Ústav histológie a embryológie
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

 

Zamestnanci ústavu


doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD.

 • funkčné miesto profesora na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • hosťujúci profesor The Lithuanian University of Health Sciences, Medical Academy, Kaunas, Litovská republika
 • docent v študijnom odbore „Anatómia, histológia a embryológia“ (Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach)
 • Slovenskou akadémiou vied priznaný Vedecký - kvalifikačný stupeň IIa. PhD. v študijnom odbore „Patologická anatómia a súdne lekárstvo“ (Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • PhD. vo vednom odbore „Antropológia“ (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, vedný odbor Biológia, špecializácia Antropológia
 • člen redakčnej rady časopisu CLINICAL ANATOMY (John Wiley & Sons, IF = 1,824)
 • člen medzinárodnej expertnej rady pre 7. vydanie učebnice Netter Atlas of Human Anatomy
 • držiteľ Ceny Jaroslava Jirsu za najlepšiu učebnicu roku 2016 v lekársko-farmaceutických vedách podľa rektora Univerzity Karlovej v Prahe
 • čestný člen Asociación Argentina de Anatomía Clínica
 • člen American Association of Clinical Anatomists
 • člen Výboru Slovenskej anatomickej spoločnosti
 • člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
 • autor viac ako 65 vedeckých publikácií s Impact Factorom (z toho 45 je registrovaných aj v databáze Current Contents), viac ako 400 citácií

kontakt: ivan.varga @ szu.sk


MUDr. Renáta Mikušová, PhD. – odborný asistent

 • PhD. vo vednom odbore „Anatómia, histológia a embryológia“ (Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, odbor „Všeobecné lekárstvo“
 • členka Slovenskej anatomickej spoločnosti

kontakt: renata.mikusova @ szu.sk

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD. – odborný asistent

 • PhD. v študijnom odbore „Patologická anatómia a súdne lekárstvo“ (Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave, odbor „Všeobecné lekárstvo“
 • absolvent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
 • člen American Association of Clinical Anatomists
 • člen Slovenskej anatomickej spoločnosti

kontakt: michal.miko @ szu.sk

Aktivity ústavu

Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty SZU zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Histológia 1. a 2. a Embryológia pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histológia a embryológia 1. a 2. pre študentov študijného programu zubné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histology 1. and 2. a Embryology pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Embryológia pre študentov študijného programu pôrodná asistencia
 • spolupodieľa sa aj v rámci ďalšieho vzdelávania pri príprave na prácu v zdravotníctve

Ústav má učebňu umiestnenú na 5. poschodí (miestnosť B504) vybavenú kvalitnými svetelnými mikroskopmi LEICA DM500 a jedným bádateľským svetelným mikroskopom LEICA DM2500 s digitálnou kamerou LEICA DFC290HD. Pracovníci Ústavu histológie a embryológie LF SZU sú zároveň školiteľmi diplomových prác a prác prezentovaných v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti.

 

V roku 2015 sa k Ústavu histológie a embryológie pričlenilo Oddelenie pre priónové choroby, s kompletne vybavenými laboratóriami pre neurohistológiu a molekulovo-genetické vyšetrenia pacientov s podozrením na priónové choroby, resp. pre rodinných príslušníkov týchto pacientov.

Stručný prehľad histórie ústavu

Ústav histológie a embryológie SZU bol založený v roku 2006 a do roku 2007 bola poverenou vedením ústavu medzinárodne uznávaná neurohistologička MUDr. Eva Mitrová, DrSc. Medzi rokmi 2007 a 2008 bola poverenou vedením ústavu doc. MUDr. Emília Rovenská, CSc., od roku 2008 je poverený vedením ústavu doc. RNDr. Ivan Varga, PhD. V minulosti na ústave pedagogicky pôsobili aj doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc., autorka viacerých celoštátnych učebníc z oblasti histológie a embryológie a prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., súčasný vedúci Ústavu histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. V súčasnosti výučbu na ústave zabezpečuje jeden docent a dvaja odborní asistenti.

