Katedra všeobecného lekárstva LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 03

Kontakty:

Katedra:   +421 2 593 70 426                 

                 +421 2 593 70 427

Vedúci katedry:
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. 

e-mail: katarina.gazdikova@szu.sk
tel.: +421 2 593 70 621

 

Zamestnanci katedry:  

 • MUDr. Marián Oltman, PhD.
 • Bc. Elena Katonová - odborná inštruktorka
  • e-mail: elena.katonova@szu.sk
  • tel.: +421 2 593 70 426
 • Martina Vojtechová, BSBA - odborná inštruktorka pre Rezidentské štúdium
  • e-mail: martina.vojtechova@szu.sk
  • tel.: +421 2 593 70 427

 

Konzultácie:

po telefonickom alebo e-mailovom dohovorení termínu

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Katedry všeobecného lekárstva. Stránka obsahuje najdôležitejšie informácie o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo. Ponúka Vám komplexný prehľad špecializačného študijného programu kontinuálneho vzdelávania. Pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z odboru Všeobecné lekárstvo sú k dispozícii informácie o dĺžke, forme a počte požadovaných výkonov počas cirkulácie na jednotlivých oddeleniach a obhajobe atestačnej práce. Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu. Súčasne ponúkame plán aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania, ktoré organizuje Katedra všeobecného lekárstva.

 

Prílohy obsahujú aktuálne odkazy na dôležité stránky, resp. tlačivá potrebné na zaradenie a realizáciu špecializačného štúdia na našej katedre.

 

Úlohou Katedry všeobecného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti všeobecných praktických lekárov pre dospelých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho praxe.

 

Všeobecné lekárstvo predstavuje špecifický odbor s multidisciplinárnym a integrujúcim charakterom, kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sa snažíme profilovať týmto smerom. Katedra všeobecného lekárstva vedomostne pripravuje prvokontaktových lekárov, preto je potrebné zameriavať pozornosť aj špecifikám tejto činnosti. Katedra v príprave kurzov kladie dôraz na vyučovanie a vyprofilovanie profesionálnej schopnosti komunikácie lekára s pacientom v záujme integrovaného a koordinovaného poskytovania komplexnej liečebnej, rehabilitačnej, paliatívnej a preventívnej starostlivosti na podporu zdravia. V súčasnej dobe rýchleho napredovania modernej diagnostiky a liečby je nevyhnutné klásť dôraz aj na najmodernejšie teoretické poznatky vedy a výskumu, ktoré by boli prenesené do praxe a aplikované v diagnostike a liečbe pacientov. 

 

Keďže je v súčasnosti stále diskutovanou otázka „prestárnutia“ všeobecných lekárov, tešíme sa, že postupne rastie záujem mladších vekových skupín o získanie tejto špecializácie, aj keď na druhej strane si uvedomujeme prekážky brániace ešte väčšiemu rozmachu tohto krásneho odboru, veď v minulosti sa rodinní lekári tešili významnému spoločenskému hodnoteniu. 

  

 

Dôležité informácie

 

 

 

     Informácia o aktuálnom uskutočňovaní špecializačného štúdia

 

     18. júna 2020 nadobudol účinnosť Zákon 158/2020, ktorým sa menia
     a dopĺňajú niektoré 
zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi

     opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

     COVID-19.


     Viac informácií: Zákon 158/2020.

 

 

 

21. mája 2020 nadobudol účinnosť Zákon 125/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorý upravuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho

pracovníka počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. 

Viac informácií sa dozviete v liste vedúcej Katedry všeobecného lekárstva 

 

 

Katedra všeobecného lekárstva pripravuje a realizuje pre lekárov školiace akcie, ktoré sú rozdelené podľa náplne: na tematické, špecializačné, periodické, inovačné, certifikačné kurzy, školiace miesta, cyklické školenia a workshopy. Na výučbe sa podieľajú vedecko-pedagogickí pracovníci SZU, lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty, vedeckí pracovníci SAV a všeobecní praktickí lekári z praxe. Na základe ponuky tematických plánov kurzov SZU majú lekári možnosť výberu školiacich aktivít.

 

Za všetky školiace akcie - kurzy organizované Katedrou všeobecného lekárstva sú účastníkom priznané kredity.

Katedra všeobecného lekárstva nemá kompetencie ako MZ SR. Partnerom MZ SR je hlavný odborník a rektorát SZU.


