Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

tel:  +421 2 59370 480

fax: +421 2 59370 480

 

Vedúci:

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA

Pracovníci:

prof. Ing. Labuda Ján, DrSc.
doc. RNDr. Trupl Jan, CSc.
RNDr. Keleová Anna, CSc.
PaeDr. Konečná Zdena, CSc.
MUDr. Porubenová Anna, MPH
Ing. Schmidtová Katarína, MPH
MUDr.Urge Oto 

Ing.Krčmáriková Jana 
Dipl. Bio. Baluchová Katarína, PhD.

MUDr. Drakulová Monika

doc. Ing. Blažíček Pavel, CSc.

 

Výsledky činnosti Ústavu chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU za rok 2012

Vypracoval:  prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc., MBA 

 

 

 

 

Pedagogická činnosť

 

  ÚCHKBLM v pregraduáli zabezpečuje výučbu z medicínskej chémie a medicínskej biochémie pre cca 70 študentov ročne, v postgraduáli zabezpečuje výučbu v klinickej biochémii a laboratórnej medicíne pre cca 50 lekárov resp. laboratórnych diagnostikov ročne zabezpečením cyklu 14 kurzov ročne, navyše v letnom semestri zabezpečujeme cyklus doučovania z chémie (6 sobôt celý deň)

 

Akreditácie

 

    ÚCHKBLM získal v roku 2012 akreditácie z v 3 študijných špecializačných odboroch (laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, laboratórna medicína lekár a laboratórna medicína laboratórny diagnostik)

 

Skriptá

 

    ÚCHKBLM vypracoval a zabezpečil vydanie 5 skrípt / monografií v celkovej edícií 1000 kusov ( špecifikujem v prílohe ), čím zabezpečil pre LF SZU príjem 22 000 EUR (formou edukačného grantu Alphamedical 11 000 EUR + predajom skrípt 11 000  EUR)

 

Publikácie 

       Pracovníci ÚCHKBLM publikovali 11 článkov v domácich časopisoch

 

 

 

Kongresy

 

    ÚCHKBLM zorganizoval  v poradí už 14 kongres  Laboratórnej medicíny s medzinárodnou účasťou v Martine, ktorý trval 3 dni, mal 380 účastníkov a zameral sa na spoluprácu kliniky a laboratória a aktualizáciu poznatkov v laboratórnej medicíne

   Pracovníci ÚCHKBLM sa aktívne zúčastnili 6 medzinárodných kongresov: financovanie nebolo zo zdrojov SZU

 

Projekt

 

      ÚCHKBLM získal projekt „Rozvoj molekulárnej medicíny“ za 1 mil EUR

 

Personál

 

       ÚCHKBLM má 3,33 pracovníkov: z toho 60% využíva na pedagogickú činnosť (priamu + nepriamu),  40 % na nepedagogické činnosti  (akreditácie, aktívnu účasť na kongresoch, publikácie, projekt, liečebno preventívnu a administratívnu činnosť)

 

Materiál

 

   ÚCHKBLM LF SZU vytvoril podmienky pre bezplatné materiálne technické zabezpečenie výučby medicínskej chémie a medicínskej biochémie s firmou Roche (analytická technika a reagencie)

 

 

Príloha k správe o činnosti

 

***

 

Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny zabezpečuje pedagogickú činnosť v 23 výučbových odboroch v  pre a postgraduálnom štúdiu na 3 fakultách v tejto štruktúre:

 

 • Postgraduálne štúdium
  Klinická biochémia VŠ
  Laboratórna medicína VŠ
  Klinická biochémie SZP
  Hematológia SZP
  Mikrobiológia SZP
  Patologická anatómia SZP
  Mikrobiológia životného prostredia SZP
  Fyzikálne a chemické analýzy v hygiene životného prostredia SZP
  Príprava pre výkon práce v zdravotníctve VŠ, SZP
  Manažment v laboratórnej medicíne, VŠ SZP

 • Pregraduálne štúdium
  Chémia všeobecné lekárstvo
  Biochémia všeobecné lekárstvo
  Biochémia Verejné zdravotníctvo Denné štúdium
  Biochémia Verejné zdravotníctvo Externé štúdium
  Biochémia Ošetrovateľstvo Externé štúdium
  Pôrodná asistencia Ošetrovateľstvo Externé štúdium
  Biochémia Urgentná medicína Externé štúdium
  Biochémia Výživa Externé štúdium
  Biochémia Fyziatria a rehabilitácia Denné štúdium
  Biochémia a Fyziatria a rehabilitácia Externé štúdium
  Funkčná a laboratórna diagnostika Verejné zdravotníctvo Denné štúdium

 

Atestácie
Za obdobie  2005 – 2009 na ústave absolvovali a ukončili atestačné štúdium študenti v tejto štruktúre a počtoch:

 

 

Klinická biochémia

Lekári  12
IZP VŠ  7
Laboranti  112
SPOLU  131

 

Laboratórna medicína

RNDr  8
MUDr  4
Ing  4
Mgr  2
SPOLU  18


 

 

Kurzy organizované pre postgraduálne štúdium
Za uvedené obdobie ústav realizoval nižšie uvedený počet kurzov a vyškolil nižšie uvedený počet školencov:

 

 

 

Rok 

Kurzy

Školenci

2004

3

26

2005

6

60

2006

7

200

2007

12

216

2008

4

70

2009

2

14

SPOLU

32

586

 

 

Prílohy:


Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021