Katedra medicínskeho práva
Limbová 14
833 03 Bratislava 37

prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH

vedúci katedry
miestnosť: B-206
e-mail: karol.toth@szu.sk

telefón : + 421 2 59 370 173, 283

Konzultačné hodiny :

/konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom/

 

 

RNDr. Ivana Pagáčová, PhD.
odborná asistentka

miestnosť: B-207

email: ivana.pagacova@szu.sk

telefón : + 421 2 59 370 283

Konzultačné hodiny :

Streda: 09:30 - 11:30

/konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom/

 

Externí učitelia :

JUDr. Mária Nováková, PhD.

JUDr. Pavol Kádek, PhD.

email: pavol.kadek@gmail.com

Miestnosť: B-285

Telefón : +421 2 59 370 168

/konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom/

 

Klinika medicínskeho práva :

JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH

Miestnosť: B-285


 

Pedagogická činnosť Katedry medicínskeho práva :


Katedra medicínskeho práva, ako jediné pracovisko v Slovenskej republike, sa komplexne akademicky i vedecky zaoberá problematikou zdravotníckeho a medicínskeho práva. Je prierezovou katedrou a svoju pedagogickú činnosť vykonáva na Lekárskej fakulte, Fakulte verejného zdravotníctva a Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

V pregraduálnom, postgraduálnom, špecializačnom štúdiu i ďalšom kontinuálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve zabezpečuje pedagogickú činnosť v predmetoch :

 

MEDICÍNSKE PRÁVO

ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO 

PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE

♦ PRÁVO V ZDRAVOTNÍCTVE

ÚVOD DO PRÁVNYCH DISCIPLÍN PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

♦ SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA LEGISLATÍVA

 

Činnosť Katedry medicínskeho práva smeruje k zvyšovaniu právneho vedomia lekára, sestry, verejného zdravotníka a ďalších zdravotníckych pracovníkov, k poznaniu ich práv i povinností a spôsobu uplatňovania v praxi tak, aby mohli vykonávať svoje povolanie v súlade s princípmi platných právnych noriem a právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

Mimo priamej pedagogickej činnosti zabezpečuje a plní ďalšie úlohy : 

 

► pripravuje a publikuje vysokoškolské učebnice zo zdravotníckeho a medicínskeho práva;

 

vedie a školí študentov v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.);

 

vykonáva konzultačnú a oponentskú činnosť k záverečným prácam študentov v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia a špecializačného štúdia;

 

► publikuje učebnice, pôvodné vedecké práce a odborné články zo zdravotníckeho a medicínskeho práva na Slovensku i v zahraničí;

 

► realizuje inštitucionálny výskum v rámci zdravotníckeho a medicínskeho práva a spolupracuje na plnení národných a medzinárodných projektov; 

 

► organizuje celoštátne a medzinárodné semináre a participuje pri organizácii zahraničných konferencií, a ďalšie.

 

Študijné odbory, v ktorých výučbu medicínskeho a zdravotníckeho  práva garantuje a zabezpečuje Katedra medicínskeho práva:
 

 

Pregraduálne štúdium

 

Lekárska fakulta 

          1. ročník MUDr. - všeobecné lekárstvo (denné)

          2. ročník MDDr. - zubné lekárstvo (denné)

          5. ročník MUDr. - všeobecné lekárstvo (denné)

 

Fakulta verejného zdravotníctva

          2. ročník   Bc. - verejné zdravotníctvo (denné)

          3. ročník   Bc. - verejné zdravotníctvo (denné, externé)

          4. ročník   Bc. - verejné zdravotníctvo (externé)

          2. ročník Mgr. - verejné zdravotníctvo (denné, externé)

               

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

          3. ročník   Bc. - ošetrovateľstvo (denné, externé)

          2. ročník  Mgr. - ošetrovateľstvo (denné, externé)

          3. ročník   Bc. - pôrodná asistencia (denné)

          3. ročník   Bc. - rádiologická technika (denné, externé)

          3. ročník   Bc. - urgentná zdravotná starostlivosť (denné, externé)

          3. ročník   Bc. - fyziologická a klinická výživa (externé)

  

          

Špecializačné štúdium

 

MPH (Master of Public Health)

       1. ročník (MPH)

          2. ročník (MPH)

          3. ročník (MPH)

 

Zdravotnícky manažment a financovanie

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

        

         

 

         

Najvýznamnejšie publikácie :

 

Tóth, K. - Pagáčová, I. (ed.): Medizinrecht Fachübergreifend. Sammelbuch der Beiträge vom internationalen wissenschaftlichen Seminar 2016. Bratislava: Verlag Herba, 2017, 163 s. 

 

Tóth, K. - Pagáčová, I. (eds.): Zdravotnícke právo transdisciplinárne. Zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 15. výročia prijatia Charty práv pacienta v SR. Bratislava: Herba, 2016, 144 s.

 

Tóth, K. - Pagáčová, I. (ed.): Medical Law Interdisciplinary. Almanac of contributions from the International Scientific Seminar 2015. Bratislava: Herba, 2016, 200 p.  

 

Tóth, K. - Pagáčová, I. (eds.): Zdravotnícke právo interdisciplinárne. Zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou 2015. Bratislava : Herba, 2015, 208 s.


Tóth, K. - Pagáčová, I.: Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo. Bratislava: Herba, 2014,152 s.

 

Tóth, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo II. Druhé vydanie. Bratislava: Herba, 2013, 432 s.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0