Najvýznamnejšie vedecké publikácie pracovníkov za roky 2016 - 2018

 • Varga I, Klein M, Urban L, et al. Recently discovered interstitial cells "telocytes" as players in the pathogenesis of uterine leiomyomas. Medical Hypotheses. 2018; 110: 64-67. (IF = 1,066)
 • Varga I, Bódi I, Mešťanová V, et al. Association between histological alterations in the thymus and sudden infant death syndrome. Journal of Forensic and Legal Medicine. 2018; 55: 8-13. (IF = 1,135)
 • Boháč M, Danišovič L, Koller J, Dragúňová J, Varga I. What happens to an acellular dermal matrix after implantation in the human body? A histological and electron micrscopic study. European Journal of Histochemistry. 2018; 62: 2873. (IF = 2,306)
 • Bohac M, Varga I, Polak S, et al. Delayed post mastectomy breast reconstructions with allogeneic acellular dermal matrix prepared by a new decellularization method. Cell and Tissue Banking. 2018. doi: 10.1007/s10561-017-9655-0. (IF = 1,331)
 • Varga I, Babala J, Kachlik D. Anatomic variations of the spleen: current state of terminology, classification, and embryological background. Surgical and Radiologic Anatomy. 2018. doi: 10.1007/s00276-017-1893-0. (IF = 1,051)
 • Varga I, Galfiova P, Gazova A, et al. The end-stage failing human myocardium - Where changes in ultrastructure of human cardiac muscle cells do not appear to dictate clinical outcomes. Medical Hypotheses. 2018; 110: 105-109. (IF = 1,066)
 • Danisovic L, Oravcova L, Krajciova L, Varchulova Novakova Z, Bohac M, Varga I, Vojtassak J. Effect of longterm culture on the biological and morphological characteristics of human adipose tissue-derived stem cells. Journal of Physiology and Pharmacology. 2017; 68(1): 149-158. (IF = 2,883)
 • Varga I, Kyselovič J, Galfiova P, Danisovic L. The non-cardiomyocyte cells of the heart. Their possible roles in exercise-induced cardiac regeneration and remodeling. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2017; 999: 117-136. (IF = 1,881)
 • Mikušová R, Mešťanová V, Polák Š, Varga I. What do we know about the structure of human thymic Hassall's corpuscles? A histochemical, immunohistochemical, and electron microscopic study. Annals of Anatomy. 2017; 211: 140-148. (IF = 1,864)
 • Miko M, Varga I. Physical exercise can spur beneficial neoangiogenesis and microvasculature remodeling within the heart - our salvation? Advances in Experimental Medicine and Biology. 2017; 999: 103-115. (IF = 1,881)
 • Kaldararova M, Simkova I, Varga I, et al. Double aortic arch anomalies in children: A systematic 20-year single center study. Clinical Anatomy. 2017; 30(7): 929-939. (IF = 1,824)
 • Varga I, Danisovic L, Kyselovic J, Gazova A, Musil P, Miko M, Polak S. The functional morphology and role of cardiac telocytes in myocardium regeneration. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2016; 94: 1117–1121. (IF = 1,770)
 • Varga I, Urban L, Kajanová M, Polák Š. Functional histology and possible clinical significance of recently discovered telocytes inside the female reproductive system. Archives of Gynecology and Obstetetrics. 2016; 294(2): 417-422. (IF = 2,08)
 • Juríková M, Danihel Ľ, Polák Š, Varga I. Ki67, PCNA, and MCM proteins: Markers of proliferation in the diagnosis of breast cancer. Acta Histochemica. 2016; 118(5): 544-52. (IF = 1,347)
 • Cierna Z, Varga I, Danihel L Jr, et al. Intermediate trophoblast - A distinctive, unique and often unrecognized population of trophoblastic cells. Annals of Anatomy. 2016; 204: 45-50. (IF = 1,308)
 • Mešťanová V, Varga I. Morphological view on the evolution of the immunity and lymphoid organs of vertebrates, focused on thymus. Biologia. 2016; 71(10): 1080-1097. (IF = 0,719)
 • Vrabcova M, Mikuska L, Vazan R, Miko M, Varga I, Mravec B. Effect of chronic intake of liquid nutrition on stomach and duodenum morphology. Acta Histochemica. 2016; 118(4): 435-42. (IF = 1,347)
 • Danišovič Ľ, Boháč M, Zamborský R, Oravcová L, Provazníková Z, Csöbönyeiová M, Varga I. Comparative analysis of mesenchymal stromal cells from different tissue sources in respect to articular cartilage tissue engineering. General Physiology and Biophysics. 2016; 35(2): 207-14. (IF = 0,892)
 • Mikuska L, Vrabcova M, Horvathova L, Osacka J, Varga I, Mravec B. Chronic liquid nutrition feeding affects blood pressure, heart and kidney morphology, and serum lipid profile in Wistar rats. General Physiology and Biophysics. 2016; 35(2): 131-44. (IF = 0,892)
 • Straka M, Danišovič Ľ, Bzdúch V, Polák Š, Varga I. The significance of electron microscopic examination of gingiva in cases of Hunter syndrome and hereditary gingival fibromatosis. Neuro Endocrinology Letters. 2016; 37(5). (IF = 0,946)
 • Straka M, Kupcová I, Varga I et al. Effect of long-term cultivation on morphological and biological characteristics of human periodontal ligament stem cells. Neuro Endocrinology Letters. 2016; 37(6). (IF = 0,946)

