZSR code. 2005/23-SZU-01,
  S.Bopegamage – ((Hlavný riešiteľ)
  3 600 000 Sk  (119 487,90 €)
 4. Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene vakcinácie proti poliomyelitíde. 
  CIRENTER MZSR code 2006/12-SZU-07,
  Zodpovedný riešiteľ- A. Petrovičová, S. Bopegamage – Zástupca zodpovedného riešiteľa.
  1 337 000, 00 Sk (44 376.7082 €)
 5. Vzťah genetickej variability k virulencii RNA vírusov, GVRNA.
  Výskumný grant MZ SR  2007/03-RUVZBB-01,
  Zodpovedný riešiteľ – C. Klement, S. Bopegamage – Zástupca zodpovedného riešiteľa.
  4 200 000 Sk (139 402,70 €)
 6. MZSR kód 2016/3-RUVZBB-3 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: R. Kissová.
  Enterovírusy cirkulujúce v Slovenskej republike, genotypové a fenotypové charakteristiky vybraných vírusov – EVGAF.
  Projekt MZSR  2017-2019.
  Zodpovedný riešiteľ – RNDr. R. Kišová, PhD,  S. Bopegamage (Zástupca hlavného riešiteľa).
  Celková finančná čiastka 121 264,50 €.              
 7. Genomika prenosných ochorení pre zlepšovanie zdravia ľudí a zvierat.
  SP 51/028 08 00/028 08 03
  Zodpovedný riešiteľ  M. Novák,  Branislav Peťko.  2003 -2005, Slovenská akadémia vied/Slovak Academy of Sciences,
  3 564 000 Sk, (118 294,00 €) 

LABORATÓRIUM PRE HIV/AIDS
Projekty:
Projekty MZSR:

 1. Štúdium vybraných laboratórnych prognostických markerov pri infekcii HIV/AIDS
  č. projektu: 2005/37-SZU-15,
  Vedúca projektu: doc. RNDr. Danica Staneková, CSc /2005-2008/

EU projekty:

 1. EuropeHIVResistance /2007-2010/ - UMC-Utrecht, Department Virology, Utrecht
 2. SIALON I - Capacity building in HIV/syphilis prevalence estimation non- invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-2009/. Regione del Veneto – Giunta Regionale, 30123 Venezia
 3. EUROSUPPORT VI - Developing a training and resource tool for improving the sexual and reproductive health of people living with HIV /2010-2012/ Inst of Tropical Medicine, Antverp.
 4. SIALON II - CAPACITY BUILDING IN COMBINING TARGETED PREVENTION WITH MEANINGFUL HIV SURVEILLANCE AMONG MSM /2011-2013/. Regione del Veneto – Giunta Regionale,


LABORATÓRIUM PRE VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY
Projekty:

 1. Prevalencia a riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení v resocializačných zariadeniach v Slovenskej republike.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
  Doba realizácie: 2008-2010.
 2. Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej republike.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
  Doba realizácie: 2008-2010.
 3. Epidemiologické aspekty výskytu vírusovej hepatitídy B a C na Slovensku.
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. P. Kristian, PhD.
  Doba realizácie: 2010-2011.
 4. Význam Chlamydophila pneumoniae a iných mikroorganizmov pri arteroskleróze.
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ján Kazár, DrSc.
  Doba realizácie: 2004-2007.
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021