KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Predstavitelia fakulty

 

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.   

dekan

 
Prodekani  

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

 

MUDr. Michal STRAKA, CSc.

prodekan pre pregraduálne štúdium v štúdijnom programe zubné lekárstvo
MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

 

doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

  doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.

prodekan pre vedu a výskum


 

Akademický senát LF

 

Predseda:

MUDr. Ivo Topolský, PhD., MPH

 

Podpredseda:

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

 

Tajomníčka:

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.


Členovia


MUDr. Tomáš Barczi
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD

RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.

Mgr. Alena Ofúkaná

MUDr. Alena Kočšálová, MSc.
Jozef Imrišek
Lucia Jurášková
Adriana Demčuková

 


 

 

Vedecká rada Lekárskej fakulty SZU

 

Predseda:

doc. MUDr. GAJDOŠ Martin, CSc.

 

Podpredseda:

prof. MUDr. VIDIŠČÁK Marián, PhD., FEBPS.

 

Tajomník:

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

 

Členovia:

prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof.
doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD., mim.prof.
prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
doc. MUDr. KOLÁŘ Petr, PhD.
prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
prof. MUDr. PECHAN Juraj, CSc.
doc. Ing. Elena PIECKOVÁ, PhD., MPH

doc. MUDr. POHANKA Vladimír , CSc.
doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
MUDr. STRAKA Michal, CSc.
doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
doc. MUDr. SZÉP Zoltán, PhD
doc. MUDr. ŠIMKO Juraj, PhD.             
prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
MUDr. TOPOLSKÝ Ivo, PhD., MPH   
MUDr. ŽIGRAI Miroslav, PhD.   

prof. MUDr. BERNADIČ Marián, CSc.
Dr. h.c. prof. MUDr.BREZA Ján, DrSc.        
doc. MUDr. DELEJ Branislav, CSc.
doc. Pharm. Dr. HRABOVSKÁ Paul Anna, PhD.
MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.    
doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
doc. MUDr. MARTULIAK Igor, CSc.    
doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
MUDr. PAULINY Matúš, PhD.   
prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
doc. MUDr. PINĎÁK Daniel, CSc.
prof. MUDr. RUDINSKÝ Bruno, CSc.
 

 

Akademický senát LF SZU schválil  zloženie Vedeckej rady LF  dňa 23. 09. 2020


 


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.09.2021