Katedra všeobecného lekárstva
Limbová 12
Bratislava
833 03

Kontakty:

Katedra:   +421 2 593 70 426                 

                 +421 2 593 70 427

Vedúci katedry:
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. 

e-mail: katarina.gazdikova@szu.sk
tel.: +421 2 593 70 621

 

Zamestnanci katedry:  

 • MUDr. Marián Oltman, PhD.
 • Bc. Elena Katonová - odborná inštruktorka
  • e-mail: elena.katonova@szu.sk
  • tel.: +421 2 593 70 426

Konzultácie:

po telefonickom alebo e-mailovom dohovorení termínu

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Katedry všeobecného lekárstva. Stránka obsahuje najdôležitejšie informácie o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo. Ponúka Vám komplexný prehľad špecializačného študijného programu kontinuálneho vzdelávania. Pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z odboru Všeobecné lekárstvo sú k dispozícii informácie o dĺžke, forme a počte požadovaných výkonov počas cirkulácie na jednotlivých oddeleniach a obhajobe atestačnej práce. Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu. Súčasne ponúkame plán aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania, ktoré organizuje Katedra všeobecného lekárstva.

 

Prílohy obsahujú aktuálne odkazy na dôležité stránky, resp. tlačivá potrebné na zaradenie a realizáciu špecializačného štúdia na našej katedre.

 

Úlohou Katedry všeobecného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti všeobecných praktických lekárov pre dospelých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho praxe.

 

Všeobecné lekárstvo predstavuje špecifický odbor s multidisciplinárnym a integrujúcim charakterom, kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sa snažíme profilovať týmto smerom. Katedra všeobecného lekárstva vedomostne pripravuje prvokontaktových lekárov, preto je potrebné zameriavať pozornosť aj špecifikám tejto činnosti. Katedra v príprave kurzov kladie dôraz na vyučovanie a vyprofilovanie profesionálnej schopnosti komunikácie lekára s pacientom v záujme integrovaného a koordinovaného poskytovania komplexnej liečebnej, rehabilitačnej, paliatívnej a preventívnej starostlivosti na podporu zdravia. V súčasnej dobe rýchleho napredovania modernej diagnostiky a liečby je nevyhnutné klásť dôraz aj na najmodernejšie teoretické poznatky vedy a výskumu, ktoré by boli prenesené do praxe a aplikované v diagnostike a liečbe pacientov. 

 

Keďže je v súčasnosti stále diskutovanou otázka „prestárnutia“ všeobecných lekárov, tešíme sa, že postupne rastie záujem mladších vekových skupín o získanie tejto špecializácie, aj keď na druhej strane si uvedomujeme prekážky brániace ešte väčšiemu rozmachu tohto krásneho odboru, veď v minulosti sa rodinní lekári tešili významnému spoločenskému hodnoteniu. 

  

 

Dôležité informácie

 

Katedra všeobecného lekárstva pripravuje a realizuje pre lekárov školiace akcie, ktoré sú rozdelené podľa náplne: na tematické, špecializačné, periodické, inovačné, certifikačné kurzy, školiace miesta, cyklické školenia a workshopy. Na výučbe sa podieľajú vedecko-pedagogickí pracovníci SZU, lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty, vedeckí pracovníci SAV a všeobecní praktickí lekári z praxe. Na základe ponuky tematických plánov kurzov SZU majú lekári možnosť výberu školiacich aktivít.

 

Za všetky školiace akcie - kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sú účastníkom priznané kredity.

Katedra všeobecného lekárstva nemá kompetencie ako MZ SR. Partnerom MZ SR je hlavný odborník a rektorát SZU.


Špecializačné skúšky a vydávanie diplomov vykonávajú akreditované pracoviská:

 • Katedra všeobecného lekárstva SZU Bratislava
 • JLF UK Martin
 • Univerzita P. J. Šafárika LF Košice

Doplnenie ku kvalifikačnej atestácii I. stupňa (KA I.st) nie je povinné, týka sa len lekárov, ktorí chcú pracovať v zahraničí.

