Útvary fakulty

 

Dekanát LF
Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU
Katedra dermatovenerológie LF SZU
Katedra FBLR LF SZU
Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU
Katedra infektológie LF SZU a UNB
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU
Centrum pre dysfluencie
Katedra leteckého lekárstva LF SZU
Katedra medicínskeho práva LF SZU
Katedra neurochirurgie LF SZU
Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Katedra otorinolaryngológie LF SZU
Katedra paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ
Katedra plastickej chirurgie LF SZU
Katedra posudkového lekárstva LF SZU
Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH
Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva LF SZU
Katedra tropickej medicíny LF SZU
Katedra urgentnej medicíny LF SZU
Katedra urológie LF SZU
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU
Katedra zubného lekárstva LF SZU
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH
Detská klinika AIM LF SZU a NÚDCH
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH
Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA
Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Klinika gynekologickej onkológie LF SZU a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
Kontakty na sekretariát: +4212 5954 2497 (pracovné dni 7,15 - 8,30h) chirurgia.sekretariat@kr.unb.sk
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ
I. interná klinika Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Limbová 5, 833 05 Bratislava, -3. poschodie
Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH
I. neurologická klinika LF SZU a UNB
Neuropsychiatrická klinika LF SZU
Novorodenecká klinika LF SZU a UNB
Očná klinika LF SZU a UNB
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚTPCH
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB
Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB
Ústav anatómie LF SZU
Ústav biológie LF SZU
Ústav cudzích jazykov LF SZU
Ústav farmácie LF SZU
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF SZU
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Fyziologický ústav LF SZU
Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF SZU
Ústav histológie a embryológie LF SZU
Oddelenie pre prionové choroby
Pracovisko akreditované SNAS
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie
číslo zriaďovacej listiny z-773/1979-B/3-377-10, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU
Oddelenie toxických organických polutantov
Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Oddelenie metalomiky
Ústav imunológie a alergológie LF SZU
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA
Ústav laboratórnej medicíny LF SZU a OÚSA
Ústav mikrobiológie LF SZU
4. poschodie
Oddelenie mikrobiológie
NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Oddelenie virológie
NRC pre prevenciu HIV/AIDS
Limbová 14, Bratislava 37, 833 03
NRC pre vírusové hepatitídy
Dátum zriadenia NRC a číslo zriaďovacieho dekrétu: 15. 10. 1994, 3359/94-A/2, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006.
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov
NRC bolo zriadené rozhodnutím ministra zdravotníctva: 08.09.1994; číslo zriaďovacieho dekrétu 3359/94-A/S. Osvedčenie o akreditácii SNAS ref. č. 061/M-006.
Ústav patologickej anatómie LF SZU
Ústav patologickej fyziológie LF SZU
Ústav psychológie LF SZU
ŠŠ dopravnej psychológie
ŠŠ klinickej psychológie
ŠŠ poradenskej psychológie
ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva
Ústav súdneho lekárstva LF SZU
Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.10.2019