Katedra neurochirurgie LF SZU
do 31.12.2010 Klinika Neurochirurgie LFUK Dérerová NsP, LImbová 5,
Bratislava
833 05

Zloženie katedry do 31.12.2010:

vedúci katedry: prof. MUDr. Juraj Šteňo,CSc. ( externista)

odborný asistent: MUDr. Andrej Džubera,PhD. ( externista)

inštruktorka katedry: p.Klaudia Mlázovská ( externista)

Neurochirurgická klinika LFUK Dérerovej NsP, UNB Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

tel. 02/59542532, fax: 02-59543532

 

ďalšie podrobnosti na www.neurosurgery.sk / vzťahy

 

Zloženie skúšobnej komisie do 31.12.2010:

Prof.MUDr. Juraj Šteňo,CSc.-predseda komisie (NCH BA)

Prof.MUDr. Miroslav Galanda,CSc. (NCH BB)

Prof.MUDr. Igor Šulla,DrSc. (NCH KE)

MUdr. Andrej Džubera,PhD ( NCH BA)

 do 31.12.2010 :   Prof. MUDr. Juraj Šteňo,CSc.

Katedra neurochirurgie SZU je od 1.1.2011 bez garanta štúdia v odbore, je NEAKREDITOVANÝM   ŠTUDIJNÝM ODBOROM

 

Študijne oddelenie SZU a príslušné orgány sa vyjadria k ďalšiemu postupu  pre zapísaných študentov v odbore Neurochirurgia na SZU na pracovskách v SR ( rezidenti neurochirurgických pracovísk SK) :

odporúčame rezidentom  písomne žiadať vyjadrenie o budúcnosti t.č. neakreditovaneho odboru.

Katedra neurochirurgie SZU je od 1.1.2011 bez garanta štúdia v odbore, je NEAKREDITOVANÝM   ŠTUDIJNÝM ODBOROM

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.11.2019