Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium v akad. roku 2021/2022
2. prepracované vydanie publikácie

Podklady k príprave na prijímacie skúšky


z predmetov biológia, fyzika, náuka o spoločnosti a skúška telesnej zdatnosti

Publikácia je určená pre uchádzačov o bakalárske štúdium v študijných programoch:
ošetrovateľstvo
pôrodná asistencia
fyzioterapia
urgentná zdravotná starostlivosť
rádiologická technika
dentálna hygiena

Záujemcovia si môžu publikáciu zakúpiť v COPY centre na adrese:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14 (Kramáre), 833 03  Bratislava

Otváracie hodiny:
pondelok – štvrtok:   7:00 – 14:30 hod.
piatok:   7:00 – 12:30 hod.
telefón: 02 59 370 111