Ústav histológie a embryológie
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Zamestnanci ústavu

 

doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD.

 • mimoriadny profesor Slovenskej zdravotníckej univerzity
 • docent v študijnom odbore „Anatómia, histológia a embryológia“ (Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach)
 • Slovenskou akadémiou vied priznaný Vedecký - kvalifikačný stupeň IIa.
 • PhD. v študijnom odbore „Patologická anatómia a súdne lekárstvo“ (Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • PhD. vo vednom odbore „Antropológia“ (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, vedný odbor Biológia, špecializácia Antropológia
 • čestný člen Asociación Argentina de Anatomía Clínica
 • člen American Association of Clinical Anatomists
 • člen Výboru Slovenskej anatomickej spoločnosti
 • člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
 • člen komisie Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  kontakt: ivan.varga @ szu.sk

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

 • PhD. vo vednom odbore „Anatómia, histológia a embryológia“ (Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, odbor „Všeobecné lekárstvo“
 • členka Slovenskej anatomickej spoločnosti
  kontakt: renata.mikusova @ szu.sk

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.

 • PhD. v študijnom odbore „Patologická anatómia a súdne lekárstvo“ (Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave, odbor „Všeobecné lekárstvo“
 • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
 • člen American Association of Clinical Anatomists
 • člen Slovenskej anatomickej spoločnosti
  kontakt: michal.miko @ szu.sk

Aktivity ústavu

 

Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty SZU zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Histológia a embryológia pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histológia a embryológia pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu zubné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histology and Embryology pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Embryológia pre 1. ročník študijného programu pôrodná asistencia.
 • spolupodieľa sa aj v rámci ďalšieho vzdelávania pri príprave na prácu v zdravotníctve

Ústav má dve učebne umiestnené na 5. poschodí (B503 a B504) vybavené kvalitnými svetelnými mikroskopmi LEICA DM500 a jedným bádateľským svetelným mikroskopom s digitálnou kamerou. Pracovníci Ústavu histológie a embryológie LF SZU sú zároveň školiteľmi diplomových prác a prác prezentovaných v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Naši študenti obsadili so svojou prácou „Informovanosť tehotných žien o embryoprotektívnom účinku kyseliny listovej“ v akademickom roku 2011/12 tretie miesto v rámci fakultného kola ŠVOČ.

 

V roku 2015 sa k Ústavu histológie a embryológie pričlenilo Oddelenie pre priónové choroby, s kompletne vybavenými laboratóriami pre neurohistológiu a molekulovo-genetické vyšetrenia pacientov s podozrením na priónové choroby, resp. pre rodinných príslušníkov týchto pacientov.

 

Stručný prehľad histórie ústavu


Ústav histológie a embryológie SZU bol založený v roku 2006 a do roku 2007 bola poverenou vedením ústavu medzinárodne uznávaná neurohistologička MUDr. Eva Mitrová, DrSc. Medzi rokmi 2007 a 2008 bola poverenou vedením ústavu doc. MUDr. Emília Rovenská, CSc., od roku 2008 je poverený vedením ústavu doc. RNDr. Ivan Varga, PhD. V minulosti na ústave pedagogicky pôsobili aj doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc., autorka viacerých celoštátnych učebníc z oblasti histológie a embryológie a prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., súčasný vedúci Ústavu histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
 

Najvýznamnejšie publikácie pracovníkov za posledné 3 roky (podľa databázy PubMed)

 • Miko M, Danisovic L, Majidi A, Varga I. Ultrastructural analysis of different human mesenchymal stem cells after in vitro expansion: a technical review. European Journal of Histochemistry. 2015; 59(4): 2528.
 • Cierna Z, Varga I, Danihel L et al. Intermediate trophoblast - A distinctive, unique and often unrecognized population of trophoblastic cells. Annals of Anatomy. 2015; 204: 45-50.
 • Varga I, Miko M, Oravcová L, et al. Ultra-structural morphology of long-term cultivated white adipose tissue-derived stem cells. Cell and Tissue Banking. 2015; 16(4): 639-47.
 • Slavikova T, Zabojnikova L, Babala J, Varga I. An embryological point of view on associated congenital anomalies of children with Hirschsprung disease. Bratislavské Lekárske Listy. 2015; 116(11):640-7.
 • Straka M, Varga I, Erdelský I, et al. Drug-induced gingival enlargement. Neuro Endocrinology Letters. 2014; 35(7): 567-76.
 • Cingel V, Zabojnikova L, Kurucova P, Varga I. First experience with single incision laparoscopic surgery in Slovakia: concomitant cholecystectomy and splenectomy in an 11-year-old girl with hereditary spherocytosis. Biomedical Papers. 2014; 158(3): 479-85. (IF = 1,661)
 • Gbelcová H, Svéda M, Laubertová L, Varga I, et al. The effect of simvastatin on lipid droplets accumulation in human embryonic kidney cells and pancreatic cancer cells. Lipids in Health and Disease. 2013; 12: 126. (IF = 2,220)
 • Jablonska-Mestanova V, Sisovsky V, Danisovic L, Polak S, Varga I. The normal human newborns thymus. Bratisl Lek Listy. 2013; 114(7): 402-8. (IF = 0,345)
 • Cingel V, Bohac M, Mestanova V, Zabojnikova L, Varga I. Poland syndrome: from embryological basis to plastic surgery. Surgical and Radioloic Anatomy. 2013; 35(8): 639-46. (IF = 1,047)
 • Danišovič L, Varga I, Polák S. Growth factors and chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells. Tissue & Cell. 2012; 44(2): 69-73. (IF = 1,252)
 • Danisovic L, Varga I, Zamborsky R, Böhmer D. The tissue engineering of articular cartilage: cells, scaffolds and stimulating factors. Experimental Biology and Medicine (Maywood). 2012; 237(1): 10-17. (IF = 2,165)
 • Cingel V, Durdik S, Babala J, Polak S, Varga I. Fetus in fetu from newborn's mediastinum: case report and a review of literature. Surgical and Radiologic Anatomy. 2012; 34(3): 197-202. (IF = 1,047)
 • Tedla M, Valach M, Carrau RL, Varga I, et al. Impact of radiotherapy on laryngeal intrinsic muscles. European Archives of Otorhinolaryngolology. 2012; 269(3): 953-958. (IF = 1,545)
 • Miko M, Urban L, Kajanová M, Polák S, Varga I. New views on the functional morphology of human clitoris. Ceska Gynekologie. 2014; 79(2): 147-155.
 • Božíková S, Urban L, Kajanová M, Béder I, Pohlodek K, Varga I. Functional morphology of recently discovered telocytes inside female reproductive system. Ceska Gynekologie. 2016; 81(1): 31-37.

