KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

kontakt pre ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 374

 

 

 

 

kontakt pre praktickú výučbu

+421 2 59 370 282

 

 

 

arrow

Rigorózne konanie

 

  • Rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
  • Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe 7.4.1 Ošetrovateľstvo, 7.4.7 Fyzioterapia.
  • Uchádzači o rigorózne konanie v uvedených študijných programoch musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe alebo príbuznom odbore v SR, alebo v zahraničí.

Podmienky prijatia

  • zverejnené na webovej adrese SZU: www.szu.sk,
  • sú k dispozícii na Oddelení pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov FOaZOŠ SZU, e- mail: oht.fozos@szu.sk, Limbová 14, 4. posch., č. dverí 488

Organizácia rigorózneho konania
Organizáciu rigorózneho konania upravuje Smernica dekana fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

 

Ukončenie rigorózneho konania
Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2012 o náležitostiach záverečných prác (dostupná na www.szu.sk).

 

Dokumenty: 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021