Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH
nábrežie Ivana Krasku č. 4
Piešťany
921 01

prednosta katedry: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ivan.rybar@nurch.sk  ivan.rybar@szu.sk


zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť: MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ulrika.ursinyova@nurch.sktajomník katedry: PhDr. Renata Ivanková
tel.: +421 33 79 69 326
e-mail: renata.ivankova@nurch.sk


Profesori:
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. – odbor vnútorné choroby

 

Garant špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia na LF SZU:  prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

 

Docenti:
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. – odbor vnútorné choroby
 

Lektorský zbor:
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.

MUDr. František Mališ, CSc.,

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA

MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.

MUDr. Elizabeth Záňová, PhD.,


 

Doktorandi externého štúdia:

MUDr. Veronika Kolníková (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)
MUDr. Eva Kolkusová (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)Lekári v špecializačnej príprave:
MUDr. Barbora Sámelová, MUDr. Alexandra Sčasná, MUDr. Eva Poláčková, MUDr. Kristína Karabínová, MUDr. Kotrádyová, MUDr. Eva Hrčková, MUDr. Martin Haninčík, MUDr. Zuzana Michalicová, MUDr. Jela Palková, MUDr. Anna Chlepková, MUDr. Johana Blažek, MUDr. Matúš Ďuriš, MUDr. Diana Šohajdová, MUDr. Bronislava Karchová, MUDr. Alica Andelová, MUDr. Eva Jakabová, MUDr. Larysa Ratynská, MUDr. Eva Kolkusová, MUDr. Martina Kubincová, MUDr. Jana Chabroňová


 

Organizačná forma pregraduálneho štúdia v špecializačnom odbore reumatológia:


Praktická časť pregraduálnej výuky v reumatológií sa prebieha na Katedre reumatológie LF SZU, na výučbovej báze v Národnom ústave reumatických chorôb Piešťany, teoretická časť na LF SZU.

Organizačná forma postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore reumatológia:


Špecializačné štúdium, ktoré trvá 6 rokov, sa začína spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov. Nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v odbore reumatológia s dĺžkou trvania 48 mesiacov. Špecializačné štúdium má teoretickú a praktickú časť. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce, praktická a teoretická časť.

Povinné je absolvovanie všetkých nižšie uvedených školiacich akcií organizovaných vzdelávacou ustanovizňou:

 • špecializačného kurzu vo vnútornom lekárstve v trvaní 4 týždne na LF SZU pred ukončením spoločného internistického kmeňa,
 • základného kurzu v reumatológií v trvaní 0,5 mesiaca v ktoromkoľvek roku špecializačného štúdia,
 • úvodného školiaceho miesta v reumatológií v trvaní 1 mesiac optimálne v 3. roku špecializačného štúdia (zameraného na reumatologické – muskuloskeletálne vyšetrenie, intraartikulárne a periartikulárne instilačné techniky),
 • školiaceho miesta v reumatológií v trvaní 1 mesiacoptimálne v 4. roku špecializačného štúdia (zameraného na základy diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky reumatických chorôb a pokračovanie v štúdiu intraartikulárnych a periartikulárnych instilačných techník),
 • školiaceho miesta vo vyšetrovacích metódach v reumatológií (zamerané na vyšetrovanie synoviálneho výpotku, synoviálnu biopsiu, sonografiu kĺbov, kostí, svalov, šliach, úponov, periostu a mäkkých spojivových štruktúr a osteodenzitometriu) v trvaní 1 mesiac optimálne v 5. roku špecializačného štúdia,
 • záverečné školiace miesto v reumatológií v trvaní 2 mesiacovoptimálne v poslednom roku špecializačného štúdia (zamerané na diferenciálnu diagnostiku reumatických chorôb a ich manažment z hľadiska dlhodobého sledovania).

Príloha – Minimálny štandard – Reumatológia

MINIMÁLNY ŠTANDARD
REUMATOLÓGA


a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

 1. Reumatológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečením, posudzovaním, poradenstvom a výskumom reumatických chorôb. Zahŕňa predovšetkým choroby spojiva, kostí, kĺbov, chrbtice a mäkkých tkanív pohybovej sústavy zápalového, degeneratívneho, metabolického a iného pôvodu.
 2. Špecializačné štúdium trvá šesť rokov.
 3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom
  programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí

A. V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. etiológia, patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia vnútorných chorôb,
 2. indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve,
 3. diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň),
 4. základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve,
 5. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami,
 6. indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi.

B. V rámci odboru reumatológia

 1. epidemiológia, etiopatogenéza, klinika a diagnostika, diferenciálna diagnostika, priebeh, liečba a prognóza u uvedených reumatických chorôb:
  1. difúzne zápalové choroby spojiva,
  2. seronegatívne spondartropatie,
  3. osteoartróza,
  4. vzťah infekcie a artritídy,
  5. metabolické artropatie,
  6. nádorové choroby spojiva,
  7. neurovaskulárne choroby s prejavmi v oblasti lokomočných štruktúr,
  8. metabolické osteopatie,
  9. mimokĺbový reumatizmus,
  10. palindromický reumatizmus, hydrops articulorum intermitens, artropatia pri sarkoidóze,
  11. základy farmakoterapie reumatických chorôb, nefarmakologické postupy v reumatológii,
  12. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 2. klinická imunológia a alergológia, FBLR.

Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
Oddiel 1

Minimálny počet zdravotných výkonov

A. V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. štandardná ústavná klinická prax: prijatie, pacienta, anamnéza, fyzikálnevyšetrenie, opis EKG vyšetrenia, opis röntgenologickej snímky hrudníka, interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, sledovanie a liečba, prepustenie 400 pacientov
 2. opis EKG vyšetrenia 400
 3. opis röntgenologickej snímky hrudníka 400
 4. opis röntgenologickej snímky brucha 50
 5. venepunkcia, zavedenie venóznej cievky 50
 6. infúzna a injekčná liečba 50
 7. odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení 20
 8. transfúzia krvi a krvných prípravkov 20
 9. vyšetrenie krvného náteru 20
 10. vyšetrenie moču a močového sedimentu 20
 11. punkcie telových dutín 20
 12. odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia 20
 13. katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy 20
 14. rektoskopia 10
 15. zavedenie sondy do hornej časti gastrointestinálneho traktu 8
 16. KPCR 5

Asistencia pri výkone

 1. zavedenie centrálneho venózneho katétra 5
 2. tracheálna intubácia 5
 3. defibrilácia, kardioverzia 5
 4. kardiostimulácia (dočasná, trvalá, výmena kardiostimulátora, elektródy) 5
 5. echokardiografia 20
 6. funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému (napríklad 24-hodinový záznam EKG, krvného tlaku, ergometria, „head-up tilt“ test) 20
 7. funkčné vyšetrenie respiračného systému: spirometria, bronchoskopia 20
 8. rádiodiagnostika: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie, PET 40
 9. USG: abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev 40
 10. gastrointestinálna endoskopia: ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia 20
 11. biopsia orgánov a tkanív 10
 12. pitva 3

B. Praktické skúsenosti

 1. vykonanie EKG, spirometrie a rektoskopie a hodnotenie ich nálezov v rozsahu potrebnom pre diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, hodnotenie priebehu a komplikácií reumatických chorôb,
 2. samostatné vykonanie sonografického vyšetrenia v reumatológii, sonografie kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých mimokĺbových štruktúr a klinická interpretácia získaných nálezov v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, hodnotení priebehu a prognózy reumatických chorôb a monitorovaní liečebného efektu antireumatík,
 3. diagnostika a diferenciálna diagnostika pľúcneho postihnutia pri systémových chorobách, hodnotenie a interpretácia rádiogramov, echokardiografických nálezov a výsledkov vyšetrenia centrálnej hemodynamiky,
 4. osteodenzitometria – samostatné vykonanie a klinická interpretácia výsledkov jednoduchej aj duálnej fotónovej absorpciometrie v diagnostike osteoporózy a osteopenických stavov, posudzovaní progresie a monitorovaní liečby,
 5. hodnotenie rádiogramov kĺbov aj axiálneho skeletu (diagnostika artritídy, artrózy, entezopatií, hodnotenie nálezu v oblasti sakroiliakálnych kĺbov a axiálneho skeletu),
 6. samostatné vykonanie punkcie synoviálneho kĺbu, evakuácia a vyšetrovanie synoviálneho výpotku, instilačná intraartikulárna a periartikulárna terapia (lokálna liečba lokálnymi anestetikami, glukokortikoidmi, viskosuplementácia).

V rámci odboru reumatológia:
Minimálny počet zdravotných výkonov
A. V rámci odboru reumatológia
Minimálne počty požadovaných výkonov:

 • Štandartná klinická nemocničná prax v reumatológií: 500 prijatých, ošetrených, alebo prepustených pacientov
 • Štandartná klinická ambulantná prax v reumatológií: 750 ošetrených pacientov
 • Ultrasonografia kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých štruktúr: 200 vyšetrení
 • Osteodenzitometria (DEXA) 100 vyšetrení
 • Vyšetrenie synoviálnej tekutiny: 50 vyšetrení
 • Hodnotenie radiologických snímok kĺbov a koastí: 750 výkonov
 • Hodnotenie RTG snímok hrudníka (pľúcne postihnutie) 100 vyšetrení
 • Klinická interpretácia nálezov autoprotilátok, parametrov humorálnej a bunkovej imunity a/alebo mikrobiálnych protilátok: 300 výkonov

Oddiel 2
Nácvik techník komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
 2. verbálna a neverbálna komunikácia,
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

c) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu.

Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v reumatológii v trvaní 48 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba
písomnej práce.

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

A. Spoločný internistický kmeň v trvaní 24 mesiacov

 1. štandardné interné oddelenie 12 mesiacov
 2. jednotka intenzívnej starostlivosti 2 mesiace
 3. príjmová ambulancia interného oddelenia alebo centrálne príjmové oddelenie nemocnice 1 mesiac
 4. voliteľný internistický odbor (napríklad vnútorné lekárstvo,gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo) 2 mesiace
 5. oddelenie infektológie (v rámci tohto pobytu sa oboznámi aj so základmi klinickej mikrobiológie a parazitológie)1 mesiac
 6. oddelenie klinickej onkológie 1 mesiac
 7. pracovisko laboratórnej medicíny alebo pracovisko hematológie a transfúziológie
  a pracovisko klinickej biochémie 1 mesiac, 15 dní, 15 dní
 8. chirurgické oddelenie 2 mesiace
 9. neurologické oddelenie 1 mesiac
 10. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 1 mesiac

B. Reumatológia v trvaní 48 mesiacov

 1. reumatologické oddelenie výučbového zdravotníckeho zariadenia - vzdelávacej ustanovizne:12 mesiacov
 2. interné oddelenie zamerané na riešenie problematiky reumatických chorôb: 12 mesiacov, alebo
 3. reumatologická ambulancia pod dohľadom špecialistu – reumatológa 24-36 mesiacov.

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.   

vedúci Katedry reumatológie LF SZU

garant odboru reumatológia

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.11.2019