Špecializačné skúšky a vydávanie diplomov vykonávajú akreditované pracoviská:

 • Katedra všeobecného lekárstva SZU Bratislava
 • JLF UK Martin
 • Univerzita P. J. Šafárika LF Košice

Doplnenie ku kvalifikačnej atestácii I. stupňa (KA I.st) nie je povinné, týka sa len lekárov, ktorí chcú pracovať v zahraničí.

 

Pred nástupom na 6-mesačnú prax alebo 9-mesačnú prax pre zaradených

od 1. 2. 2020 do všeobecnej ambulancie pre dospelých je potrebné minimálne dva mesiace pred plánovaným nástupom poslať na adresu Katedry všeobecného lekárstva písomnú žiadosť o schválenie školiteľa obsahujúcu adresu ambulancie a termín praxe. Súčasťou tejto žiadosti je písomný súhlas školiteľa s uvedenou praxou, kópia diplomu školiteľa o získaní špecializácie v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo a potvrdenie o rozsahu ordinačných hodín školiteľa:

 • v prípade školiteľa poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo na základe pracovno-právneho vzťahu – dokladovať ustanovený týždenný pracovný čas v rozsahu minimálne 40 hodín (úväzok 1,0), z toho potvrdených minimálne 35 ordinačných hodín týždenne v ambulancii všeobecného lekára

 • v prípade, ak školiteľ poskytuje zdravotnícku starostlivosť v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo na základe licencie na výkon samostatnej
  zdravotníckej praxe – dokladovať vyšším územným celkom schválených
  minimálne 35 hodín týždenne v ambulancii všeobecného lekára
   

V prípade akreditovaného školiteľa (zoznam akreditovaných školiteľov je dostupný na webstránke Rezidentské štúdium MZ SR) postačuje zaslať súhlas školiteľa s realizáciou praxe.

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR  -  UPOZORNENIE


Všetky vzdelávacie akcie realizované Katedrou všeobecného lekárstva sú určené lekárom zaradeným do špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo, vrátane lekárov zaradených do Rezidentského štúdia MZ SR.


Lekárov zaradených do Rezidentského štúdia MZ SR (Rezidentov) žiadame do prihlášky na jednotlivé vzdelávacie akcie ako aj pri každej komunikácii s katedrou jasne uviesť "Rezident".Dôležité termíny

 

Špecializačné skúšky: plánovaný jesenný termín 23.11. - 27.11.2020 (nerezidenti)
                                      
plánovaný jarný termín 12.4. - 16.4.2021 (nerezidenti)

 

Termín odovzdania prihlášky na špecializačnú skúšku pre jarný termín:
nerezidenti: do 31.1.2021, lekári zaradení do doplnkovej odbornej prípravy DOP INT k 1.10.2020: do 30.4.2021. Rezidenti
odovzdávajú prihlášku na špecializačnú skúšku do dvoch týždňov od ukončenia praktickej časti špecializačného štúdia.          


Termín odovzdania špecializačnej práce pred špecializačnou skúškou pre jarný termín: 20. 1. 2021. Uvedený termín sa týka aj všetkých rezidentov, ktorí ukončia praktickú časť špecializačného štúdia do 30. júla 2021 (vrátane).

Pozor, zmena od akademického roka 2020/21
: v zmysle Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU účinného od 30. júna 2020 (príloha č. 7) je rozsah špecializačnej práce min. 40 strán a počet citácií min. 40.  


 

Vzdelávacie aktivity:  

 

 •  Kontrolný deň špecializačného štúdia (KDŠŠ)
   (pre všetkých zaradených do odboru 1x ročne povinný):
   - v prvom roku prípravy 11. 11. 2020 a 10. 3. 2021
   - v druhom roku prípravy 16. 9. 2020 a 27. 1. 2021
   - v treťom roku prípravy 16. 9. 2020 a 27. 1. 2021
 • Tematické kurzy (TK):
  28. 9., 29. 9., 30. 9., 1. 10. 2020 
  25.1., 26. 1., 28. 1., 22. 2. - 23. 2., 24. 2., 25. 2. 2021 

 • 2-týždňový kurz špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou (KŠŠ):
  12.10. - 23.10.2020 a 15. 3. - 26. 3. 2021 *      

    
    
   * Informácia pre rezidentov:

 

      Lekári zaradení do Rezidentského štúdia MZ SR (Rezidenti) končiaci

      praktickú časť štúdia do 30. 7. 2021 (vrátane) sa musia zúčastniť

      2-týždňového kurzu špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou 

      (KŠŠ) v jarnom termíne 2020/2021, t.j. v marci 2021, na ktorom

       prebehne aj obhajoba špecializačných prác.


