Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69

tel.: +421 2 57 290 256 – vedúci katedry
tel.: +421 2 57 290 329 – sekretariát

fax: +421 2 57 290 740

e-mail: boris.krahulec@sm.unb.sk

Vedúci katedry: doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
Sekretariát: Alžbeta Zsitvová

Členovia katedry Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU:
MUDr. Lujza Štrbová, PhD.
tel..: +421 2 57 290 142


MUDr. Eva Hirnerová, PhD.
tel..: +421 2 57 290 157

Organizácia ďalšieho vzdelávania v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru
 2. krok – kontaktovať Katedru diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – 1x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom usmernenia, kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v rámci spoločného internistického kmeňa
 5. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania (po úspešnom absolvovaní spoločného internistického kmeňa) absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, absolvovať 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na II. internej klinike UNB a LFUK v Bratislave (Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU). Absolvovať 1-mesačný pobyt na diabetologickej ambulancii
 6. krok – v 4. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, absolvovať 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na II. internej klinike UNB a LFUK v Bratislave (Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU). Absolvovať 1-mesačný pobyt na diabetologickej ambulancii
 7. krok – v 5. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, absolvovať 1-mesačný povinný pobyt v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni na Diabetologickom oddelení. Absolvovať jednomesačný pobyt na diabetologickej ambulancii. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta.
 8. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 1-mesačné povinné predatestačné školiace miesto (ŠM) na II. internej klinike UNB a LFUK v Bratislave (Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU) a v dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

 

MINIMÁLNY ŠTANDARD

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR
DIABETOLÓGIA, PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY

 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá problematikou epidemiológie, etiopatogenézy, diagnostiky, liečby a prevencie diabetes mellitus, jeho akútnych a chronických komplikácií a ďalších prediabetických porúch metabolizmu cukrov, vrátane hraničnej glykémie nalačno a porušenej glukózovej tolerancie, porúch metabolizmu tukov, aminokyselín a minerálov. Jeho súčasťou je diagnostika a liečba porúch výživy zahrňujúcich obezitu, ako aj metabolického syndrómu ako komplexu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Zaoberá sa zásadami správnej výživy, vrátane diétneho systému a zásadami parenterálnej a enterálnej výživy.

Smernice EÚ minimálnu dĺžku špecializačného štúdia v tomto odbore nestanovujú.

Dĺžka trvania špecializačného štúdia v SR na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zo dňa 18.1.2005 je 5 rokov.

b) Určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.).

 

c) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

V rámci dvojročného spoločného internistického kmeňa:

 • Etiológia, patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia vnútorných chorôb.
 • Indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve.
 • Diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (srdce, pľúca, obličky, pečeň a ďalšie).
 • Základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve.
 • Princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami.
 • Indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi.

V rámci špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v trvaní 3 roky:

 • diabetes mellitus, jeho epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinika, diagnostika a diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia.
 • vedomosti o akútnych a chronických komplikáciách diabetes mellitus, zahrňujúce mikrovaskulárne komplikácie (diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia, autonómna neuropatia a diabetická noha) a makrovaskulárne komplikácie (cievne ochorenia mozgu, postihnutie srdca u diabetikov a ischemická choroba dolných končatín).
 • špeciálnych problémoch v diabetológii (diabetes mellitus v detstve a mladosti, brittle diabetes, gravidita a diabetes, gestačný diabetes mellitus, diabetes v starobe a predoperačná príprava chorých s diabetes mellitus).
 • v oblasti ďalších porúch metabolizmu cukrov ovláda problematiku hraničnej glykémie nalačno, porušenej glukózovej tolerancie a vrodených porúch metabolizmu cukrov.
 • podrobne ovláda problematiku dyslipidémií a ich liečby z hľadiska primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení.
 • má podrobné vedomosti o metabolickom syndróme, jeho epidemiológii, etiopatogenéze, klasifikácii, klinickom obraze, diagnostike a diferenciálnej diagnostike, liečbe a prevencii, ako aj o jeho všetkých klinických komponentoch, zahŕňajúcich problematiku obezity, dyslipidémie a hypertenzie.
 • požadované znalosti obsahujú aj problémy porúch metabolizmu aminokyselín, fyziologickej výživy, porúch výživy v zmysle malnutrície, poruchy minerálového metabolizmu, zahŕňajúce poruchy metabolizmu sodíka, draslíka, chloridov, horčíka, vápnika a fosforu, ako aj zásady správnej výživy, vrátane diétneho systému, zásady parenterálnej a enterálnej výživy.
 • príslušné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Výkony v rámci dvojročného spoločného internistického kmeňa:

