Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

MUDr. Vladimír Balogh,odb.asistent

prednosta ÚTČM LF SZU
e-mail: vladimir.balogh@szu.sk,vlado.balogh@gmail.com
mobil: +421-905-615-689

 

MUDr.Alena Ondrejkovičová PhD

garant odboru akupunktúra

Hlavný odborník MZSR pre odbor akupunktúra

e-mail:aondrejk@hotmail.com
mobil: +421-903-792-228

 

MUDr Ondrej Bangha,odb.asistent

Katedra akupunktúry - vedúci

e-mail: ondrej.bangha@szu.sk,ondrej.bangha@gmail.com

mobil: +421-903-418-416

 

        Školiace pracoviská SZU v odbore akupunktúra:

 • Liminig, s.r.o., NZZ, MUDr.A.Ondrejkovičová, Mýtna 5, Bratislava  811 07
 • Ambulancia praktického lekára, gynekológie a akupunktúry, NZZ,
  MUDr. R. Korman, Neslužská 457/12, Kysucké Nové Mesto 024 01
 • PREMED OKO, s.r.o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny, NZZ,
  MUDr. J. Herdics, Mesačná 30, Komárno 945 01
 • RE-GYN-A, s.r.o., NZZ, MUDr. D. Balková, Lermontova 3, Lučenec 984 01
 • Súkromná ambulancia akupunktúra, ortopédia, EAV diagnostika, črevná
  sprcha, NZZ, MUDr. G. Petrovics, Mäsiarska 58, Košice 040 01
 • Ambulancia akupunktúry,s.r.o. MUDr D.Siveková, Súťažná 15, Bratislava 82108,
 • Ambulancia akupunktúry,s.r.o.,/Agel Clinic/ MUDr Boris Ivanič,Jelačičova 8, Bratislava 82108

 Ústav tradičnej čínskej medicíny SZU v Bratislave

Koncepcia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojom 1. Kongrese o tradičnej medicíne (Peking, 7. - 9. 11. 2008) v ČĽR  vyhlásila a prijala „Pekingskú deklaráciu o tradičnej medicíne“ - Beijing Declaration on Traditional Medicine. Táto vyzýva všetky členské krajiny integrovať konvenčnú a tradičnú medicínu, ktoré majú svoje výhody i nevýhody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Generálna riaditeľka WHO Margaret Chan MD, deklarovala, že dva systémy tradičnej a západnej medicíny sa nepotrebujú  vzájomne napádať.  V rámci platného kontextu primárnej zdravotnej starostlivosti sa môžu miešať -kombinovať v súlade s benefitom, využívajúc najlepšie charakteristické stránky  každého z nich a kompenzovať hlavne ich nedostatky . Deklarácia uznáva, že členské štáty WHO majú rozdielnu vlastnú legislatívu, prístupy a  i regulovanú zodpovednosť a teda i rozdielne výsledky v terapii a praxi, ktoré  sa môžu meniť z krajiny na krajinu alebo z regiónu na región. Deklarácia konštatovala potrebu pre  prax a kooperáciu v medzinárodnom spoločenstve, vládach ,medzi zdravotníckymi profesionálmi a pracovníkmi, zaistiť samotné využitie tradičnej medicíny  ako dôležitého komponentu prispievajúceho k zdraviu všetkých ľudí, v nadväznosti na možné národné kapacity, priority a zodpovedajúcu legislatívu.

Deklarácia ponechala vytvorenie príslušného systému pre kvalifikáciu, akreditáciu a licencovanie výkonu tradičnej medicíny lekármi na individuálnom prístupe jednotlivých vlád. I samotné orgány EU už v minulosti (máj 1997), ale i v súčasnosti (2003, 2002-2005) prijali v súčinnosti s WHO spoločné rozhodnutia voči členským štátom týkajúce sa akceptovania  komplementárnej a alternatívnej medicíny (CAM- Complementary and Alternative Medicine) vo svojej národnej zdravotníckej politike.

