Oddelenie experimentálnej a aplikovanej genetiky
Limobvá 14
Bratislava
833 03

 

tel.: +421 2 59370393

fax: +421 2 59370347

 

Vedúci oddelenia: RNDr. Katarína Volkovová, PhD.

Zástupca vedúceho: Ing. Marta Staruchová, PhD.

 

Iní VŠ pracovníci:


RNDr. Magdalena Barančoková
Mgr. Verona Gogálová

Mgr. Alexandra Horská

RNDr. Alena Kažimírová
 

Ostatní zamestnanci:

Anna Bírová

Darina Čepcová

Kristína Gavaľová

Renáta Mátéová
Zuzana Roštášová

 

 

 

 

 Vedecko-výskumná činnosť

 • štúdium vplyvov chemických látok a materiálov zo životného prostredia na genotoxické riziko a na riziko vzniku environmentálnych ochorení
 • objasneníe mechanizmov vzniku genotoxického pôsobenia chemických látok na molekulovej a bunkovej úrovni
 • identifikácia patogenetických mechanizmov, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorení spôsobených environmentálnymi faktormi
 • identifikácia senzitívnych biomarkerov genotoxického rizika pre populácie ľudí exponovaných environmentálnym faktorom
 • sledovaníe faktorov životného prostredia a ich dopad na ľudské zdravie v populačných štúdiách za využitia multidisciplinárneho prístupu a prostriedkov molekulárnej epidemiológie
 • štúdium dôležitých procesov na molekulovej a bunkovej úrovni, ktoré sú kritické pri vzniku rakoviny a ďalších environmentálnych ochorení, ako aj pri procese starnutia
 • vývoj, validizácia a štandardizácia nových biomarkérov expozície, efektu a individuálnej vnímavosti a metód na zachytenie včasných rizikových faktorov pre diagnostiku a preventívnu medicínu
 • vývoj nových metód na detekciu cytotoxicity, genotoxicity, karcinogenity a klastogenity in vitro

 

Pedagogická činnosť

Pregraduál:

 • Odborné školenie bakalárov a diplomantov.

Postgraduál:

 • Mgr. Verona Gogálová: Genetická predispozícia k obezite v slovenskej populácii.
 • Mgr. Alexandra Horská: Genetické polymorfizmy biotransformačných enzýmov. Individuálna vnímavosť k rizikovým faktorom životného prostredia.

 

Štruktúra oddelenia:

 • Laboratórium molekulovej a bunkovej toxikológie
 • Laboratórium enzymológie
 • Laboratórium cytogenetiky
 • Laboratórium genetických analýz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.05.2022