 

      Lekári zaradení do Rezidentského štúdia MZ SR (Rezidenti) končiaci

      praktickú časť štúdia do 1. 12. 2020 (vrátane) sa musia zúčastniť

      2-týždňového kurzu špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou

      (KŠŠ) v jesennom termíne 2020/2021, t.j. v októbri 2020, na ktorom

      prebehne aj obhajoba špecializačných prác.

     

 

 

Ponuka vzdelávacích aktivít je zverejnená v systéme MAIS v časti Ďalšie vzdelávanie (filter: Lekárska fakulta/ Katedra všeobecného lekárstva LF SZU/ 2020-2021), alebo v prílohe č. 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Katedry všeobecného lekárstva 2020-2021.  

 

Prihlášky na vzdelávacie aktivity (príloha č. 5) sa podávajú na Študijné oddelenie LF SZU (p. Prevožňáková) najneskôr 6 týždňov pred termínom uskutočnenia vzdelávacej aktivity.

 

Prihlášky na špecializačnú skúšku (príloha č. 6) sa podávajú na Katedru všeobecného lekárstva v termíne uvedenom vyššie.

Špecializačné práce sa odovzdávajú na Katedru všeobecného lekárstva v termíne uvedenom vyššie.

 

 

Podmienky ku špecializačnej skúške v odbore Všeobecné lekárstvo platné pre všetky formy zaradenia

 

1. Zaradenie do špecializačného štúdia

1.1 Typ zaradenia do špecializačného štúdia

 • príprava v trvaní 3 roky a 3 mesiace (vrátane 24-mesačného spoločného internistického kmeňa), Vestník MZ SR zo dňa  15. októbra 2010, str. 195 - 198 (príloha č. 8) - špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo - v súčasnosti sa už nezaraďuje

 • príprava v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 26. februára 2014, str. 195 - 198) (príloha č. 9) - pre zaradených od 1. 10. 2014 do 31. 1. 2020 - špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo - v súčasnosti sa už nezaraďuje

 • príprava v trvaní 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 27. decembra 2019, str. 34 - 47) (príloha č. 10) - pre zaradených od 1. 2. 2020 - špecializačné štúdium nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odvore Všeobecné lekárstvo

 

 

     Nové formy špecializačného štúdia pre zaradených od 1.2.2020:

 • doplnková odborná príprava v trvaní 6 mesiacov a 2 týždne
  DOP INT
  (Vestník MZ SR z 27.12.2019 - osobitné vydanie, str. 53-58, príloha č. 10) pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo (5 rokov), gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, pracovné lekárstvo, infektológia, klinická imunológia a alergológia, nefrológia, reumatológia, klinická onkológia alebo hematológia a transfúziológia

 • doplnková odborná príprava v trvaní 9 mesiacov a 2 týždne
  DOP AIM
  (Vestník MZ SR z 27.12.2019 - osobitné vydanie, str. 47-53, príloha č. 10) pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore Anesteziológia a intenzívna medicína (5 rokov)

 

 

 

Zaradenie do špecializačného štúdia (od 1. 7. 2013 podľa Nariadenia vlády SR č. 111/2013) - zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU, vedúca odboru MUDr. Katarína Macková, tel.: +421 2 593 70 252, potrebné dokumenty sú:

 • vyplnená žiadosť (príloha č. 2) - v prípade doplnkovej odbornej prípravy uviesť typ zaradenia do špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo (napr. DOP INT alebo DOP AIM)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • pracovná zmluva (v prípade, že žiadateľom o zaradenie nie je nemocnica)
 • index 
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)
 • rezidenti: viď Rezidentské štúdium MZ SR


1.2 Zmena zaradenia do špecializačného štúdia

 

V prípade zmeny zaradenia do špecializačného štúdia - zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU (bod 1.1), potrebné dokumenty sú:  

 • vyplnená žiadosť o zmenu špecializačného štúdia (príloha č. 3)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • index
 • záznamník výkonov (Logbook) pre všeobecné lekárstvo (zakúpite na SZU)
 • vyplnená žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe
  (príloha č. 4) – podáva sa na Študijné oddelenie LF SZU (p. Pokorná) až po zaradení do špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo.
  Možnosť započítania odbornej zdravotníckej praxe z predchádzajúceho špecializačného štúdia na základe žiadosti, vrátane jej rozpisu, zdokladované xerokópiou indexu a záznamníka výkonov (Logbooku) v rozsahu žiadosti, doložené potvrdením o zaplatení poplatku


1.3 Uznanie časti ukončeného špecializačného štúdia

 

