Katedra medicínskeho práva LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

e-mailový kontakt: pavol.kadek@szu.sk

 

Vedúci katedry: JUDr. Pavol Kádek, PhD.

 

Členovia katedry (asistenti a odborní asistenti):

 

JUDr. Vojtech Földes

JUDr. Ján Hrivnák

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

JUDr. Peter Nemec, PhD.

 

Lektori katedry:

 

JUDr. Jiří Kubík

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

_____________________________________________________________________________________ 
 
Katedra medicínskeho práva LF SZU je prierezovou katedrou Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave a zabezpečuje výučbu na všetkých štyroch fakultách univerzity:
1.        Lekárska fakulta SZU
2.        Fakulta verejného zdravotníctva SZU
3.        Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
4.        Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU
 
1. Lekárska fakulta SZU
 
Pregraduálne štúdium (LF)
1.        študijný odbor Všeobecné lekárstvo – predmet Medicínske právo
2.        študijný odbor Zubné lekárstvo – predmet Medicínske právo
 
Postgraduálne štúdium (LF)
Katedra zabezpečuje výučbu medicínskeho práva, zdravotníckej legislatívy a právnej zodpovednosti v zdravotníctve v nasledujúcich študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach, v kurzoch špecializačného štúdia v špecializačnom odbore:
1.        Sociálne lekárstvo a organizácia v zdravotníctve
2.        Príprava na výkon práce v zdravotníctve
3.        Revízne lekárstvo
4.        Gynekológia a pôrodníctvo
5.        Sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
6.        Lekárenstvo
7.        Revízne lekárenstvo
8.        Klinická farmácia
9.        Poradenská psychológia
10.      Klinická psychológia
11.      Klinická fyzika
12.      V ďalších lekárskych špecializačných odboroch
 
2. Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 
Pregraduálne štúdium(FVZ)        
1.        študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Právo v zdravotníctve
2.        študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Právo vo verejnom zdravotníctve
3.        študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Zdravotnícke právo
 
Postgraduálne štúdium (FVZ)     
Katedra zabezpečuje výučbu nasledovných modulov v postgraduálnom štúdiu:
1.        študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Základy práva
2.        študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Zdravotnícke právo
3.        študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Právo v riadení
4.        študijný odbor Zdravotnícky manažment a financovanie – modul Aplikovaný manažment a právo
 
3. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 
Pregraduálne štúdium (FOZOŠ)  
1.        študijný odbor Ošetrovateľstvo – predmet Zdravotnícke právo
2.        študijný odbor Pôrodná asistencia – predmet Zdravotnícke právo a právna ochrana matky a dieťaťa
3.        študijný odbor Fyzioterapia – predmet Právo a legislatíva (Zdravotnícke právo)
4.        študijný odbor Urgentná zdravotná starostlivosť – predmet Právo a legislatíva (Zdravotnícke právo)
5.        študijný odbor Rádiologická technika – predmet Právo a legislatíva (Zdravotnícke právo)
 
Postgraduálne štúdium (FOZOŠ)
Katedra medicínskeho práva LF SZU zabezpečuje výučbu zdravotníckeho práva,zdravotníckej legislatívy a právnej zodpovednosti v zdravotníctve v nasledujúcich študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach, v kurzoch špecializačného štúdia v špecializačnom odbore:
1.        Inštrumentovanie v operačnej sále
2.        Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
3.        Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
4.        Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
5.        Pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
6.        Psychofyzická príprava na pôrod
7.        Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
8.        Ošetrovateľská starostlivosť v anestéziológii a intenzívnej medicíne
9.        Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
10.      Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
11.      V ďalších špecializačných odboroch
 
4. Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU
  
Pregraduálne štúdium (FZ)         
1.        študijný odbor Ošetrovateľstvo – predmet Zdravotnícke právo
2.        študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – predmet Zdravotnícke právo
3.        študijný odbor Fyzioterapia – predmet Zdravotnícke právo
4.        študijný odbor Urgentná zdravotná starostlivosť – predmet Zdravotnícke právo
 
 
 
 
Katedra medicínskeho práva LF SZU úzko spolupracuje s občianskym združením s názvom Inštitút medicínskeho právawww.imedp.sk

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020