NRC pre prevenciu HIV/AIDS

 

 

 

Oznam

 

Od 1.2.2021 vykonávame odbery krvi i pre účely testovania infekcie HIV

každý pondelok a štvrtok od 9.00 - 12.00 hod.

 

 

 

Koronavírus netestujeme!

V prípade potreby kontaktujte:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NRC poskytuje bezplatné vyšetrenia krvi z preventívnych dôvodov (vrátane anonymného)

Odbery krvi: pondelok až štvrtok: 9.00–12.00

 


 

Linka dôvery HIV/AIDS: 02- 59 370144, danica.stanekova@szu.sk

 

Vyšetrenia z preventívnych dôvodov:

Na vyšetrenie má zmysel prísť cca 3 mesiace po poslednej rizikovej udalosti.

 

Základné vyšetrenia sú vykonané do 7 dní od dňa odberu.
Výsledky vyšetrení je potrebné prevziať osobne
Vyšetrenia na certifikáty pre výjazdy do zahraničia hradia žiadatelia.

 

Viac informácii nájdete na : www.walki.sk/hiv-aids, www.hivniejeaids.sk

 


 

 

Personálne obsadenie NRC:

vedúca NRC: doc. RNDr. Danica  Valkovičová Staneková, PhD.

tel: 02 59370 383

danica.stanekova@szu.sk

 

spolupracovníci:

RNDr. Monika Hábeková, PhD, tel: 02 59370 133

RNDr. Mária Takáčová , PhD.: 02 59370 133

ing. Alexandra Kristová, tel: 02 59370 144

Mária Krahulcová, tel. 02 59370 144

Charakteristika centra:

 • Dátum zriadenia NRC a čislo zriaďovacieho dekrétu
  15.10.1994, 3359/94-A/1
 • Osvedčenie o akreditácii
  č. M 006, SNAS, 30.6.2016
 • Externá kontrola práce NRC:
  • Program MPEP (CDC v Atlante) :
   od 07/1997 v oblasti serologickej diagnostiky infekcie

   HIV/AIDS (testy ELISA a Western Blot)
   od 01/2003 v oblasti používanie rýchlotestov
  • program QCMD (Glasgow)
   od . r. 2007 – v oblasti molekulárnej diagnostiky (testovanie rezistencie HIV na ART)

   od r. 2012 - testovanie vírusovej záťaže
  • program RIQAS
   od r. 2012 - v oblasti serologickej diagnostiky infekcie HIV

Činnosť a zameranie NRC:

 • základná diagnostika infekcie HIV pre potreby ambulancie NRC
 • telefonická a elektronická Linka dôvery, pred- a potestové poradenstvo infekcie HIV
 • konfirmácie HIV-reaktívnych vzoriek s celoslovenskou pôsobnosťou
 • diagnostika primárnej infekcie HIV (možnej profesionálnej infekcie a pod)
 • diagnostika novorodencov HIV-infikovaných matiek
 • sledovanie laboratórnych prognostických markerov u HIV-infikovaných pacientov (vyšetrovanie vírusovej záťaže, rezistencie HIV na antiretrovirotiká, tropizmu HIV)
 • spolupráca s WHO i. medzinárodnými organizáciami
 • spolupráca s vládnymi a mimovládnymi organizáciami v prevencii HIV/AIDS v SR a školenie dobrovoľníkov MVO
 • zber epidemiologických údajov o infekcii HIV/AIDS v SR
 • štúdie surveillance infekcie HIV/AIDS vo vybraných skupinách ľudí s rizikovým správaním sa
 • vedecko-výskumná činnosť (účasť na národných a medzinárodnych projektoch - projekty MZSR, BORDERNET, EUROSUPPORT V a VI, SIALON I a II, EHR -EuropeHIVResistance,  QHP - Joint Action - Improving HIV prevenction in Europe, Integrate a i.)
 • pedagogická činnosť (účasť na dennom štúdiu a predatestačnom doškolovaní SŠ a VŠ, vedenie diplomových prác a pod.)
 • metodické vedenie terénnych laboratórii v oblasti diagnostiky infekcie HIV
 • plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR

Dokumenty

 Viac informácii o činnosti NRC a o prevencii infekcie HIV na: http://www.walki.sk/hiv-aids/

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021