NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

tel.: +421 2 59370 734, +421 2 59370 736

fax: +421 2 59370 327

e-mail: viktor.majtan@szu.sk, martin.sojka@szu.sk

Vedúci zbierky/Head:

doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc.

Pracovníci/Staff:

RNDr. Martin Sojka, PhD.

MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH

Darina Majerčíková

Činnosť a zameranie NRC:

  • Uchovávať a zhromažďovať novoizolované zvláštne a medicínsky významné kmene mikroorganizmov izolovaných v SR.
  • Identifikovať a charakterizovať ich biologické vlastnosti využitím nových moderných najmä molekulárno-biologických metód (plazmidová analýza, PCR, PFGE).
  • Poskytovať kultúry mikroorganizmov na požiadanie vedeckých, vzdelávacích a iných odborných inštitúcií.
  • Vydávať katalóg uchovávaných kultúr.
  • Vykonávať konzultačnú, metodickú a pedagogickú činnosť, vrátane publikačnej.
  • Spolupracovať s inými pracoviskami.

Služby:

Uloženie kultúr vo verejnej časti zbierky

Poskytovanie kultúr

 

KATALÓG UCHOVÁVANÝCH KULTÚR

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.11.2019