Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
prednosta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12 -14,  833 03 Bratislava
Sekretariát:
tel.:  02/59370.838
fax:  02/59370.770
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
zástupca prednostu
tel.: 02/59370.769
e-mail: jozef.glasa@szu.sk
  
MUDr. Helena Glasová, PhD.
odborná asistentka
tel.: 02/59370.767
e-mail: helena.glasova@szu.sk
 
PharmDr. Mária Raučinová
odborná asistentka
Tel.: 02/59370.832
 
PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH
odborný asistent
 
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
 
Odbor:
vnútorné lekárstvo I. a II., klinická farmakológia, hepatológia, laboratórne vyšetrovacie metódy
 
 
Pracovisko:
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie prednosta
Lekárska fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
 
 
Najvýznamnejšie výsledky vedeckej činnosti:
·   Objasnenie významu biotransformačnej funkcie pečene za fyziologických a patologických podmienok
·   Význam infekcie VHB u zdravých nosičov a darcov krvi
·   Zavedenie a overenie nových klinických a laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej farmakológii, hepatológii, najmä v oblasti farmakogenetiky a hepatálnej fibrogenézy
·   Prvé zmapovanie fenotypu metabolizátorov sparteínu v SR
·   Budovanie odborov klinickej farmakológie a hepatológie
·   Rozvíjanie problematiky racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky (+ viď zoznam vedeckých a odborných publikácií, prednášok a ocenení).
·   Spoluriešiteľ 5 a zodpovedný riešiteľ 3 vedecko - výskumných úloh z oblasti hepatológie a klinickej farmakológie
·   Riešiteľ - koordinátor 2 medzinárodných multicentrických klinických štúdií (1x hepatológia, 1x gastroenterológia).
 
 
Riešené vedecko - výskumné úlohy a projekty v Slovenskej republike
 
Spoluriešiteľ
·   Biologická dostupnosť a nežiaduce účinky liekov. ŠPZV VII-8-2/2, obhájená r. 1981.
·   Klinická farmakológia nových liečiv - hepatotropné a nežiaduce účinky liečiv. RPV 27-01-01, obhájená r. 1983.
·   Zaradenie nových liečiv v terapeutických režimoch. ŠPTR P 17-335-455-02/04, úloha obhájená r. 1985.
·   Zmeny metabolizmu pečene a iných tkanív pri chorobných stavoch pečene. RVP 12-01-01, úloha obhájená r. 1985.
·   Liečivá chorôb gastrointestinálneho traktu. ŠPTR P 12-535-824-02, obhájená r. 1989.
 
Zodpovedný riešiteľ
·   Štúdium vplyvu chlórovaných fenolov a krezolov na zdravie človeka. Č. projektu 05, úloha obhájená r. 1997.
·   Faktory včasného štádia a progresie chronických ochorení pečene", KLV 11/97, úloha obhájená r. 2000.
 
 
Riešené vedecko - výskumné úlohy a projekty v zahraničí
 
Zodpovedný riešiteľ - koordinátor štúdie
·   Multicentrická klinická štúdia SAMe "A phase II, double-blind, randomized, multicentre placebo controlled, parallel group, dose finding study (AdeSD4) on intrahepatic cholestatic in patients with cirrhosis or primary biliary cirrhosis" (1997-1998).
·   Zahraničná multicentrická štúdia SAG-15 "Double-blind, randomized, multicentre clinical study (mesalazine pellets) in patients with mildly to moderately active ulcerative colitis" (1998-1999)
 
 
Najvýznamnejšie výsledky liečebno-preventívnej činnosti:
Liečebno - preventívnu činnosť vykonáva od r. 1972, postupne ako sekundárny lekár, odborný asistent, docent, profesor, vedúci Katedry klinickej farmakológie. Vytvorenie a obhájenie koncepcie nového klinického odboru - hepatológia (1998). Presadenie a vytvorenie edície Metodických listov racionálnej farmakoterapie (guidelines), ich vedenie - vedúci redaktor a implementácia do liečebno - preventívnej praxe a liekovej politiky (od r. 1998).
 
