Ústav patologickej anatómie LF SZU
Limbova 5
Bratislava
833 05

Sídlo výučbovej  bázy Ústavu patologickej anatómie  - Limbová 5, 833 03 Bratislava 37  (v priestoroch spoločnosti  Cytopathos, spol. s r.o.),  a  Višňová 7/A.

Kancelária Ústavu patologickej anatómie sa náchádza v poliklinike UNB Kramáre, Limbová 5,

spol. Cytopathos s r.o.

 

Telefón: +421 2 5954 2477 - sekretariát Ústavu patologickej anatómie 

                +421 2 5954 2478 - odborná inštruktorka Ústavu patologickej anatómie

                +421 2 5954 4481 - prednosta Ústavu patologickej anatómie

               

  

                                               

 

Prednosta Ústavu patologickej anatómie  - doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. / riaditeľ spoločnosti Cytopathos, s.r.o., Bratislava /

e-mail: danis@cytopathos.sk

 

Interní zamestnanci: MUDr. Henrieta Šidlová , PhD.   / zástupkyňa prednostu Ústavu /

                                       MUDr. Petronela Bušíková, PhD.

                                       MUDr. Alexandra Grusová

                                       MUDr. Magdaléna Štofíková 

 

sidlova@cytopathos.sk                                       

stofikova@cytopathos.sk  

 

Externí zamestnanci: MUDr. Jozef Bocko

                                         Iveta Raymannová / odborná inštruktorka /

 

bocko@cytopathos.sk

raymannova@cytopathos.sk

 

                                        Doc. MUDr. Benčát Marián, PhD. odborný garant

                                        MUDr. Martanovič Peter

MUDr. Náglová Miriama

 

 

Ústav patologickej anatómie SZU / bývalá Katedra patologickej anatómie/ začal písať svoju históriu začiatkom 50-tych rokov  v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov s prevádzkou na anatomickom oddelení OÚNZ v Trenčíne.

 

V súčasnosti , začlenený do Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, sa Ústav patologickej anatómie aktívne zúčastňuje pedagogických aktivít Univerzity   prednáškovou činnosťou jednotlivých členov svojho lektorského zboru,  ako aj organizovaním školiacich, tématických kurzov  a  rôznych odborných vzdelávacích aktivít.

 

Ústav patologickej anatómie sa zúčastňuje:

 

1.  Pregraduálneho vzdelávania študentov  denného  ako aj externého štúdia SZU / všeobecné lekárstvo, verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, urgentná zdravotnícka starostlivosť, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia /, kde so svojim lektorským zborom pokrýva teoretickú a praktickú výučbu v celej oblasti patologickej anatómie.

 

2.  Postgraduálneho  vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov  a pomaturitného vzdelávania laborantov  v  špecializačných programoch  pre  nasledujúce špecializačné odbory:

- Patologická anatómia pre kategóriu lekár

- Vyšetrovacie metódy  v histopatológii pre kategóriu zdravotnícky laborant

- Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii pre kategóriou zdravotnícky laborant

 

3. Sústavného kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov každoročným organizovaním  odborných bioptických seminárov, sklíčkových seminárov, dní spoločnosti pre dermatopatológov a gynekopatológov,  zjazdov patológov a  odbornej konferencie patologických a cytologických laborantov ako aj  bilaterálnych cytologických sympózií.

 

Vzdelávacie a školiace aktivity Ústavu patologickej anatómie SZU sa vykonávajú v priestoroch budovy Slovenskej zdravotníckej univerzity a  na špecializovaných úsekoch v laboratóriách imunohistochémie,  molekulovej biológie a elektrónovej mikroskopie na pôde súkromnej spoločnosti Cytopathos, spol. s r.o. v Bratislave - táto spoločnosť vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia na báze Ústavu patológie FN Bratislava- Kramáre, ktorý bol  niekoľko desaťročí  výukovou bázou  odboru patologická anatómia - jednak na Limbovej ul. 5 a Višňovej ul. 7/A.

Spoločnosť Cytopathos  je jediným komplexne akreditovaným  pracoviskom na Slovensku/ akreditáciu  získalo pracovisko v roku 2007/, patrí medzi  najväčšie biopticko- cytologické pracoviská na Slovensku a zároveň je najväčším  skrínigovým  pracoviskom orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení.   V roku 2010 bolo pracovisko ocenené v oblasti poskytovania bioptických a cytologických diagnostických služieb zlatou medialou kvality " Slovak Gold ".

Bližšie komplexné informácie o spoločnosti Cytopathos s r.o., sa nachádzajú  na webovej stránke www.cytopathos.sk.

 

Detailné informácie ohľadom  vzdelávacích aktivít  ako aj náplne špecializačných programov v odbore patologická antómia, cytológia a histopatológia pre jednotlivé  kategórie pracovníkov sa nachádzajú v jednoltivých sekciách tejto webovej stránky .

 

Členovia Ústavu patologickej anatómie sa venujú, okrem pedagogickej a prednáškovej,  aj  publikačnej a vedeckej činnosti. Svojou bohatou publikačnou činnsoťou  prispievajú  do domácich ale aj zahraničných odborných publikácií a monografií. Spolupracujú s viacerými zahraničnými patologickými pracoviskami.  Najužšiu spoluprácu majú s najväčším biopticko- cytologickým pracoviskom v ČR - Bioptická laboratoř s.r.o.

 

Prednosta Ústavu patologickej anatómie SZU, a súčasne aj riaditeľ spoločnosti Cytopathos, s r.o.,  doc. MUDr. Dušan Daniš, Csc. je členom redakčnej rady Československej patológie a Lekárskeho obzoru, viceprezidentom Výboru spoločnosti patológov SLS a členom výboru gastroenterologickej spoločnosti pre IBD.

 

Prílohy :

Otázky - Patologická anatómia

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.01.2021