 • Štandardná ústavná klinická prax: prijatie pacienta, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, sledovanie a liečba, prepustenie 400 pacientov
 • Opis EKG 400
 • Opis snímky RTG hrudníka 400
 • Opis snímky RTG brucha 50
 • Venepunkcia, zavedenie venóznej cievky 50
 • Infúzna a injekčná liečba 50
 • Odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení 20
 • Transfúzia krvi a krvných prípravkov 20
 • Vyšetrenie krvného náteru 20
 • Vyšetrenie moču a moč. sedimentu 20
 • Punkcie telových dutín 20
 • Odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia 20
 • Katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy 20
 • Rektoskopia 10
 • Zavedenie sondy do hornej časti GIT 8
 • Kardiopulmocerebrálna resuscitácia 5

Asistencia pri výkone minimálny počet

 • Zavedenie centrálneho venózneho katétra 5
 • Tracheálna intubácia 5
 • Defibrilácia, kardioverzia 5
 • Kardiostimulácia (dočasná, trvalá, výmena kardiostimulátora, elektródy) 5
 • Echokardiografia 20
 • Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému: 24-hod. záznam EKG, TK, ergometria, "head-up tilt" test 20
 • Funkčné vyšetrenie respiračného systému: spirometria, bronchoskopia 20
 • Radiodiagnostika: intervenčná radiológia, CT, MR, radionuklidové vyšetrenie, PET 40
 • Ultrasonografia: USG abdomenu, štítnej žlazy, duplexná ultrasonografia ciev... 40
 • Gastrointestinálna endoskopia: gastroskopia, kolonoskopia... 20
 • Biopsia orgánov a tkanív 10
 • Zdravotná pitva 3

V rámci špecializačného štúdia odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy musí uchádzač ovládať a prakticky vykonávať:

 • štandardné diagnostické a terapeutické postupy u chorých s diabetes mellitus a jeho komplikáciami, ďalšími poruchami metabolizmu cukrov, predovšetkým s hraničnou glykémiou nalačno a porušenou glukózovou toleranciou, s ďalšími klinickými komponentami metabolického syndrómu, zahŕňajúcich obezitu, dyslipidémie a obezitu, dyslipidémie a hypertenziu.
 • diagnostiku a liečbu chorých s poruchami výživy a poruchami minerálového metabolizmu, vrátane odporúčania zásad správnej výživy, vhodnej diéty a praktickej aplikácie parenterálnej a enterálnej výživy.
 • vie indikovať a prakticky zhodnotiť štandardné a nadštandardné biochemické vyšetrenia používané v diagnostike diabetes mellitus a jeho akútnych komplikácií, ako aj na monitorovanie metabolickej kontroly a sledovanie rizika mikroangiopatie a makroangiopatie. Tieto vyšetrenia zahŕňajú glykémiu nalačno a postprandiálne, orálny a intravenózny glukózový tolerančný test, stanovenie inzulínu a C-peptidu v krvi, glykovaný hemoglobín a glykované plazmatické bielkoviny, markery autoimunitného postihnutia beta buniek pankreasu, HLA typizáciu a iné genetické markery, ketolátky v moči a krvi, parametre acidobázickej rovnováhy a vyšetrenia elektrolytov, laktát v krvi a osmolalitu plazmy, glykosúriu, kompletný lipidogram, mikroalbumnúriu a vyšetrenia funkcie obličiek.
 • ovláda a vie dodporučiť princípy selfmonitoringu glykémie.
 • prakticky ovláda indikáciu a zhodnotenie vyšetrení potrebných pri diferenciálnej diagnostike hypoglykemických stavov, zahŕňajúce provokačné stimulujúce testy, selektívnu angiografiu a oktreotidový scan.
 • vie indikovať a zhodnotiť špeciálne vyšetrenia na meranie inzulínovej senzitivity a funkcie beta buniek pankreasu, antropometrické vyšetrenia na zhodnotenie stavu výživy, vrátane markerov obezity (body mass index, obvod pásu, index pás/boky) a indikátorov malnutrície.
 • vie indikovať a posúdiť vyšetrenia potrebné pre diagnostiku hypertenzie u chorých s diabetes mellitus, resp. metabolickým syndrómom.
 • v spolupráci s príslušnými odborníkmi vie indikovať a hodnotiť vyšetrenia potrebné pre diagnostiku a zhodnotenie závažnosti mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií cukrovky.
 • ovláda diétny režim, liečbu perorálnymi antidiabetikami, liečbu inzulínom, vrátane intenzifikovaného režimu a liečbu akútnych komplikácií diabetes mellitus, vrátane práce s inzulínovou pumpou
 • v spolupráci s príslušnými odborníkmi ovláda manažment chorých s diabetickou retinopatiou, diabetickou nefropatiou, diabetickou neuropatiou, autonómnou neuropatiou a diabetickou nohou, ako aj makrovaskulárnymi komplikáciami diabetes mellitus.
 • vie odporučiť predoperačnú prípravu diabetikov a prakticky manažovať špeciálne problémy v diabetológii, zahŕňajúce obdobie detstva a mladosti, gravidity a staroby.
 • ovláda zásady edukácie diabetikov.
 • ovláda problematiku liečby chorých s hypertenziou pri diabetes mellitus.