 
Členstvo v odborných spoločnostiach, vedeckých a redakčných radách:
Činnosť a členstvo v odborných spoločnostiach:
vedecký sekretár Slovenskej hepatologickej spoločnosti (1980 - 1990)
predseda Slovenskej hepatologickej spoločnosti (1990-2006)
prezident past  Slovenskej hepatologickej spoločnosti (2006-)
člen EASL (= European Association for the Study of the Liver - Európska asociácia pre štúdium pečene)
člen rady EASL (1995-)
iniciátor vzniku a podpredseda Spoločnosti klinickej farmakológie (1990-),  prvý viceprezident (1990-2002)
člen EACPT (= European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics - Európska asociácia klinickej farmakológie a farmakoterapie, 1995-)
člen rady EACPT (1999-)
iniciátor vzniku, spoluzakladateľ, člen výboru Slovenskej farmakoekonomickej spoločnosti (2003-)
prezident správnej rady Národného Inštitútu kvality a inovácií (2005-)
člen správnej rady EMEA (European Medicines Agency) (2007-)
člen predsedníctva SLS (2008-)
 
 
Funkcie:
·   hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia (1993 - 1999)
·   hlavný odborník MZ SR pre odbor klinická farmakológia (1995 -)
·   člen Rady ministra zdravotníctva SR (1993 - 1995)
·   podpredseda Komisie pre bezpečnosť liekov (1994 -)
·   podpredseda Komisie pre účelnú farmakoterapiu a liekovú politiku MZ SR (1997-)
·   národný expert pre kľúčový indikátor Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) infekčné ochorenia súvisiace s drogami (2006-2008)
 
 
Činnosť a členstvo vo vedeckých radách:
Člen vedeckej rady Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity 
Člen senátu Fakulty zdravotníckych  špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity 
 
 
Činnosť a členstvo v redakčných radách:
·   Journal of Hepatology (Munich, Amsterdam, člen, 1994 - 2000)
·   Progress in Hepato-Pharmacology (Bratislava, zakladateľ                 a spolueditor, 1995-)
·   Hepatologia Polska (Varšava, člen RR, 1998-)
·   Liekové riziko (Bratislava, člen RR, 1995 - 1999)
·   Liekový bulletin (člen RR, 1995 - 2000)
·   Metodické listy racionálnej farmakoterapie MZ SR (vedúci redaktor, 1999-)
·   Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology (člen RR, 1998-)
·   Folia Gastroenterologicaet Hepatologica (2003-2009)
·   Farmakoekonomika a lieková politika - oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre
farmakoekonomiku (2006-)
·   Trendy v hepatológii (2009-)
 
 
Činnosť a členstvo v SOK: 
·   Spoločná odborová komisia vo vednom odbore vnútorné choroby
·   Spoločná odborová komisia vo vednom odbore klin. farmakológia
·   Spoločná odborová komisia vo vednom odbore farmakológia
 
 
Iné:
Vyznamenania, medaily, ocenenia
·   1984 - Cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1984
·   1987 - Cena ministra zdravotníctva za vedeckovýskumnú činnosť   v oblasti zdravotníctva
·   1988 - Cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1988
·   1998 - Honorary Diploma from Liver Research Foundation for outstanding work in hepatology and in collaboration of Hungarian-Slovakian hepatologists
·   1998 - Bronzová medaila SLS za zásluhy o slovenskú lekársku spoločnosť
·   2007 - Zlatá medaila SLS za zásluhy o slovenskú lekársku spoločnosť
 
·   2008 - Čestná plaketa T. R. Niederlanda


 

 

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

 

