Katedra zubného lekárstva LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

Príslušné ambulancie:

 • Ambulancia čeľustnej ortopédie NZZ SZU 5. posch. Bratislava, Limbová 14.
 • Súkromná zubná amb.Dr. Straka, Bratislava, Krížna 44.
 • Súkromná zubná amb. Dr. Dianiškovej, Bratislava

Garant štúdia:

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

 

Vedúci pedagogického útvaru:

h.doc.MUDr. Michal Straka CSc.

 

Zástupca vedúceho pedagogického útvaru:

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

 

Odborní asistenti:

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Jana Mentelová, CSc.


Asistenti:

MUDr. František Pecho
MUDr. Elena Rovná
MDDr. Ildikó Kontárová
MDDr. Kamila Juríková

Externí spolupracovníci:

MUDr. Petra Borecová
MUDr. Marek Šupler, MPH
MDDr. Diana Babicová
MDDr. Natália Sládečková

Sestry:

Mgr. Nikola Kubíčková
Nikola Danišová

Asistent-zubný laborant:

Mgr. Alžbeta Kmeťková
Bc. Lea Csicsayová

Katedra sa zaoberá konzervačnou, parodontologickou, protetickou a chirurgickou liečbou ochorení orofaciálnej sústavy. Pre lekárov organizuje školiace miesta v diagnostike ochorení parodontu, v chirurgických zákrokoch na parodonte, v dlahovaní zubov, v ochoreniach slizníc dutiny ústnej, v endodoncii, v snímateľnej zubnej protetike, v genetickej, hormonálnej a liekmi podmienenej patológii ústnych tkanív a lézii. V pregraduálnej príprave študentov všeobecného lekárstva LF SZU sa podieľa na teoretickej a praktickej príprave poslucháčov 4. ročníka. Získavanie vedomostí prebieha v prvom semestri 4. ročníka a je ukončené skúškou zo zubného lekárstva. V súčasnosti sa pracovníci zúčastňujú na akreditačných prípravách na pregraduálnu výuku zubného lekárstva a revízného zubného lekárstva.


Pregraduálna výučba:

Na všetkých pracoviskách prebieha výučba medikov všeobecného lekárstva LF SZU v odbore zubného lekárstva, detského zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie, parodontológie, stomatologickej chirurgie a iných ochorení orofaciálnej sústavy. Výuka je zakončená skúškou so zubného lekárstva, ktorá prebieha komisiálne za účasti vedúceho kadedry MUDr. Straku a doc. Erdelského.


Postgraduálna výučba:

V postgraduálnej výučbe nastali od roku 2010 zmeny po prijatí nariadenia vlády SR, ktorá v súlade so smernicami EU ustanovila, že špecializačné skúšky v odbore zubné lekárstvo v minulosti potrebné pre samostatnú činnosť zubného lekára nie sú povinné a absolvent zubného lekárstva môže samostatne pracovať ihneď po skončení vysokoškolského štúdia. -Praktická postgraduálna výučba sa zameriava na školiace monotématické akcie, ktoré sú časovo rozvrhnuté od 1 dňa až po 5 pracovných dní. Školiace miesta na katedre sú stabilne plne obsadené a počet zúčastnených lekárov sa pohybuje od 1 do 4. Školiace miesta sú vopred plánované a uvedené v Tématickom pláne školiacich akcií SZU a prebiehajú na Katedre stomatológie, alebo v súkromných ambulanciách. Pedagogických pracovníkov katedry. Ich počet sa v rámci školského roka pohybuje okolo 20 akcií.

Pri ich realizácii je kladený dôraz na vlastný praktický výkon lekárov, ktorý sa na školiacich miestach zúčastňujú. Školiace miesta sú schválené aj Vzdelávacím výborom SKZL a sú zaradené do Kontinuálného vzdelávania SKZL a SZU s patričným počtom kreditov.

