Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA
Heydukova 10
Bratislava
812 50

Tel/fax: +421 2 32 249 155

e-mail: eboljesi@ousa.sk, msandor@ousa.sk

Prednosta Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA:

MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Členovia útvaru Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA:

  • MUDr. Monika Šándorová
  • Mária Knezovičová, odborná inštruktorka

Vážené kolegyne, kolegovia!

Vítame Vás na webovej stránke Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA . Na tejto stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa štúdijneho programu špecializačného odboru "radiačná onkológia", kategória lekár.

Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu.


Príloha:


Bratislava, 20.3.2019

MUDr. Elena B o l j e š í k o v á , CSc.
prednostka Katedry radiačnej onkológie SZU a OÚSA

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.01.2021