 • zástupca prednostu Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU a zástupca vedúceho Národného referenčného centra pre liečbu chronických hepatitíd;
 • prednosta Ústavu zdravotníckej etiky, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií;
 • lekár - internista, hepatológ a klinický farmakológ; bioetik. VŠ pedagóg a klinicky zameraný výskumný pracovník;
 • prednáša farmakológiu a klinickú farmakológiu a vybrané kapitoly z hepatológie, racionálnej farmakoterapie, zdravotníckej (lekárskej) etiky, etiky verejného zdravotníctva a bioetiky;
 • výskumné zameranie: chronické choroby pečene, chronické vírusové hepatitídy, NAFLD, NASH, metodológia biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania liekov, etické komisie, aktuálne otázky bioetiky;
 • vedecký sekretár Slovenskej hepatologickej spoločnosti, o. z. SLS (1992-), Spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS (1996-2002, od roku 2007 prezident spoločnosti);
 • člen EASL/IASL (European/International Association for the Study of the Liver), EACPT (European Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics), od roku 2007 councilor výboru EACPT; člen výboru a "ethics officer” Európskeho fóra Správnej klinickej praxe (EF GCP; European Forum on Good Clinical Practice; 2006-);
 • spoluzakladateľ (s prof. Holomáňom) medzinárodnej publikačnej série Progress in Hepato-Pharmacology; výkonný redaktor publikačnej série MZ SR Metodické listy racionálnej farmakoterapie  (2005-);
 • zakladajúci vedúci redaktor časopisu Medicínska etika & Bioetika (1994-) (Med. Etika Bioet.; časopis excerpovaný do databázy MedlineR) a časopisu Acta medica christiana slovaca (1994 - 2004), spoluzostavovateľ učebníc medicínskej etiky, ošetrovateľskej etiky a viacerých medzinárodných publikácií v oblasti medicínskej etiky, bioetiky a hepato-farmakológie;
 • zakladajúci tajomník (1990-2), predseda (2002-5), člen (2002-) Etickej komisie MZ SR, vedúci Pracovnej skupiny pre etické komisie (2006-);
 • zakladajúci zástupca riaditeľa Ústavu medicínskej etiky a bioetiky (ÚMEB), spoločného pracoviska IVZ a LFUK v Bratislave (1992 - 1993), správca/vedúci Nadácie ÚMEB (1993-; od roku 2004 ÚMEB n.f.);
 • člen etických komisií viacerých organizácií a inštitúcií (v minulosti napr. IVZ, ÚPKM, VÚV, SAFS; Spoločná etická komisia farmaceutického priemyslu v SR (externý člen); t. . SZU, Etická komisia Slovenského výboru pre UNESCO);
 • člen, delegovaný zástupca SR v Riadiacom výbore pre bioetiku (CDBI) Rady Európy (RE) (1999-), člen Byra CDBI (2004-). Člen Byra COMETH (Stálej konferencie národných etických komisií krajín RE) (2001-2007);
 • člen Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE), poradného zboru prezidenta Európskej komisie (‘high level commission’; 2005-);
 • zakladajúci člen Riadiaceho výboru EUREC (Európskej siete etických komisií pre výskum; 2005-) a neformálnej siete etických komisií pre klinickú bioetiku (ECEN; 2005);
 • spoluriešiteľ, prípadne spolukoordinátor multicentrických výskumných projektov rámcového programu Európskej komisie v oblasti etiky výskumu a bioetiky (5RP: EHBP, PRIVIREAL; EURETHNET; 6RP: EUREC);
 • expertný posudzovateľ, resp. predseda hodnotiacich expertných panelov pre etické aspekty projektov 6RP (ethics review - DG Research EC);
 • organizátor, spoluorganizátor celoštátnych, regionálnych a medzinárodných konferencií, sympózií a kongresov v hepatológii, klinickej farmakológii, medicínskej etike a bioetike (viaceré v spolupráci s Radou Európy, Európskou komisiou, EASL ap.). 

Pedagogický profil

Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU (UFKEF) zriadil rektor SZU 1.2.2011 spojením Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie (UFKF) a Oddelenia klinickej a experimentálnej farmakoterapie.  