-Teoretická postgraduálna výučba spočíva v organizovaní a zabezbečení plánovaných i momoriadnych vzdelávacích akcií. Tieto celodenné vzdelávacie akcie sú odborne zabezbečené renomovanými zahraničnými i slovenskými lektormi a prednášateľmi a väčšinu z organizuje Katedra stomatológie LF SZU vo veľkej aule SZU na Limbovej 12. Konanie a obsah vzdelávacích akcií schvaľuje Vzdelávací výbor SKZL a študijné oddelenie SZU, pričom ich realizácia je rovnako zaradená do Kontinuálného postgraduálného vzdelávania SZU a SKZL a opatrená kreditmi v počte šesť až osem.

Lektorský zbor pre teoretickú časť:

 • h.doc.MUDr. Michal Straka CSc.
 • doc.MUDr. Ivan Erdelský, CSc.
 • MUDr. Simona Dianišková, PhD, MPH.

Časovo-tématický plán pre teoretickú časť:


h.doc.MUDr. Michal Straka CSc. Počet hodín
Etiológia a diagnostika zubného kazu 8
Ochorenie parodontu a jeho terapia
8
Fokálna infekcia 8
Strojová endodoncia 4
Diagnostika prodontitíd
3
Sofistikované protetické náhrady 4
Subgingiválna depurácia 2
Genetické hormonálne a liekové gingivitídy 2
Autoimúnne  a iné slizničné ochorenia 2


 

Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. mim.prof. Počet hodín
Choroby ústnej sliznice 8
Dentoalveolárna chirurgia 4
Parodontologická chirurgia 12
Základy maxilofaciálnej chirurgie 4
Dlahy v parodontológii 12
Kyretáž parodontálnych váčkov 12
Diagnostika parodontopátií 12
Parodontológia pre čeľustných ortopédov
10MUDr. Simona Dianišková, PhD, MPH Počet hodín
Základy čeľustnej ortopédie 8


Lektorský zbor pre praktickú časť:


Lektor/MUDr. Miroslava Tóthová Počet hodín
Protetika pod mikroskopom 12
Detské zubné lekárstvo 12
Ošetrenie koreňových kanálikov 8
Ergonomické aspekty pri ošetrení pacienta 12


Skúšobná komisia:

 • Predseda:
  h.doc. MUDr. Michal Straka, CSc.
 • Členovia:
  Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. mim.prof.
  MUDr. Simona Dianišková, PhD, MPH,
  MUDr. Miroslava Tóthová

Organizácia výučby stomatológie
v rámci študijného programu Všeobecné lekárstvo v dĺžke 1 semester vo 4. ročníku.
Výučbový program / určený vedúcim katedry/ prebieha vo forme bloku trvajúceho 1 mesiac rozdelený na prednášky /12 hodín/ a stáže /14 hodín/. Po uskutočnení prednášok a stáží sa uzatvára výučbový blok rigoróznou skúškou vedúcim katedry a zápisom do indexu poslucháča.


Organizácia výučby v úzkych témach zubného lekárstva
Prebieha v zubnej ambulancii Katedry stomatológie LF SZU a zubných ambulanciách MUDr. Straku a MUDr. Tóthovej. Výučba sa uskutočňuje formou jednodenných až týždenných školiacich miest, ktoré sú zahrnuté v Tématickom pláne školiacich akcií SZU.
Mimoriadne školiace akcie zabezpečené vedúcim katedry MUDr. Strakom sú celodenné trvajúce 8 hodín v priestoroch posluchární SZU alebo priestoroch rozličných vzdelávacích alebo rekreačných zariadení. Tieto akcie sú platené poslucháčmi podľa náročnosti prednášajúcich. Títo nie sú väčšinou členovia lektorského zboru, ale vopred dohodnutí odborníci /Často zo zahraničia./. Zisk z týchto mimoriadnych celodenných školiacich akcií je čistým ziskom SZ.


Výučbový program v odbore Zubné lekárstvo a Revízne zubné lekárstvo sa pripravuje kompletizovaním akreditačného materiálu a po jeho schválení bude ďalšou pracovnou náplňou Katedry stomatológie LF SZU.

 

Na stiahnutie:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 10.07.2020