 

Učebnice a monografie pracovníkov

 • Varga I. Thymus. In. Tubbs S, Shoja MM, Loukas M. (Eds). Bergman's Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Pp. 912-916.
 • Miko M, Varga I. Chapter 6: Histologic Examination of the Peripheral Nerves. In. Tubbs S (Eds). Nerves and Nerve Injuries, 1st Edition. Vol 1: History, Embryology, Anatomy, Imaging, and Diagnostics. London: Elsevier, Pp. 107-113.
 • Varga I, Mravec B. Chapter 8. Nerve fiber types. In. Tubbs S (Eds). Nerves and Nerve Injuries, 1st Edition. Vol 1: History, Embryology, Anatomy, Imaging, and Diagnostics. London : Elsevier, 2015. Pp. 79-89.
 • Béder I, Varga I, Béder I. Systema lymphaticum hominis. Bratislava: Herba, 2015. 112 s.
 • Balko J, Tonar Z, Varga I. Memorix histologie. Praha: Triton, 1. vydání. 2016. 530 s.
 • Balko J, Tonar Z, Varga I. Memorix histologie. 2. vydání. Praha: Triton, 2017, 540s.
 • Straka M, Varga I. Bunkové mikroprostredie zdravého a fibrotického ďasna. Bratislava: S Graf, 2016. 208 s.
 • Adamkov M (Ed). Introduction to Functional Histology. Third Revised and Updated Edition. Ostrava: Nakladatelství Barbara, 2016. 440 s. (I. Varga autor 4 kapitol, M. Miko autor 1 kapitoly)
 • Mikušová R, Polák Š. Úvod do histológie a embryológie pre študentov zubného lekárstva 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, 130 s.

Informácie pre študentov

 

Odporúčaná literatúra k štúdiu Histológie

 • Balko J, Tonar Z, Varga I. Memorix histologie. 2. vydání. Praha: Triton, 2017, 540s.
 • Lüllmann-Rauch R. Histologie. Překlad 3. vydání. Praha: Grada, 2012, 556s.
 • Polák Š., Varga I. Úvod do histológie a histologickej techniky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, 120s.
 • Mikušová R, Polák Š. Úvod do histológie a embryológie pre študentov zubného lekárstva 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, 130s.

Odporúčaná literatúra k štúdiu Embryológie

 • Sadler TW. Langmanova lékařská embryologie. Překlad desátého vydání. Praha: Grada, 2010, 432 s.
 • Kapeller K., Pospíšilová V. Embryológia človeka. Martin: Osveta, 2001, 370 s.

Literatúra doporučená k rozšíreniu základných vedomostí

 • Kapeller K, Strakele H. Cytomorfológia. Martin: Osveta, 1999, 238s.
 • Kapeller K, Pospíšilová V. Embryologický atlas - Atlas of Embryology. Martin: Osveta, 1996, 119s.
 • Čech S, Horký D, Sedláčková M. Přehled embryologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 188s.
 • Béder I, Varga I, Béder I. Systema lymphaticum hominis. Bratislava: Herba, 2015, 112s.
 • Martínek J, Vacek Z. Histologický atlas. Praha: Grada, 2008, 136s.
 • Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Základy histologie. Jinočany: Vydavateľstvo H&H, 2002, 502s.
 • Konrádová V, Uhlík J, Vajner L. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany: Vydavateľstvo H&H, 2000, 291s.
 • Straka M, Varga I. Bunkové mikroprostredie zdravého a fibrotického ďasna. Bratislava: S Graf, 2016. 208s.

Dokumenty na stiahnutie


Odbor Všeobecné lekárstvo

Odbor Zubné lekárstvo

Important Documents for students of the study branch General Medicine in English

Posledná úprava: 30. január 2018 – Last Modification: January 30, 2018

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0