Minimálny počet výkonov

 • prijatie, vyšetrenie, liečenie a prepustenie 200 pacientov s diabetes mellitus 2. typu a 50 pacientov s diabetes mellitus 1. typu,
 • ambulantné vyšetrenie 300 pacientov s diabetes mellitus 2. typu a 50 pacientov s diabetes mellitus 1. typu,
 • komplexný manažment 200 pacientov s dyslipidémiou a metabolickým syndrómom,
 • ambulantné nastavenie na konvenčnú inzulínovú liečbu u 100 pacientov a na intenzifikované inzulínovú liečbu u 50 pacientov, vrátane práce s glukomerom a aplikátormi inzulínu u 50 pacientov,
 • liečba 10 pacientov s akútnymi hyperglykemickými komplikáciami a 10 pacientov s hypoglykémiou,
 • vykonanie kontinuálneho monitoringu glykémií u 5 pacientov,
 • vypracovanie jedálneho lístku u 20 pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou,
 • individuálna edukácia 50 pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou a 10 skupinových edukácií v tejto problematike,
 • orientačné neurologické vyšetrenie zamerané na diagnos
 • tiku diabetickej neuropatie (dotyk, bolesť, chlad, vibrácie) u 50 pacientov,asistencia pri 30 oftalmologických vyšetreniach diabetikov a 30 dopplerových vyšetreniach artérií dolných končatín.

d) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy trvá 5 rokov. Začína spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v trvaní 36 mesiacov. Formami výučby sú teoretická a praktická zložka. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 

e) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

 

 

Spoločný internistický kmeň v trvaní 24 mesiacov:

 • Prax na štandardnom internom oddelení - 12 mesiacov.
 • Prax na jednotke intenzívnej starostlivosti - 2 mesiace.
 • Prax v príjmovej ambulancii interného oddelenia alebo v centrálnom príjmovom oddelení nemocnice - 1 mesiac.
 • Prax vo voliteľnom internistickom odbore (vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo a ďalšie) - 2 mesiace.
 • Prax na oddelení infektológie - 1 mesiac. V rámci tohto pobytu sa oboznámi aj so základmi klinickej mikrobilógie a parazitológie.
 • Prax na oddelení klinickej onkológie - 1 mesiac.
 • Prax na pracovisku laboratórnej medicíny - 1 mesiac, resp. na pracovisku hematológie a transfuziológie - 0,5 mesiaca a na pracovisku klinickej biochémie - 0,5 mesiaca.
 • Prax na chirurgickom oddelení - 2 mesiace.
 • Prax na neurologickom oddelení - 1 mesiac.
 • Prax na oddelení anesteziológie a resuscitácie - 1 mesiac.

Po absolvovaní spoločného internistického kmeňa uchádzač absolvuje 36 mesiacov štúdia na pracoviskách v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy:

 • 18 mesiacov kontinuálna prax na pracoviskách internej kliniky alebo interných oddeleniach zameraných na problematiku diabetológie,
 • 12 mesiacov kontinuálna prax na pracoviskách internej kliniky alebo interných oddeleniach zameraných na problematiku diabetológie a endokrinológie,
 • prax v diabetologickej ambulancii (pod vedením diabetológa s minimálne 5 ročnou kontinuálnou praxou po špecializačnej skúške z diabetológie) v rozsahu najmenej 1 mesiac za rok, celkove 3 mesiace
 • prax na lôžkovom oddelení výučbovej ustanovizne zameranej na diabetológiu, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v rozsahu najmenej 1 mesiac za rok, celkove 3 mesiace (2 mesiace II. interná klinika UNB a LFUK Bratislava, 1 mesiac Ľubochňa).

