Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Kontakt:

 • Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
 • tel.: +421 2 48 23 41 02
 • e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
tel. : +421 2 48 23 4 574

Odborný garant:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Odborná inštruktorka:

Mgr. Klára Bábicsová
tel.: +421 2 48 23 41 02
e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov:

 • doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 46 62
 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (0,213 úväzku)
  tel.: +421 908 764 549
  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com
 • MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (0,213 úväzku) lnabelek@nspbb.sk
 • MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (0,5 úväzku)
 • MUDr. Igor Riečanský, PhD. (0,213 úväzku)

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP:

 • MUDr. Tomáš Rakús
  tel.: +421 33 64 82 111
  e-mail: rakus@pnpp.sk
 • MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku) - zást. pre mužské oddelenie
  tel.: +421 33 64 82 181
 • MUDr. Pavel Černák, PhD. (0,213 úväzku)
  tel.: +421 33 64 82 101

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE  PSYCHIATRIA - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE   (viď na konci  webovej stránky)

 

Navrhované termíny vzdelávacích aktivít PK SZU v akademickom roku 2019/2020 -viď  dokumenty na stiahnutie (na konci webovej stránky)

 

UPOZORNENIE!

MZ SR ustanovuje pre špecializačné študijné programy povinnosť absolvovať v priebehu špecializačného štúdia  KURZ: NÁCVIK  TECHNÍK KOMUNIKÁCIE.

Na kurz sa prihlasuje cez študijné odd. vybavuje p. I. Lukáčová.

Kurz poriada Ústav  psychológie SZU.

 

UPOZORNENIE!

Špecializačné práce vo finálnej podobe  treba po konzultácii so školiteľom priniesť na školiace miesto, počas ktorého budú verejne odprezentované na klinických seminároch.   Zviazané špecializačné práce treba odovzdať na PK SZU v Bratislave v počte a v termíne ako určuje článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 2016. Obhajoba špecializačnej práce sa koná v deň špecializačnej skúšky.

 

UPOZORNENIE!

Lekári, ktorým na študijnom odd. oznámili, aby s prihláškou na špecializačnú skúšku neposielali na štud. odd. aj potvrdenia o povinných aktivitách v rámci špecializačného štúdia v odbore psychiatria (KDŠŠ 1-5, KŠŠ 1-3, ŠM psychoterapia 1-6, kurz zo sociálneho lekárstva, kurz nácviku techník komunikácie), prinesú kópie týchto potvrdení na školiace miesto.

 

 


 

 

 

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou  bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.


Rozvrhy VL zimný semester 2018

Time schedule GM 2018

 

Klinika drogových závislostí LF SZU a PNPP Pezinok – pozn. špecializačný odbor v súčasnosti neakreditovaný

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP - pozn. špecializačný odbor v súčasnosti v procese akreditácie

 

 

Program kurzu Nové poznatky v psychiatrii (3. časť)

13. – 17. máj 2019

Psychiatrická klinika LF SZU, Limbova 12, Bratislava

viac...

 

 

Vzdelávacia akcia Látkové a nelátkové závislosti
20.5.2019 – 21.5.2019
II. Psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta,

Cesta k nemocnici 974 01 Banská Bystrica

 viac... 

 

 

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v psychiatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru. Oboznámiť sa so študijným poriadkom pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:
 2. krok – kontakt s Katedrou psychiatrie telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – 1x ročne v 1.-5. roku štúdia povinne absolvovať kontrolný deň špecializačného štúdia (KDŠŠ) za účelom kontroly zápisu praktických zručností v záznamníku zdravotných výkonov, kontrola záznamov v indexe odbornosti, metodické usmernenie.
 5. krok – v priebehu 5 ročnej prípravy absolvovať povinne kurzy špecialiazačného štúdia (KŠŠ) Nové poznatky v psychiatrii (1.- 3. časť), ako aj minimálny štandard výcviku v psychoterapii (ŚMŠŠ - psychoterapia, I-VI,  alebo sa preukázať absolvovaným výcvikom dlhodobého rázu). 
 6. krok - v priebehu 5 ročnej prípravy si zvoliť tému špecializačnej práce. Tému a školiteľa práce schvaľuje vedúci pedagogického odboru minimálne pol roka pred ukončením špecializačného štúdia, najskôr v treťom roku štúdia.  V definitívnej podobe sa práca odovzdáva najneskôr 3 týždne pred špecializačnou skúškou.
 7. krok – v 5. roku štúdia absolvovať povinné 6-týždňové školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore (ŠMŠŠ) a povinný 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva. V priebehu špecializačného štúdia 1 x absolvovať povinný 3 dňový kurz Nácvik techník komunikácie.
 8. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.
  Termíny predpísaných vzdelávacích aktivít sú zverejnené na internetovej stránke SZU ("Plán aktivít ďalšieho vzdelávania") na príslušný  akademický rok.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.07.2019