Pôvodný Ústav farmakológie a klinickej farmakológie vznikol rozhodnutím rektora SZU zo dňa 7. 12. 2004. V histórii existencie UFKF sa nachádza Katedra klinickej farmakológie SZU, ktorá nadviazala na kontinuálnu tradíciu Subkatedry klinickej farmakológie pod vedením prof. T. R. Niederlanda. Subkatedra sa predtým pretransformovala z Kabinetu pre klinickú farmakológiu ILF v Bratislave (Kabinet založilo Ministerstvo zdravotníctva SSR ku dňu 1.5.1980).

Vedúcim Katedry klinickej farmakológie sa stal v r. 1991 prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., ktorý bol neskôr vymenovaný za prednostu ústavu.

 Súčasný UFKEF zabezpečuje výučbu farmakológie a klinickej farmakológie pre študentov denného štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte, na Fakulte ošetrovateľstva zdravotníckych odborných štúdií SZU výučbu pre denné a externé štúdium (bakalársky i magisterský stupeň), ďalej výučbu na Fakulte verejného zdravotníctva, ako aj celoštátnu koordináciu výučby farmakológie a klinickej farmakológie.

UFKEF má na Lekárskej fakulte na starosti v rámci postgraduálneho vzdelávania výučbu farmakológie a klinickej farmakológie v špecializačnom štúdiu pre lekárov, certifikačný študijný program lekárov (farmaceutov) v certifikovanej pracovnej činnosti Klinické skúšanie (produktov a) liekov, ako aj v certifikovanej pracovnej činnosti Farmakoekonomika. UFKEF koordinuje a zabezpečuje aj vykonávanie štátnych špecializačných a certifikačných skúšok.

Vedecko - výskumný program UFKEF zahŕňa vybrané problémy klinickej farmakológie (oblasť farmakogenetiky, hepatobiliárny transport liečiv) a hepatológie (hepatálna fibrogenéza, chronické a vírusové hepatitídy, nealkoholová steatohepatitída - NASH). UFKEF koordinuje tvorbu záväzných odborných odporúčaní (guidelines) Metodické listy racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR.

Liečebno-preventívna činnosť pracovníkov UFKEF sa koncentruje na problematiku hepatológie a racionálnej farmakoterapie vo vnútornom lekárstve. Pracovníci UFKEF súčasne garantujú a vykonávajú činnosť v pôsobnosti Národného referenčného centra pre liečbu chronických hepatitíd (NRCCH).

UFKEF sa podieľa na koncepčnom riešení a zabezpečení rozvoja odborov klinickej farmakológie a hepatológie v SR. Prednosta UFKEF zastáva funkciu hlavného odborníka MZ SR pre odbor klinická farmakológia. Lekári UFKEF sú odbornými konzultantmi - expertmi zdravotných poisťovní, príslušných útvarov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre uvedené vedecko-odborné oblasti. UFKEF má široko rozvinutú sieť medzinárodných odborných kontaktov a spolupráce v klinickej farmakológii a hepatológii. 

Postgraduálne vzdelávanie

 Špecializačné študijné programy v povolaní lekár:  

 • klinická farmakológia  - akreditované

 Certifikačné študijné programy v povolaní lekár a farmaceut:

 • farmakoekonomika - akreditované
 • klinické skúšanie liekov – akreditované
 • klinické skúšanie produktov a liekov

Výnos MZ SR zo 17.9.2010 č. 12422/2010-OL (novelizované Výnosom MZ SR z 23.8.2011 č.07575-OL-2011) stanovil k uvedeným študijným programom Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Klinická farmakológia“ (strana 78-80),  Minimálny štandard  pre certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Klinické skúšanie (produktov a) liekov“(strana 218) a Minimálny štandard  pre certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Farmakoekonomika“ (strana 211).

Zaradenie do postgraduál2eho štúdia realizuje Organizačno-metodické oddelenie SZU (OMO).

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0