Ústav cudzích jazykov LF SZU
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

PhDr. Mária Tóthová Cellengová

telefón: +421 59 370 160

číslo miestnosti: B-209

e-mail: maria.tothovacellengova@szu.sk

Mgr. Ľubomír Gottpreis

telefón: +421 59 370 877

číslo miestnosti: B-281

e-mail: lubomir.gottpreis@szu.sk

Mgr. Jarmila Galatová
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: jarmila.galatova@szu.sk

 

Mgr. Vladimíra Bashir Géčová
 (materská dovolenka)

telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: vladimira.gecova@szu.sk

Mgr. Marta Gáfriková
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: marta.gafrikova@szu.sk

Mgr. Anna Perďochova, PhD.
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

Ústav cudzích jazykov zabezpečuje:

 • v pregraduálnom štúdiu: Pedagogickú činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, výučbu/ semináre a s tým spojené písomné a ústne skúšanie a hodnotenie študentov z anglického, nemeckého a latinského jazyka na jednotlivých fakultách v bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programoch.
 • pripravuje učebné texty z medicínskych a medicíne príbuzných disciplín z aktuálnych zdrojov ( knižných a internetových ) Podieľa sa a zodpovedá za tvorbu študijných materiálov, formovanie trendov a koncepcií v študijnom odbore.
 • v postgraduálnom štúdiu zabezpečuje konzultácie doktorandov v odbornej terminológii v príslušnom odbore ( MUDr., RNDr., PhDr., Ing. a Mgr.) a jazykové skúšky spojené s prezentáciami prác z jazyka (v anglickom jazyku) pre lekárov, farmaceutov a iných pracovníkov v zdravotníctve zaradených do doktorandského a špecializačného štúdia na jednotlivých fakultách SZU.

Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj odborným prekladom medicínskych textov, prednášok, posterov a iných materiálov z anglického do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka pre potreby vedenia SZU a časopisov vydávaných SZU.

Literatúra:

 

Anglický jazyk

 • Džuganová B.,2010:Medical English in Use. A Self-study Book with Key for Doctors and Nurses, Intermediate Level
 • Parkinson J.: A Manual of English for the Overseas Doctor. Longman Group Limited 1985
 • Přívratská, J.: English in the Medical Profession. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2004.
 • Anglicko-slovenský a slovensko-anglický lekársky slovník . Elektronický slovník, Výrobca: Lingea 2009 (Martinus)
 • Vokurka M., Hugo J. a kol.:Velký lékařský slovník. Maxdorf 2009 ISBN: 978-80-7345-202-5

Latinský jazyk

 • Ivanová, A.: Cursus Latinus medicinalis (Úvod do lekárskej terminológie), Univerzita Komenského, , 2013. 256 s. Skriptá. 978-80-223-3370-0. 
 • Kábrt,J.-Kábrt,J.:Lexicon medicum. Avicenum, Praha 1988.
 • Kábrt,J.- Valach, V. : Stručný lekársky slovník. Osveta, Martin 1980 O

Nemecký jazyk

 • Keketiová, J.: Fachtexte für Studenten des Gesundheitswesens. Trnava: 2007, ISBN: 978-80-8082-124-1
 • Keketiová, J.: Glosár odborných výrazov zo zdravotníctva. Trnava: 2002,
  ISBN:80-89104-13-4
 • Hieber,W. Lernziel Deutsch, Max Huber Verlag 1985,ISBN : 3-19-001362-4
  Zámečník,J.K.: Deutsche Wörterbank, Praha: 1998, ISBN:80-8694-4-3

Slovenský jazyk

 • Böhmerová, A.: Slovenčina pre Vás, Perfekt, Bratislava 1996
 • Kol. autorov: Krížom krážom, UK 2009
 • Stojkovičová, H.: Slovenčina pre zahraničných študentov LFUK. UK Bratislava 1987, s.226
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.07.2019