Oddelenie metalomiky
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 246, 59370 336

 

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti analytickej chémie toxických a esenciálnych prvkov, v hodnotení environmentálneho a zdravotného rizika z expozície toxickým prvkom a deficitu esenciálnych prvkov. Podieľa sa na pregraduálnej, postgraduálnej výučbe a na expertíznej činnosti pre fyzické a právnické osoby a pre klinickú prax.

  

Vedúci oddelenia:

Samostatní vedeckí pracovníci:

Ing. Monika Ursínyová, PhD., tel: +421 2 59370 246

monika.ursinyova@szu.sk

 

Vedeckí pracovníci:

Ing. Iveta Uhnáková, PhD., +421 2 59370 247

iveta.uhnakova@szu.sk

Ing. Vlasta Mašánová, PhD., +421 2 59370 248

vlasta.masanova@szu.sk

 

VŠ pracovníci:

Mgr. Zuzana Hušeková, +421 2 59370 318

zuzana.husekova@szu.sk

RNDr. Rastislav Serbin (od 1.04.2009 do 31.04.2011)

 

Interní doktorandi SZU:

Mgr. Zuzana Hološová

Mgr. Matej Mucska

  
Vedecko-výskumná činnosť
 
Oddelenie metalomiky vzniklo ako realizačný výstup riešenia projektu SK0020, finančne podporeného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR a orientuje sa na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti toxických a esenciálnych prvkov.
Výskumné aktivity oddelenia sú zamerané na:
-         stanovenie celkových obsahov a špeciácií (izotopové zloženie/mocenstvo/forma) chemických prvkov v zložkách životného prostredia, v požívatinách, v biologických materiáloch (tkanivá, telové tekutiny) a vo vzorkách z in vivo a in vitro experimentov  
-         štúdium vplyvu sledovaných chemických prvkov na stav životného prostredia, expozíciu obyvateľstva a hodnotenie rizík
-         štúdium interakcií environmentálnych, nutričných a genetických faktorov a vzťahov medzi expozíciou človeka sledovaným chemickým prvkom a výskytom závažných ochorení s cieľom prispieť k objasneniu etiológie ochorení.
Databáza výsledkov z riešenia projektu SK0020 je na požiadanie prístupná pre orgány a organizácie štátnej správy SR.

 
Pedagogická činnosť
 
Pracovníci oddelenia prednášajú a vedú cvičenia v rámci pregraduálnych, postgraduálnych a špecializačných štúdií VŠ (Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzita Komenského) a odborných kurzov, pôsobia ako členovia skúšobných komisií, posudzovatelia diplomových, doktorandských, špecializačných prác a výskumných projektov a školitelia diplomantov a doktorandov. 
 
Na pracovisku sa realizujú 2 interné doktorandské štúdie a 1 rigorózna práca:
 
Mgr. Hološová - téma doktorandskej práce: „Environmentálna expozícia citlivých skupín populácie toxickým kovom a jej zdravotné účinky“, školiteľ: Ing. M. Ursínyová, PhD.
 
Mgr. Mucska - téma doktorandskej práce: Expozícia špeciáciám toxických kovov vo vzťahu k tyreoidálnemu statusu“, školiteľ: doc. MUDr. Z. Krištúfková, PhD., školiteľ špecialista: Ing. M. Ursínyová, PhD.
 
Mgr. Hušeková - téma rigoróznej práce: „Vplyv Pb, Cd a Hg za spolupôsobnosti PCB na hladiny hormónov štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa“, školiteľ: Ing. M. Ursínyová, PhD.
 
 
Technická infraštruktúra oddelenia
 
Prístrojové vybavenie oddelenia zahŕňa:
-          atómové absorpčné spektrometre s hydridovou, plameňovou a bezplameňovou technikou s deutériovou a Zeemanovou korekciou pozadia -  PU9400X (fy. Unicam), AA280Z a AA240FS (fy. Varian)
-          analyzátor Hg - AMA 254 (fy. Altec)
-          plynový chromatograf - Trace GC Ultra (fy. Thermo Scientific)
-          vysokoúčinný kvapalinový chromatograf - Accela (fy. Thermo Scientific)
-          hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) - XSeries 2 (fy. Thermo Scientific) s možnosťou tandemového prepojenia s HPLC/GC
-          pomocné zariadenia - mikrovlnný rozkladný systém, lyofilizátor, zariadenie na subboiling destiláciu kyselín a ďalšie štandardné laboratórne vybavenie
 
  
 
Výskumné projekty
 
Projekty riešené/ukončené v r. 2006-2010:
·        „Závislosť medzi koncentráciami vybraných toxických a esenciálnych prvkov a alergickými ochoreniami u detí“, kód projektu APVT–21-025602, projekt finančne podporený z APVT a rozpočtu SZU, doba riešenia 2002-2006, zodpovedný riešiteľ: Ing: M. Ursínyová, PhD.
·        „Štúdium vplyvu vybraných toxických prvkov (Pb, Cd, Hg) za spolupôsobnosti PCB na hladiny hormónov štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa“, kód projektu 2005/41-SZU-19, projekt finančne podporený z MZ SR, doba riešenia 2006-2008, zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Ursínyová, PhD.
·        Centrum excelentnosti pre výskum neuroendokrinných mechanizmov patogenézy závažných ochorení (CENDO) pri SAV“, projekt finančne podporený zo SAV, doba riešenia 2007-2010, zodpovedný riešiteľ za SZU: doc. MUDr. K. Šebeková, DrSc.
·        „Prospektívna kohortová štúdia o pôvode chorôb dospelosti v prenatálnom vývojovom období v slovenskej populácii“, projekt finančne podporený z MZSR, doba riešenia 09/2008-12/2011, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Štencl, CSc.
 
Projekty riešené v súčasnosti:
·        „Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí - Centrum medicínskej metalomiky v SR“, kód projektu - SK0020, projekt financovaný z FM EHP, NFM a rozpočtu SR, doba riešenia 2007-2011, zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Ursínyová, PhD.        
  •  „Zlepšenie medicínskej diagnostiky Wilsonovej choroby“, interný projekt SZU, doba riešenia 2010-2012, zodpovedný riešiteľ: Ing. I. Uhnáková, PhD.
  •  „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, projekt financovaný zo ŠF EÚ, doba riešenia 2011-2013, zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. M. Gajdoš, PhD.
  •  „QNano Research Infrastructure. Aktivita-Stanovenie nanočastíc v biologických materiáloch použitím ICP-MS/AAS", projekt financovaný z EÚ 7RP, doba riešenia 2011-2015, zodpovedný riešiteľ aktivity: Ing. M. Ursínyová, PhD.
 
 
 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.11.2019