NRC pre fagotypizáciu salmonel
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

tel.: +421 2 59370 726
fax: +421 2 59370 327

 

Vedúca NRC: PharmDr. Ľubica Majtánová

 

Ostatní členovia:
Ing. Juraj Majtán, PhD.
Janka Zaťková

 

Zriaďovacia listina č. 3359/94-A/3. Akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006.


 

 

Činnosť a zameranie NRC:

 

 

Nadstavbová diagnostika patogénnych týfusových a netýfusových sérovarov salmonel – S. enterica sérovar Typhi, Paratyphi B, Typhimurium, Enteritidis, spočívajúca v určovaní fágových typov potrebných pre epidemiologické sledovanie nákaz nimi vyvolanými. V prípade týfusových sérovarov (Typhi, Paratyphi B) je potrebná kontrola fágotypov chronických bacilonosičov, ktorí sú potenciálnym zdrojom týchto nákaz pre ľudí. NRC vykonáva genotypizáciu humánnych kmeňov dominantných netýfusových sérovarov salmonel metódami molekulárnej biológie (PFGE, PCR, plazmidový profil) a sleduje u nich citlivosť voči antibiotikám v korelácii s identifikovanými fágotypmi.
NRC udržiava odborné kontakty so všetkými zložkami, ktoré súvisia s jeho špecializovanou oblasťou v SR (klinické a epidemiologické pracoviská, pracoviská veterinárnej mikrobiológie, mikrobiológie životného prostredia a hygieny potravín a v ČR (ŠZÚ Praha). Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti. Konzultačná, metodická, pedagogická a prednášková činnosť.
 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0