Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 861, 782, 783

fax: +421 2 59370 861

Vedúci oddelenia: doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.
tel.: +421 2 59370 861

fax: +421 2 59370 861

 

Zástupca vedúceho oddelenia: MUDr. Jana Tulinská, PhD.
tel.: +424 2 59370 244

fax: +421 2 59370 293

Vedeckí pracovníci:
Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
RNDr. Mira Horváthová, PhD.
RNDr. Aurélia Líšková, CSc.

Mgr. Miroslava Kuricová, PhD.
MUDr. Marián Šauša, PhD.

Ing.Silvia Ilavská, PhD.

Ing. Michaela Szabová, PhD.


Ostatní vysokoškoláci:

MUDr. Lucia Balková

Mgr. Zuzana Krchnavá

 

Ostatní zamestnanci:

Anna Károlyová
Oľga Líšková
Helena Nagyová
Edita Mrvíková
Ľubica Procházková

Jana Cíbíková

Vedecko-výskumná činnosť

Oddelenie imunológie a imunotoxikológie so svojimi zložkami rieši v laboratóriach, v úsekoch a v centrách problémy aplikovanej a klinickej imunológie, imunotoxikológie, imunopatológie. Objasňuje vplyv interakcií nutričných, environmentálnych a genetických faktorov na imunitný systém.

 • študuje zápalové mechanizmy závislé na interakciách endotelových a epitelových buniek s bunkami imunitného systému a ich vzťah k zmenám v imunitnom systéme
   
 • Sleduje vplyv environmentálnych, pracovných a genetických faktorov a faktorov individuálnej vnímavosti, ktoré ovplyvňujú patofyziológiu imunitného systému - imunotoxikologické aspekty aj na úrovni experimentu,
   
 • identifikuje genetické a rizikové faktory prostredia na manifestáciu alergických ochorení a iných imunopatologických stavov v detskej a v dospelej populácii a študuje ich mechanizmy ako aj mechanizmy Downovho syndrómu na molekulovej úrovni
   

Pedagogická činnosť

 

Pregraduál:

Pracovníci oddelenia prednášajú v odboroch – imunológia, vnútorné  lekárstvo, sociálna práca a verejné zdravotníctvo.

 

Postgraduál:

 • špecializačné štúdium  klinická imunológia a lergológia, diagnostické metódy v  klinickej imunológii a alergológii,  imunogenetika
 • doktorandské štúdium – na oddelení sú v príprave 3 externí doktorandi

Štruktúra oddelenia:

          Laboratórium imunológie

          Laboratórium imunotoxikológie

          Úsek imunopatológie

           

 

 

Ostatné činnosti
Oddelenie sa zúčastňuje na činnosti zdravotníckeho zariadenia v laboratórnej diagnostike v klinickej imunológii a alergológii a v transplantačných vyšetreniach. Ambulantne sa venuje prevencii, diagnostike a liečbe imunopatologických stavov dospelej a detskej populácie s poruchami imunity, alergologickými chorobami, autoimunitnými ochoreniami , diferenciálnou diagnostikou chronických ochorení pečene, ako aj liečebno - preventívnou starostlivosťou o deti a dospelých ľudí s Downovým syndrómom a s autizmom. Jediné zdravotnícke pracovisko na Slovensku zaoberajúce sa komplexne problematikou Downovho syndrómu.


  

 

 

Učebné texty:

Horváthová, M.: Laboratórne diagnostické metódy v bunkovej imunológii

Horváthová, M.: Úvod do prietokovej cytometrie

Horváthová, M.: Imunitný systém (výber z prednášky - odbor všeobecné lekárstvo) 

Horváthová, M.: Bunková imunológia (cvičenia)  

 

Skriptá:

Horváthová, M.: Imunológia pre verejné zdravotníctvo a iné odbory. Imunitný systém a chronické neprenosné ochorenia.

 

Study Texts: General Medicine - Immunology

Horváthová, M.: Immune System 

Horváthová, M.: Laboratory Diagnostic

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0