Katedra všeobecného lekárstva
Limbová 12
Bratislava
833 03

Kontakty:

Katedra:   +421 2 593 70 426                 

                 +421 2 593 70 427

Vedúci katedry:
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. 

e-mail: katarina.gazdikova@szu.sk
tel.: +421 2 593 70 621

 

Zamestnanci katedry:  

 • MUDr. Marián Oltman, PhD.
 • Bc. Elena Katonová - odborná inštruktorka
  • e-mail: elena.katonova@szu.sk
  • tel.: +421 2 593 70 426

Konzultácie:

po telefonickom alebo e-mailovom dohovorení termínu

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Katedry všeobecného lekárstva. Stránka obsahuje najdôležitejšie informácie o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo. Ponúka Vám komplexný prehľad špecializačného študijného programu kontinuálneho vzdelávania. Pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z odboru Všeobecné lekárstvo sú k dispozícii informácie o dĺžke, forme a počte požadovaných výkonov počas cirkulácie na jednotlivých oddeleniach a obhajobe atestačnej práce. Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu. Súčasne ponúkame plán aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania, ktoré organizuje Katedra všeobecného lekárstva.

 

Prílohy obsahujú aktuálne odkazy na dôležité stránky, resp. tlačivá potrebné na zaradenie a realizáciu špecializačného štúdia na našej katedre.

 

Úlohou Katedry všeobecného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti všeobecných praktických lekárov pre dospelých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho praxe.

 

Všeobecné lekárstvo predstavuje špecifický odbor s multidisciplinárnym a integrujúcim charakterom, kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sa snažíme profilovať týmto smerom. Katedra všeobecného lekárstva vedomostne pripravuje prvokontaktových lekárov, preto je potrebné zameriavať pozornosť aj špecifikám tejto činnosti. Katedra v príprave kurzov kladie dôraz na vyučovanie a vyprofilovanie profesionálnej schopnosti komunikácie lekára s pacientom v záujme integrovaného a koordinovaného poskytovania komplexnej liečebnej, rehabilitačnej, paliatívnej a preventívnej starostlivosti na podporu zdravia. V súčasnej dobe rýchleho napredovania modernej diagnostiky a liečby je nevyhnutné klásť dôraz aj na najmodernejšie teoretické poznatky vedy a výskumu, ktoré by boli prenesené do praxe a aplikované v diagnostike a liečbe pacientov. 

 

Keďže je v súčasnosti stále diskutovanou otázka „prestárnutia“ všeobecných lekárov, tešíme sa, že postupne rastie záujem mladších vekových skupín o získanie tejto špecializácie, aj keď na druhej strane si uvedomujeme prekážky brániace ešte väčšiemu rozmachu tohto krásneho odboru, veď v minulosti sa rodinní lekári tešili významnému spoločenskému hodnoteniu. 

  

 

Dôležité informácie:

 

Katedra všeobecného lekárstva pripravuje a realizuje pre lekárov školiace akcie, ktoré sú rozdelené podľa náplne: na tematické, špecializačné, periodické, inovačné, certifikačné kurzy, školiace miesta, cyklické školenia a workshopy. Na výučbe sa podieľajú vedecko-pedagogickí pracovníci SZU, lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty, vedeckí pracovníci SAV a všeobecní praktickí lekári z praxe. Na základe ponuky tematických plánov kurzov SZU majú lekári možnosť výberu školiacich aktivít.

 

Za všetky školiace akcie - kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sú účastníkom priznané kredity.

Katedra všeobecného lekárstva nemá kompetencie ako MZ SR. Partnerom MZ SR je hlavný odborník a rektorát SZU.


Špecializačné skúšky a vydávanie diplomov vykonávajú akreditované pracoviská:

 • Katedra všeobecného lekárstva SZU Bratislava
 • JLF UK Martin
 • Univerzita P. J. Šafárika LF Košice

Doplnenie ku kvalifikačnej atestácii I. stupňa (KA I.st) nie je povinné, týka sa len lekárov, ktorí chcú pracovať v zahraničí.

 

Pred nástupom na 6-mesačnú prax do ambulancie všeobecného lekára žiadame všetkých lekárov o nahlásenie termínu a miesta praxe na e-mail: katarina.gazdikova@szu.sk

 

 

REZIDENTSKÝ PROGRAM  -  UPOZORNENIE


Všetky vzdelávacie akcie realizované Katedrou všeobecného lekárstva sú určené lekárom zaradeným do špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo, vrátane lekárov zaradených do Rezidentského programu.


Lekárov zaradených do Rezidentského programu (Rezidentov) žiadame do prihlášky na jednotlivé vzdelávacie akcie ako aj pri každej komunikácii s katedrou jasne uviesť "Rezident".Dôležité termíny:

 

Termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku pre jesenný termín:
15. 8. 2017
 
     
   
 
Lekári zaradení do Rezidentského programu (Rezidenti) postupujú pri odovzdaní prihlášky  na špecializačnú skúšku v zmysle pokynov uvedených na stretnutí rezidentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 6. 2017. Viac informácií nájdete v prílohe
č. 11. Špecializačné skúšky rezidentov. 