V CAM je zahrnutá aj tradičná medicína, a tým aj tradičná čínska medicína. Jeden z rozhodujúcich podnetov  bol a je aj enormný záujem ľudí o tento typ medicíny v protiváhe na pretechnizovanú a prechemizovanú súčasnú konvenčnú (západnú) medicínu.CAM vykonáva v EU takmer 150 000 lekárov združených v  132 príslušných asociáciách. Na tomto základe vytvorili European Committee for Homeopathy (ECH),European Council of Doctors for Plurality in Medicine (ECPM), International Council of Medical Acupuncture a Related Techniques (ICMART) a International Federation of Antroposophic Medical Associations bola vytvorená CAMDOC Alliance.

Aj v zmysle a plnenia WHO  Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional , Complementary and Alternative Medicine (2004) je bezpodmienečne dôležité vytvárať podmienky pre korektné, primerané a najmä bezpečné využitie CAM v praxi, čím môže prispieť k ochrane a k vylepšeniu zdravia ľudí ako i kvalite života.

K tomu je potrebné primerané informovanie pacienta, zo strany lekára vytvárať optimálnu stratégiu liečby medzi oboma typmi medicíny s prihliadnutím na špecifické potreby pacienta  ako i možné nebezpečné interakcie liečby a tým minimalizovať riziká, zabezpečiť príslušnú  kompetentnosť a kvalitu poskytovateľa  ako i samotných výsledkov liečby a na záver nájsť relevantný princíp  štandardných poplatkov  ako i možnosti platieb cez zdravotné poistenie.

Uvedené skutočnosti sú vlastne výsledkom aktivít a záverov prijatých na Medzinárodnom kongrese o primárnej zdravotnej starostlivosti v Alma Ate v roku 1978, že “ľudia  majú právo a povinnosť podieľať sa individuálne a kolektívne  v plánovaní  a implementácií zdravotnej starostlivosti pre nich, ktorá môže zahŕňať aj prístup k tradičnej medicíne“.

Na tomto podklade SZU  vstupuje do tohto celoeurópskeho procesu  s cieľom vytvárať vhodné podmienky na jeho realizáciu a zabezpečovať maximálnu ochranu pacienta dodržiavaním princípov vysokej odbornosti, vedeckosti a profesionality.


 

Zameranie  Ústavu tradičnej čínskej medicíny SZU v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v zmysle rezolúcií a doporučení WHO a EU k problematike tradičnej medicíny  s cieľom jej riadenia, organizovania  a kontroly zriadila Ústav tradičnej čínskej medicíny (ďalej len UTČM)  ako svoju výkonnú zložku. Jeho činnosť je podložená aj na základe oficiálnej spolupráce s príslušnými čínskymi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami a ich expertmi v tejto oblasti.

Svojím pôsobením zabezpečuje a garantuje   na odbornej úrovni využitie  klasických teórií TČM ,jej jednotlivých súčastí  v zdravotníckej praxi na Slovensku. Vysoká odbornosť tejto činnosti bude  aj v zmysle využívania najnovších vedeckých poznatkov v tejto oblasti. Aplikácia TČM bude realizovaná v diagnostickej, liečebnej, preventívnej ale i rehabilitačnej  oblasti popri systematickej pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia ako aj  ďalšieho vzdelávania a výskumnej  praxe.

Hlavnou líniou bude nielen potláčanie chorôb, ale najmä posilňovanie zdravia, vylepšovanie jeho podmienok k zdravému spôsobu života s cieľom racionalizácie celkovej liečby a preventívnych opatrení ako i efektívneho šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Základom pre aktivity Ústavu TČM je filozofia tradičnej čínskej medicíny a jej jednotlivé súčasti - akupunktúra so všetkými svojimi modifikáciami, fytoterapia, pohybová terapia, masáže a dietoterapia.