 

Pred nástupom na 6-mesačnú prax do ambulancie všeobecného lekára je potrebné poslať na adresu Katedry všeobecného lekárstva písomnú žiadosť o schválenie školiteľa a termínu praxe. Súčasťou tejto žiadosti je písomný súhlas školiteľa s uvedenou praxou.

 

 

REZIDENTSKÝ PROGRAM  -  UPOZORNENIE


Všetky vzdelávacie akcie realizované Katedrou všeobecného lekárstva sú určené lekárom zaradeným do špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo, vrátane lekárov zaradených do Rezidentského programu.


Lekárov zaradených do Rezidentského programu (Rezidentov) žiadame do prihlášky na jednotlivé vzdelávacie akcie ako aj pri každej komunikácii s katedrou jasne uviesť "Rezident".Dôležité termíny

 

Špecializačné skúšky: plánovaný jesenný termín 27. 11. - 1. 12. 2017
                                  
plánovaný jarný termín 23. 4. - 27. 4. 2018

 

Termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku pre jarný termín:
15. 2. 2018
*    
    

 

       * Informácia pre rezidentov:


       Lekári zaradení do Rezidentského programu (Rezidenti) postupujú pri
       odovzdaní prihlášky  na špecializačnú skúšku v zmysle pokynov
       uvedených na stretnutí rezidentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 6. 2017.
       Viac informácií nájdete v prílohe č. 7. Špecializačné skúšky rezidentov. 

 

 

Termín odovzdania špecializačnej práce pred špecializačnou skúškou pre jarný termín: 9. 2. 2018 

 

Vzdelávacie aktivity:

 •  Kontrolný deň špecializačného štúdia (KDŠŠ)
   (pre všetkých zaradených do odboru 1x ročne povinný):
   - v prvom roku prípravy 20. 9. 2017 a 31. 1. 2018
   - v druhom a treťom roku prípravy 7. 3. 2018     
 • Tematické kurzy (TK):
  18. 9., 19. 9., 20. 9., 21. 9. 2017
  29. 1., 30. 1., 1. 2. 2018, 12. 2. - 13. 2., 14. 2. 2018

 • Predatestačný 2-týždňový kurz špecializačného štúdia (KŠŠ):
  16. 10. - 27. 10. 2017 a 12. 3. - 23. 3. 2018 **      

    
    
   ** Informácia pre rezidentov:

    
        Lekári zaradení do Rezidentského programu (Rezidenti) končiaci praktickú
      časť štúdia do 31. 8. 2018 sa musia zúčastniť 2-týždňového
      predatestačného kurzu špecializačného štúdia (KŠŠ) v jarnom termíne, t.j.

      12
. 3. - 23. 3. 2018
, na ktorom prebehne aj obhajoba špecializačných prác.

 

 

 

Detailná ponuka vzdelávacích aktivít je zverejnená v Pláne aktivít ďalšieho vzdelávania SZU na strane 146-155, alebo v prílohe č. 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 2017-2018.

 

Prihlášky na vzdelávacie aktivity (príloha č. 5) sa podávajú na Študijné oddelenie LF SZU (p. Prevožňáková) najneskôr 6 týždňov pred termínom uskutočnenia vzdelávacej aktivity.

Prihlášky na špecializačnú skúšku (príloha č. 6) sa podávajú na Študijné oddelenie LF SZU (p. Pokorná) v termíne uvedenom vyššie.

Špecializačné práce sa odovzdávajú na Katedru všeobecného lekárstva v termíne uvedenom vyššie.
 

 

Podmienky ku špecializačnej skúške v odbore Všeobecné lekárstvo platné pre všetky formy zaradenia

 

1. Zaradenie do špecializačného štúdia

1.1 Typ zaradenia do špecializačného štúdia

 • príprava v trvaní 3 roky a 3 mesiace (vrátane 24-mesačného spoločného internistického kmeňa), Vestník MZ SZ zo dňa  15. októbra 2010, str. 195 - 198 (príloha č. 9) - špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo
 • príprava v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 26. februára 2014, str. 195 - 198) (príloha č. 10) - pre zaradených od 1. 10. 2014 - špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo

Zaradenie do špecializačného štúdia (od 1. 7. 2013 podľa Nariadenia vlády SR č. 111/2013) - zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU, vedúca odboru MUDr. Katarína Macková, tel.: +421 2 593 70 252, potrebné dokumenty sú:

 • vyplnená žiadosť (príloha č. 2)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • index (môže byť aj starý, ak máte v ňom dostatok miesta na zapisovanie cirkulácií)
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)


1.2 Zmena zaradenia do špecializačného štúdia

 

V prípade zmeny zaradenia do špecializačného štúdia - zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU (bod 1.1), potrebné dokumenty sú:  

 • vyplnená žiadosť o zmenu špecializačného štúdia (príloha č. 3)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • index (môže byť aj starý, ak máte v ňom dostatok miesta na zapisovanie cirkulácií)
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)
 • vyplnená žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe
  (príloha č. 4) – podáva sa na Študijné oddelenie LF SZU (p. Červenková).
  Možnosť započítania odbornej zdravotníckej praxe z predchádzajúceho špecializačného štúdia na základe žiadosti, vrátane jej rozpisu, zdokladované xerokópiou indexu a záznamníka výkonov (Logbooku) v rozsahu žiadosti, doložené potvrdením o zaplatení poplatku

 

2. Prihláška na špecializačnú skúšku

 

Prihlášku na špecializačnú skúšku podávate po absolvovaní všetkých povinných praxí podľa typu zaradenia do špecializačného štúdia (bod 1.1) do termínu zverejnenému na www.szu.sk, väčšinou do 15. 2. na jarný termín daného roka a do 15. 8. na jesenný termín daného roka.

 

2.1 K prihláške o špecializačnú skúšku potrebujete

 1. vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku 
 2. špecializačný index (so zápismi povinnej cirkulácie, podľa typu zaradenia)
 3. záznamník výkonov (so zápismi absolvovaných výkonov, podľa typu zaradenia, viď príloha č. 9 a 10)
 4. účasť na povinnom 2-týždňovom kurze pred špecializačnou skúškou (KŠŠ) v trvaní 14 dní organizovanom Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha č. 1)
 5. účasť na minimálne 10 tematických kurzoch (TK) organizovaných Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha č. 1)
 6. účasť na povinnom kontrolnom dni špecializačného štúdia (KDŠŠ) - plnenie individuálneho študijného plánu raz ročne
 7. vypracovanie špecializačnej práce - tému špecializačnej práce určuje vedúci Katedry všeobecného lekárstva, pričom zohľadňuje návrhy uchádzača. Práca musí byť vypracovaná na základe Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (príloha č. 8, článok 7, str. 8) 
 8. tematický kurz zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva (neplatí pre atestantov do septembra 2004) - Plán aktivít ďalšieho vzdelávania SZU, strana 135
 9. POZOR, ZMENA: od 1.1.2018 tematický kurz Nácvik techník komunikácie – organizovaný Katedrou klinickej psychológie

 

3. Špecializačná skúška

 

Skladá sa z 3 častí :

 • z teoretickej – pozostávajúcej z 3 teoretických otázok
 • z praktickej – zameranej na praktické skúsenosti (vyhodnocovanie EKG záznamu, RTG snímok)
 • obhajoby špecializačnej práce – prezentácia (PowerPoint) zameraná na jadro problematiky rozoberanej v práci so zreteľom na aplikáciu vo všeobecnom lekárstve      

 

Rezidentský program:

 

Rezidentský program je zameraný na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch Všeobecné lekárstvo a Pediatria.

 

Viac informácií sa dozviete na stránke Rezidentský program.

 


    Dokumenty (prílohy):

 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania 2017-2018

 2. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
   
 3. Žiadosť o zmenu špecializačného štúdia

 4. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe na účely špecializačného štúdia

 5. Prihláška na vzdelávacie aktivity
   
 6. Prihláška na špecializačnú skúšku
   
 7. Špecializačné skúšky rezidentov
   
 8. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU

 9. Vestník  MZ SR z 15. októbra 2010
   
 10. Vestník MZ SR z 26. februára 2014 

 11. Nariadenie vlády č. 111/2013

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0