  

      Kontrolný deň špecializačného štúdia (KDŠŠ)
     
(pre všetkých zaradených do odboru 1x ročne povinný):

        - v prvom roku prípravy 20. 9. 2017 a 31. 1. 2018

        - v druhom a treťom roku prípravy 7. 3. 2018     

 • Tematické kurzy (TK):
  18. 9., 19. 9., 20. 9., 21. 9. 2017
  29. 1., 30. 1., 1. 2. 2018, 12. 2. - 13. 2., 14. 2. 2018

 • Predatestačný 2-týždňový kurz špecializačného štúdia (KŠŠ):
  16. 10. - 27. 10. 2017 a 12. 3. - 23. 3. 2018 

 • Špecializačné skúšky: plánovaný jesenný termín 27. 11. - 1. 12. 2017
                                    
  plánovaný jarný termín 23. 4. - 27. 4. 2018    

    

Termín odovzdania špecializačnej práce pred špecializačnou skúškou pre jesenný termín: 10. 9. 2017  

 

Detailná ponuka kurzov je zverejnená v Pláne aktivít SZU na strane 146-155, alebo v prílohe č. 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 2017-2018.

 

 

Podmienky ku špecializačnej skúške v odbore Všeobecné lekárstvo platné pre všetky formy zaradenia:

 

Zaradenie do špecializačného štúdia

Zaradenie do špecializačného štúdia (od 1. 7. 2013 podľa Nariadenia vlády SR č. 111/2013) - zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU, vedúca odboru MUDr. Katarína Macková, tel.: +421 2 593 70 252, potrebné dokumenty sú:

 • vyplnená žiadosť (viď príloha 2)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • index (môže byť aj starý, ak máte v ňom dostatok miesta na zapisovanie cirkulácií)
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)
 • V prípade zmeny zaradenia (viď príloha 3)


Prihláška na špecializačnú skúšku

 

Prihlášku na špecializačnú skúšku  (viď príloha 4) – podávate na Študijné oddelenie (p. Pokorná) po absolvovaní všetkých povinných praxí podľa typu zaradenia do špecializačného štúdia (viď nižšie) do termínu zverejnenému na www.szu.sk, väčšinou do 15. 2. na jarný termín daného roka a do 15. 8. na jesenný termín daného roka.

 

Typ zaradenia do špecializačného štúdia

 • príprava v trvaní 3 roky a 3 mesiace (vrátane 24-mesačného spoločného internistického kmeňa), Vestník MZ SZ zo dňa  15. októbra 2010, str. 195 - 198 (príloha 5)
 • príprava v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 26. februára 2014, str. 195 - 198) (príloha 6)

 

K prihláške o špecializačnú skúšku potrebujete

 1. vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku (tlačivo príloha 4)
 2. špecializačný index (so zápismi povinnej cirkulácie, podľa typu zaradenia)
 3. záznamník výkonov (so zápismi absolvovaných výkonov, podľa typu zaradenia, viď príloha 5 a 6)
 4. účasť na povinnom 2-týždňovom kurze pred špecializačnou škúškou (KŠŠ) v trvaní 14 dní organizovanom Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha 1, prihláška na akciu príloha 7)
 5. účasť na minimálne 4 tematických kurzoch organizovaných Katedrou všeobecného lekárstva SZU (viď príloha 1), prihlášku na akciu   podať na študijné oddelenie (p. Prevožňáková) (príloha 7) 
 6. účasť na minimálne 10 tematických kurzoch organizovaných Katedrou všeobecného lekárstva SZU (viď bod 5) iba pre zaradených do špecializačného štúdia od 1.10.2014 a zaradených do Rezidentského programu
 7. účasť na KDŠŠ - plnenie individuálneho študijného plánu raz ročne
 8. vypracovanie špecializačnej práce - tému špecializačnej práce určuje vedúci Katedry všeobecného lekárstva, pričom zohľadňuje návrhy uchádzača. Práca musí byť vypracovaná na základe Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (viď príloha 8, článok 7, str. 8). Prácu je potrebné odovzdať na Katedru všeobecného lekárstva 6 týždňov pred atestačnou skúškou
 9. kurz zo sociálneho lekárstva (neplatí pre atestantov do septembra 2004)

 

Špecializačná skúška

 

Skladá sa z 3 častí :

 • z teoretickej – pozostávajúcej z 3 teoretických otázok
 • z praktickej – zameranej na praktické skúsenosti (vyhodnocovanie EKG záznamu, RTG snímok)
 • obhajoby špecializačnej práce – prezentácia (PowerPoint) zameraná na jadro problematiky rozoberanej v práci so zreteľom na aplikáciu vo všeobecnom lekárstve v trvaní 5 - 7 minút          

 

Zaradenie do špecializačného štúdia:

 

Špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky a 3 mesiace (Vestník MZ SR z 15.októbra 2010, str. 195 - 198, príloha 5).

 

Pre zaradených od 1. 10. 2014:

 

Špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR z 26. 2. 2014, str. 42 - 54, príloha 6).

 


    Dokumenty (prílohy):

 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 2017-2018

 2. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
   
 3. Žiadosť o zmenu špecializačného štúdia
   
 4. Prihláška na špecializačnú skúšku

 5. Vestník  MZ SR z 15. októbra 2010
   
 6. Vestník MZ SR z 26. februára 2014
   
 7. Prihláška na vzdelávacie aktivity
   
 8. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU

 9. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe na účely špecializačného štúdia

 10. Nariadenie vlády č. 111/2013

 11. Špecializačné skúšky rezidentov

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0