 Výskum, publikačná činnosť

Základom je efektívna spolupráca s  klinickými pracoviskami s vedeckou bázou, so zmluvnými odbornými pracoviskami v ČLR, s ktorými sa stanoví základný rozsah výskumu, jednotlivé témy a zamerania, možnosti materiálneho, finančného a personálneho charakteru, ako i vytypovanie odborných pracovísk. Organizovanie  a koordinácia aplikovaného výskumu a overovanie jednotlivých úloh v multicentrických štúdiách. Nosnou témou môže byť validita  a odôvodnenosť niektorých tradičných postupov  a skúšobné testovanie a kontrola výrobkov v rámci fytoterapie – čistota preparátov dietetiky i v spolupráci so ŠUKL FaFUK.

UTČM by bol poradným orgánom pre ŠUKL a pre ÚVZ, podieľal by sa i na formovaní strediska informačnej sústavy v národných i regionálnych dimenziách.

Publikačnú činnosť treba zamerať:

 1. na systematickú kvalitnú a prístupnú informovanosť verejnosti o TČM, o jej výsledkoch, postupoch a účelnom využití prostredníctvom masmediálnych médií a beletrie
 2. na systematickú odbornú publicitu pre zdravotníckych pracovníkov  formou prednášok, posterov, tvorbou i prekladom odbornej literatúry a aktuálnych informácií.

 Odborná spolupráca

Obsah spolupráce je popri realizovaní odborných školiacich akcií, stáží, seminárov, sympózií a kongresov i výmena skúseností. V rámci  SR je potrebné plánovite a účelovo rozvinúť spoluprácu najmä s klinickými pracoviskami SZU, odbornými pracoviskami FaFUK  a inými fakultami podľa potreby, so  sinobiologickou spoločnosťou SINBIOS, Sekciou akupunktúry SLK a Odbornou spoločnosťou akupunktúry  SLS. V rámci zahraničnej spolupráce je potrebné prehlbovať a rozširovať spoluprácu s odbornými spoločnosťami TČM a akupunktúry najmä  v ČR a  krajinách EU s príslušnými odbornými štruktúrami v rámci EU - ICMART, ECPM, ECH so zmluvnými vysokošpecializovanými odbornými pracoviskami v ČĽR vo forme stáží čínskych expertov v UTČM SZU v Bratislave.

V rámci odbornej spolupráce majú nezastupiteľné miesto  mnohí externí spolupracovníci


Oznamy

 • Dňa 27.11.2010 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi SZU v Bratislave a Ústavom tradičnej čínskej medicíny a Československou SinoBiologickou spoločnosťou, a.s. v Prahe -ČR
 • Máj 2018 podpísaná zmluva o spolupráci medzi SZU a Konfuciovým inštitútom Bratislava
 • V Októbri 2018 bola podpísaná sponzorská zmluva  Konfuciovho inštitútu Bratislava a SZU za účelom podpory 3.ročníka Šmíralových dní akupunktúry 800 €.

         Jubilejný XXX.Congresus acupuncturae Slovaciae et 

                                              Bohemiae           

            cum partitipatione internationali a 50. výročie akupunktúry v Československu

            org. SSAo.z.SLS,ČLAS ČLS J.E.P. ÚTČMA LF SZU

            Kongresové centrum SAV Academia, 14.-16.júna 2019 Stará Lesná - 

                                                       Tatranská Lomnica

            Na kongrese bolo prítomných cca 90 účastníkov.Účastníci zo zahraničia -

            ČR,Maďarsko,Rakúsko,Líbya a ČLR, ktorí aktívne svojimi príspevkami  prispeli

            medzi 30 prednášok.Bohatá diskusia splnila požiadavky aj tých náročných.

            www.akupunktura-sls.sk

             

            4.Šmíralove dni akupunktúry      16.11.-17.11.19

                 

               a/   Akupunktúra v stomatologii  

                     a.h. Doc.MUDr Ivan Erdelský CSc

 

               b/   Akupunktúra v gastroenterologii a hepatologii

                 a.h.prof.MUDr Štefan Hrušovský DrSc

 

                     Miesto: SZU, B001    9.00 hod

                     Obed zaistený

 

             17.11.19

                   

                      GUSHA- čínska masáž,teoria, prax      MUDr.Katarína Svitková

                        Miesto :  SZU   B001     9.00hod