Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Vitajte na stránke
Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie

Pracovisko Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava 825 56 (pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

Kontakt: lôžkové oddelenie – recepcia 02/59371455

Vedenie kliniky:

Dr.h.c. doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc., MPH, FCCP, prednosta kliniky

tel. č. +421 0905 694 281, e-mail: vladimir.pohanka@dfnsp.sk

MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostu

Tel. 4. +421 905 599 756, e-mail: iveta.neuschlova@dfnsp.sk

Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra

tel. č. +421 905 599 684, e-mail: martina.habarova@dfnsp.sk

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a UNB je jedinečným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov. Ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov z celého Slovenska. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch Centier cystickej fibrózy na Slovensku. Poskytuje komplexnú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením. Klinika, ktorá má viac ako 50 ročnú tradíciu, patrila do 1.11.2017 pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava- Ružinov. K 1.11.2017 bola delimitovaná do NÚDCH. Ostáva v pôvodných priestoroch, ktoré patria k najmodernejším v SR a plne spĺňajú podmienky na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to najmä o pacientov s cystickou fibrózou. Využíva moderné prístrojové vybavenie potrebné ku komplexnému doriešeniu detského pľúcneho pacienta.
   S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii majú izby s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a pripojením na WI FI.

Klinika:
1. poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC.
V súčasnosti využíva bronchoskopické pracovisko ORL kliniky. Rovnako ako vyšetrenie GER- 24 hod impedančnou pH metriou v NÚDCH. Ultrasonografiu (vlastné 2 USG prístroje ), kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (FeNO, ,nNO, bodypletyzmografia, bronchoprovokačná jednotka, bronchomotorické testy, difúznu kapacitu pľúc).
2. je najväčším Centrom liečby cystickej fibrózy (CF) z troch centier v SR. Koordinuje postupy ostatných centier, prijíma i pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR. Klinika spolupracovala dlhé roky  so špecialistami z Kliniky hrudníkovej chirurgie v AKH vo Viedni. s ktorými pred viac ako 4 rokmi realizovali úspešnú transplantáciu pľúc u dieťaťa .V súčasnosti je spolupráca nasmerovaná na pražské transplantačné centrum. Klinika má ambíciu stať sa  pracoviskom v SR  v starostlivosti o detských pacientov pred a po transplantácii pľúc. Je tiež celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov. Do centra pre deti s CF sú odosielané všetky deti s CF zachytené z novorodeneckého screeningu. Klinika je aktívnym členom európskeho registra CF.
3. poskytuje komplexnú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavuje ich na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu. Prijíma na hospitalizáciu cestou prekladu z novorodeneckých oddelení predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením – bronchopulmonálnou dyspláziou (BPD). S liečbou BPD má viac ako 15 ročné skúsenosti. Klinika bola iniciátorom vzniku šiestich pracovísk následnej starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, ktoré pracujú v ambulanciách detských pneumológov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Nitre a Bratislave. Odborníci sa pravidelne schádzajú na odborných podujatiach aj za účasti neonatológov. SR patrí medzi európske krajiny s najlepšou starostlivosťou o deti s týmto ochorením .
4. zabezpečuje imunoprofylaxiu RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment a konzultačné služby pre ostatných lekárov v SR. Vypracovala Metodický list racionálnej farmakoterapie RSV infekcií v detskom veku a dlhodobej domácej kyslíkovej liečby.
5. diagnostikuje a lieči pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. v spolupráci s ORL, genetikou
6. poskytuje pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.
7. je jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe detskej TBC.
8. na klinike sa v súčasnosti rozvíja práca „Spánkového laboratória“ pre narastajúci počet porúch dýchania v spánku u detí.

Štruktúra ambulancií  KDPaF a personálne obsadenie, ordinačné hodiny tu.

 

V rámci LF SZU sa uskutočňuje na klinike pre a postgraduálna výučba  pneumológie a alergiológie v rámci výučby  Pediatrie na Klinike detí a dorastu prof  Getlíka v príprave vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve, tak v slovenskom, ako i anglickom jazyku.

 

 

Zodpovedný: Dr.h.c. Doc. MUDr. Vladimír Pohanka PhD,MPH,FCCP
Asistenti: MUDr. Zuzana Rennerová PhD
           MUDr. František Strmiska PhD

 

Od školského roku 2018/2019 po opätovnom získaní akreditácie aj postgraduálna príprava v špecializačnom odbore „Detskej pneumológie a  ftizeológii “. V súčasnosti sú v príprave traja študenti (študentky.)
Príprava prebieha podľa pripraveného plánu po semestroch s vytýčenými cieľmi, ktoré budú ukončené špecializačnou atestáciou.

 

Minimálne štandrardy pre špecializačný študijný program

 

Potvrdená akreditácia

 

Časovo-tematický plán teoretickej časti

 

Komisia pre špecializačnú skúšku

 

Odporúčaná literatúra

 

Otázky k špecializačnej skúške
 

Pri KDaP pôsobí OZ Bambino, ktoré  vzniklo z podnetu a zo spolupráce JUDr. Rudolfa Durdíka a MUDr. Štefana Mojžiša ako zakladateľov občianskeho združenia, za účelom rozvoja a skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby detí s respiračnými ochoreniami liečených na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie v Bratislave v Podunajských Biskupiciach.

 

OZ Bambino

 

 

Záverom:
Dňa 25. 6. 2002 na výbore Sekcie detskej PaF bola v Martine za účasti vtedy funkčného výboru sekcie detskej pneumoftizeologickej spoločnosti revidovaná a upravená „Koncepcia detskej pneumoftizeologickej sekcie.“
Predkladám ju po rokoch na diskusiu a a zrevidovanie ako základný materiál na resuscitáciu
„Sekcie.detskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti“,
ktorá bola a verím,že i naďalej bude súčasťou Slovenskej pneumoftizeologickej spoločnosti v rámci SLS.
 V prípade záujmu odbornej pediatrickej verejnosti by mohla byť stimulom k prihláseniu sa do sekcie a následne ku korešpondenčným voľbám a zahájeniu činnosti sekcie detskej pneumoftizeológie, od tej doby nečinnej.....
 Som presvedčený, že špecializácia v detskej pneumoftizeológii je i súčasnosti pri tak vysokej incidencii ako i prevalencii respiračných ochorení nanajvýš aktuálna a potrebná.

 

Koncepcia DPaF

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.11.2019