Najvýznamnejšie domáce a zahraničné monografie za posledné 3 roky

 • Béder I, Varga I, Béder I. Systema lymphaticum hominis. Bratislava: Herba, 2015. 112 s.
 • Miko M, Varga I. Chapter 6: Histologic Examination of the Peripheral Nerves. In. Tubbs S (Eds). Nerves and Nerve Injuries, 1st Edition. Vol 1: History, Embryology, Anatomy, Imaging, and Diagnostics. London: Elsevier, s. 107-113.
 • Varga I, Mravec B. Chapter 8. Nerve fiber types. In. Tubbs S (Eds). Nerves and Nerve Injuries, 1st Edition. Vol 1: History, Embryology, Anatomy, Imaging, and Diagnostics. London : Elsevier, 2015. s. 79-89.
 • Varga I. Thymus. In. Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M (Eds). Bergman´s Comprehensive Textbook of Human Anatomic Variations. First Edition. John Willey & Sons, Inc. 2016. s. 912-916.
 • Adamkov M, Bálentová S, Bošeľová Ľ, Domoráková I, Fuseková E, Mechírová E, Ochodnická E, Polák Š, Rajčáni J, Rybárová S, Tóth Š, Varga I. Introduction to Functional Histology. 2nd. revised and updated ed. Turany : P + M, 2013. 425 s.

Informácie pre študentov

 

Odporúčaná literatúra k štúdiu histológie a embryológie

 • Balko J, Tonar Z, Varga I. Memorix histologie. Praha: Triton, 2016 (v tlači)
 • Lüllmann-Rauch R. Histologie. Překlad 3. vydání. Praha: Grada, 2012, 556 s.
 • Polák Š., Varga I. Úvod do histológie a histologickej techniky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, 120 s.
 • Sadler TW. Langmanova lékařská embryologie. Překlad desátého vydání. Praha: Grada, 2010, 432 s.

Literatúra doporučená k rozšíreniu základných vedomostí

 • Kapeller K, Strakele H. Cytomorfológia. Martin: Osveta, 1999, 238 s.
 • •    Kapeller K., Pospíšilová V. Embryológia človeka. Martin: Osveta, 2001, 370 s.
 • •    Kapeller K., Pospíšilová V. Embryologický atlas - Atlas of Embryology. Martin: Osveta, 1996, 119 s.
 • •    Béder I, Varga I, Béder I. Systema lymphaticum hominis. Bratislava: Herba, 2015, 112 s.
 • •    Martínek J., Vacek Z. Histologický atlas. Praha: Grada, 2008, 136 s.
 • •    Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Základy histologie. Jinočany: Vydavateľstvo H&H, 2002, 502 s.
 • •    Konrádová V, Uhlík J, Vajner L. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany: Vydavateľstvo H&H, 2000, 291 s.

Dokumenty na stiahnutie:

 1. Plán prednášok pre študijný program všeobecné lekárstvo, letný semester 2015/2016
 2. Plán praktických cvičení a zoznam histologických preparátov pre študijný program všeobecné lekárstvo, letný semester 2015/2016
 3. Zoznam otázok na záverečnú skúšku pre študijný program všeobecné lekárstvo
 4. Plán prednášok pre študijný program zubné lekárstvo, letný semester 2015/2016
 5. Plán praktických cvičení a zoznam histologických preparátov pre študijný program zubné lekárstvo, letný semester 2015/2016
 6. Zoznam otázok na záverečnú skúšku pre študijný program zubné lekárstvo
 7. Lectures for Students of 1st Year - General Medicine, Summer Semester 2015/ 2016
 8. Practical Trainings for Students of 1st Year - General Medicine, Summer Semester 2015/ 2016
 9. Final Examination Questions from Histology and Embryology for study branch General Medicine, 2015/2016
 10. Informačný list predmetu Histológia a embryológia 1.
 11. Informačný list predmetu Histológia a embryológia 2.
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0