Podľa Nariadenia vlády SR č. 34 z 31. januára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov podľa § 71 ods. 4 môže vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo započítať časť totožného ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore (do mája 2004 špecializačná skúška 2. stupňa) lekárovi zaradenému do špecializačného štúdia po 1. októbri 2018 na základe:

 

 • vyplnenej žiadosti o uznanie časti ukončeného špecializačného štúdia a jej dvoch príloh (príloha č. 13, 13a a 13b alebo pre zaradených od 1.2.2020 príloha č. 14, 14a a 14b)
 • xerokópie diplomu o ukončenom špecializačnom štúdiu v danom odbore
 • xerokópie Indexu odbornosti (častí, ktoré dokladujú totožné praxe)
 • xerokópie Logbooku - záznamníka výkonov (častí, ktoré dokladujú totožné praxe v častiach Klinická prax a Rozpis výkonov )
 • potvrdenia o uhradení poplatku

 

Žiadosť sa posiela na Študijné oddelenie LF SZU (p. Pokorná) až po zaradení do špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo.

 

 

2. Prihláška na špecializačnú skúšku

 

Prihlášku na špecializačnú skúšku podávate po absolvovaní všetkých povinných praxí a teoretickej výučby podľa typu zaradenia do špecializačného štúdia (bod 1.1) do termínu zverejnenému na www.szu.sk.

 

2.1 K prihláške na špecializačnú skúšku potrebujete

 1. vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku 
 2. špecializačný index (so zápismi povinnej cirkulácie, podľa typu zaradenia)
 3. záznamník výkonov (so zápismi absolvovaných výkonov, podľa typu zaradenia, viď príloha č. 8 a 9)
 4. účasť na povinnom 2-týždňovom kurze pred špecializačnou skúškou (KŠŠ) v trvaní 14 dní organizovanom Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha č. 1)
 5. účasť na minimálne 10 tematických kurzoch (TK) organizovaných Katedrou všeobecného lekárstva SZU (príloha č. 1)
 6. účasť na povinnom kontrolnom dni špecializačného štúdia (KDŠŠ) - plnenie individuálneho študijného plánu raz ročne (príloha č. 1)
 7. vypracovanie špecializačnej práce - tému špecializačnej práce určuje vedúci Katedry všeobecného lekárstva, pričom zohľadňuje návrhy uchádzača. Práca musí byť vypracovaná na základe Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU (príloha č. 7, článok 8, str. 9) 
 8. tematický kurz Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva (Pozor, zmena od akademického roka 2020/21: absolvovanie 3-hodinového doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve -  Refresh pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. májom 2004) - Ďalšie vzdelávanie (filter: Lekárska fakulta/ Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU/ 2020-2021)
 9. tematický kurz Nácvik techník komunikácie (Pozor, zmena od akademického roka 2020/21: absolvovanie 3-hodinového kurzu - Refresh nácviku komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. januárom 2018) - Ďalšie vzdelávanie (filter: Lekárska fakulta/ Ústav psychológie LF SZU/ 2020-2021)

3. Špecializačná skúška

 

Skladá sa z 3 častí :

 • z teoretickej pozostávajúcej z 3 teoretických otázok
 • z praktickej – zameranej na praktické skúsenosti (vyhodnocovanie EKG záznamu, RTG snímok)
 • obhajoby špecializačnej práce – prezentácia (PowerPoint) zameraná na jadro problematiky rozoberanej v práci so zreteľom na aplikáciu vo všeobecnom lekárstve      

 

Rezidentské štúdium MZ SR:

 

Rezidentské štúdium MZ SR je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch Všeobecné lekárstvo a Pediatria.

 

Viac informácií sa dozviete na stránke Rezidentské štúdium MZ SR.

 


    Dokumenty (prílohy):

 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Katedry všeobecného lekárstva 2020-2021

 2. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
   
 3. Žiadosť o zmenu špecializačného štúdia

 4. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe na účely špecializačného štúdia

 5. Prihláška na vzdelávacie aktivity
   
 6. Prihláška na špecializačnú skúšku 
   
 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU

 8. Vestník  MZ SR z 15. októbra 2010
   
 9. Vestník MZ SR z 26. februára 2014 
    
 10. Vestník MZ SR z 27. decembra 2019 - osobitné vydanie

 11. Nariadenie vlády č. 244/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
     
 12. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
 13. Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34

  13a  Príloha č. 1 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného            štúdia N34

  13b  Príloha č. 2 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného            štúdia N34

 14. Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020

  14a Príloha č. 1 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného
         štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020


  14b Príloha č. 2 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného
         štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020


 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021