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM DIABETOLÓGIA, PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY na Katedre Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy FZŠS SZU

 

V rámci špeciálnej praxe trvajúcej celkovo najmenej 36 mesiacov uchádzač vykonáva kontinuálnu prax na II. internej klinike FNsP a LFUK v Bratislave, alebo v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave (NEDÚ) v Ľubochni a na iných interných klinikách lekárskych fakúlt, alebo SZU prípadne interných oddeleniach s dostatočným počtom pacientov s diabetes mellitus. Musí splniť nasledujúcu povinnú prax:

 • 18 mesiacov kontinuálna prax na pracoviskách internej kliniky alebo interných oddeleniach zameraných na problematiku diabetológie,
 • 12 mesiacov kontinuálna prax na pracoviskách internej kliniky alebo interných oddeleniach zameraných na problematiku diabetológie a endokrinológie,
 • prax v diabetologickej ambulancii (pod vedením diabetológa s minimálne 5 ročnou kontinuálnou praxou po špecializačnej skúške z diabetológie) v rozsahu najmenej 1 mesiac za rok, celkove 3 mesiace
 • prax na lôžkovom oddelení výučbovej ustanovizne zameranej na diabetológiu, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v rozsahu najmenej 1 mesiac za rok, celkove 3 mesiace (2 mesiace II. interná klinika UNB a LFUK Bratislava, 1 mesiac Ľubochňa).

V jednotlivých rokoch špecializačného štúdia bude vykonávať nasledujúci rozvrh práce:
V prvom a druhom roku špeciálnej praxe na interných oddeleniach sa zameriava na oblasť diabetológie v rámci internej medicíny, na oblasť porúch látkovej premeny, ako aj porúch výživy. Každý rok absolvuje 1 mesačný pobyt na výučbovej základni (Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU). Okrem toho pracuje každý rok 1 mesiac na diabetologickej ambulancii pod vedením diabetológa, ktorý má minimálne 5 ročnú kontinuálnu prax po získaní špecializácie z odboru.
V treťom roku špeciálnej praxe na interných oddeleniach sa zameriava na oblasť diabetológie, pričom absolvuje 1 mesačný pobyt na Diabetologickom oddelení NEDÚ v Ľubochni. Okrem toho pracuje 1 mesiac na diabetologickej ambulancii pod vedením diabetológa, ktorý má minimálne 5 ročnú kontinuálnu prax po získaní špecializácie z odboru.
Na konci špecializačného štúdia absolvuje 1 mesačný predatestačný špecializačný kurz (školiace miesto) na II. internej klinike UNB a LFUK v Bratislave (Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU). Kurz je ukončený špecializačnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej skúšky, písomného testu a ústnej skúšky.

 

V rámci špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy musí uchádzač ovládať a prakticky vykonávať:

