Útvary fakulty

 

DEKANÁT LF SZU
Katedra čeľustnej ortopédie
Katedra dermatovenerológie
Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
Katedra dorastového lekárstva
Katedra fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Katedra hematológie a transfuziológie
Katedra infektológie
Katedra klinickej logopédie
Centrum pre dysfluencie
Katedra klinickej onkológie
Katedra leteckého lekárstva
Katedra liečebnej pedagogiky
Katedra medicínskeho práva
Katedra nefrológie
Katedra neurochirurgie
Katedra nukleárnej medicíny
Katedra ortopédie
Katedra otorinolaryngológie
Katedra pediatrickej ortopédie
Katedra plastickej chirurgie
Katedra posudkového lekárstva
Katedra rádiológie
Katedra revízneho lekárstva a revízneho zubného lekárstva
Katedra sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva
Katedra tropickej medicíny
Katedra urgentnej medicíny
Katedra urológie
Katedra všeobecného lekárstva
Katedra zubného lekárstva
Klinika algéziológie LF SZU a FNsP FDR BB
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH
Detská klinika AIM LF SZU a DFNsP
Klinika detskej chirurgie LF SZU a DFNsP BB
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA
Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Klinika gynekologickej onkológie LF SZU a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP FDR BB
FNsP F.D. Roosevelta
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ
I. interná klinika LF SZU a UNB
Limbová 5, 833 05 Bratislava, -3. poschodie
Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH
Neurologická klinika LF SZU a UNB
Neuropsychiatrická klinika LF SZU a PNPP
Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UNB
Klinika oftalmológie LF SZU a UNB
Klinika pediatrickej urológie LF SZU a DFNsP
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA
Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB
Ústav anatómie SZU
Ústav biológie
Ústav cudzích jazykov
Ústav farmácie
Kabinet sterilizácie
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie
Katedra klinickej farmakológie
Oddelenie farmakoekonomiky a liekovej politiky
Oddelenie Správnej klinickej praxe a klinických štúdií
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Katedra farmakológie
Fyziologický ústav
Ústav genetiky a molekulovej medicíny Viliama Izakoviča
Ústav histológie a embryológie
Oddelenie pre prionové choroby
Pracovisko akreditované SNAS
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie
číslo zriaďovacej listiny z-773/1979-B/3-377-10, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
Oddelenie toxických organických polutantov
Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (NRC-Diox)
Oddelenie metalomiky
Ústav imunológie, alergológie a orgánových transplantácií
Katedra imunológie a alergológie
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA
Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA
Ústav mikrobiológie / Department of Microbiology
4. poschodie
Oddelenie mikrobiológie
NRC pre fagotypizáciu salmonel
NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov/Culture collection of pathogenic microorganisms (ZPM)
Oddelenie virológie
NRC pre prevenciu HIV/AIDS
Limbová 14, Bratislava 37, 833 03
NRC pre vírusové hepatitídy
Dátum zriadenia NRC a číslo zriaďovacieho dekrétu: 15. 10. 1994, 3359/94-A/2, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006.
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov
NRC bolo zriadené rozhodnutím ministra zdravotníctva: 08.09.1994; číslo zriaďovacieho dekrétu 3359/94-A/S. Osvedčenie o akreditácii SNAS ref. č. 061/M-006.
Ústav patologickej anatómie
Ústav patologickej fyziológie
Ústav patológie SZU a OÚSA
Ústav psychológie
Katedra dopravnej psychológie
Katedra klinickej psychológie
Katedra poradenskej psychológie
Katedra pracovnej a organizačnej psychológie
Oddelenie pre výskum a vývoj
Ústav súdneho lekárstva
Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019