 • štandardné diagnostické a terapeutické postupy u chorých s diabetes mellitus a jeho komplikáciami, ďalšími poruchami metabolizmu cukrov, predovšetkým s hraničnou glykémiou nalačno a porušenou glukózovou toleranciou, s ďalšími klinickými komponentami metabolického syndrómu, zahŕňajúcich obezitu, dyslipidémie a obezitu, dyslipidémie a hypertenziu.
 • diagnostiku a liečbu chorých s poruchami výživy a poruchami minerálového metabolizmu, vrátane odporúčania zásad správnej výživy, vhodnej diéty a praktickej aplikácie parenterálnej a enterálnej výživy.
 • vie indikovať a prakticky zhodnotiť štandardné a nadštandardné biochemické vyšetrenia používané v diagnostike diabetes mellitus a jeho akútnych komplikácií, ako aj na monitorovanie metabolickej kontroly a sledovanie rizika mikroangiopatie a makroangiopatie. Tieto vyšetrenia zahŕňajú glykémiu nalačno a postprandiálne, orálny a intravenózny glukózový tolerančný test, stanovenie inzulínu a C-peptidu v krvi, glykovaný hemoglobín a glykované plazmatické bielkoviny, markery autoimunitného postihnutia beta buniek pankreasu, HLA typizáciu a iné genetické markery, ketolátky v moči a krvi, parametre acidobázickej rovnováhy a vyšetrenia elektrolytov, laktát v krvi a osmolalitu plazmy, glykosúriu, kompletný lipidogram, mikroalbumnúriu a vyšetrenia funkcie obličiek.
 • ovláda a vied odporučiť princípy selfmonitoringu glykémie.
 • prakticky ovláda indikáciu a zhodnotenie vyšetrení potrebných pri diferenciálnej diagnostike hypoglykemických stavov, zahŕňajúce provokačné stimulujúce testy, selektívnu angiografiu a oktreotidový scan.
 • vie indikovať a zhodnotiť špeciálne vyšetrenia na meranie inzulínovej senzitivity a funkcie beta buniek pankreasu, antropometrické vyšetrenia na zhodnotenie stavu výživy, vrátane markerov obezity (body mass index, obvod pásu, index pás/boky) a indikátorov malnutrície.
 • vie indikovať a posúdiť vyšetrenia potrebné pre diagnostiku hypertenzie u chorých s diabetes mellitus, resp. metabolickým syndrómom.
 • v spolupráci s príslušnými odborníkmi vie indikovať a hodnotiť vyšetrenia potrebné pre diagnostiku a zhodnotenie závažnosti mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií cukrovky.
 • ovláda diétny režim, liečbu perorálnymi antidiabetikami, liečbu inzulínom, vrátane intenzifikovaného režimu a liečbu akútnych komplikácií diabetes mellitus, vrátane práce s inzulínovou pumpou
 • v spolupráci s príslušnými odborníkmi ovláda manažment chorých s diabetickou retinopatiou, diabetickou nefropatiou, diabetickou neuropatiou, autonómnou neuropatiou a diabetickou nohou, ako aj makrovaskulárnymi komplikáciami diabetes mellitus.
 • vie odporučiť predoperačnú prípravu diabetikov a prakticky manažovať špeciálne problémy v diabetológii, zahŕňajúce obdobie detstva a mladosti, gravidity a staroby.
 • ovláda zásady edukácie diabetikov.
 • ovláda problematiku liečby chorých s hypertenziou pri diabetes mellitus.


V rámci špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy musí uchádzač prakticky vykonať nasledujúci minimálny počet výkonov, ktoré sa uvádzajú v záznamníku:

 • prijatie, vyšetrenie, liečenie a prepustenie 200 pacientov s diabetes mellitus 2. typu a 50 pacientov s diabetes mellitus 1. typu,
 • ambulantné vyšetrenie 300 pacientov s diabetes mellitus 2. typu a 50 pacientov s diabetes mellitus 1. typu,
 • komplexný manažment 200 pacientov s dyslipidémiou a metabolickým syndrómom,
 • ambulantné nastavenie na konvenčnú inzulínovú liečbu u 100 pacientov a na intenzifikované inzulínovú liečbu u 50 pacientov, vrátane práce s glukomerom a aplikátormi inzulínu u 50 pacientov,
 • liečba 10 pacientov s akútnymi hyperglykemickými komplikáciami a 10 pacientov s hypoglykémiou,
 • vykonanie kontinuálneho monitoringu glykémií u 5 pacientov,
 • vypracovanie jedálneho lístku u 20 pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou,
 • individuálna edukácia 50 pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou a 10 skupinových edukácií v tejto problematike,
 • orientačné neurologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku diabetickej neuropatie (dotyk, bolesť, chlad, vibrácie) u 50 pacientov,
 • asistencia pri 30 oftalmologických vyšetreniach diabetikov a 30 dopplerových vyšetreniach artérií dolných končatín.

Špecializačná skúška:

 

Špecializačná skúška sa skladá z praktickej časti (spracovanie kompletného chorobopisu pacienta) a z teoretickej časti, ktorá sa skladá z písomnej časti (test s 65 otázkami) a ústnej časti pred špecializačnou komisiou.
Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej tému vypisuje vedúci katedry. Rozsah práce je približne 60 strán, pričom jej formálnu stránku upresňujú ponyny SZU. Odovzdáva sa v dvoch exemplároch v písomnej forme a 1x na CD nosiči. Práca sa ústne obhajuje pred určenou komisiou, prezentáciou na odbornom seminári II. internej kliniky UNB a LFUK v Bratislave
Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxe a predpísaných výkonov podľa príslušného vestníka, uvedených v prvej časti spisu. Absolvovanie predpísanej praxe a vykonanie predpísaných výkonov sa zaznamenáva v záznamníku.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 03.03.2021