KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

kontakt pre ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 374

 

 

 

 

kontakt pre praktickú výučbu

+421 2 59 370 282

 

 

 

arrow

Akademické orgány fakulty

 • Akademický senát
 • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

 

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH

poverená výkonom funkcie dekana

Prodekani

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre denné štúdium

 

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

 

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy

 


 

Akademický senát
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

5. funkčné obdobie (2018 - 2022)
[aktualizácia k 19.10.2020]

 


Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS:  PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.


 
Podpredsedovia AS:
 • zamestnanecká časť AS
 • študentská časť AS

 

 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.

Bc. Martin Mruškovič

   
Tajomník AS: PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD.Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí


Zamestnanecká časť AS

PhDr. Ing. Bc. Dudeková Alena, PhD.

PhDr. Gebeová Klára, PhD.
PhDr. Havlová Jana, PhD.
PhDr. Hrabčáková Janka, PhD.
doc. PhDr. Kristová Jarmila PhD., MPH, mim. prof.

PhDr. Miklovičová Emília, PhD.

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD.

 

 

Študentská časť AS

Horváth Viktor
Jexová Simona
Bc. Mruškovič Martin
Šinálová Lucia

  

 

 


Vedecká rada FOaZOŠ

 

Predseda

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

Členovia

 • doc. MUDr. Peter BOŘUTA, CSc.
 • prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.
 • doc. MUDr. Viliam DOBIÁŠ, PhD.
 • PhDr. Ing. Bc. Alena DUDEKOVÁ, PhD.
 • Dr. h. c.  MUDr. Peter DŽUPA, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MPH, MHA, mim. prof.
 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
 • MUDr. Eva HUSAROVIČOVÁ, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Monika JANKECHOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH, mim. prof.
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
 • PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD., mim. prof.
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD., mim. prof.
 • PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
 • MUDr. Zuzana ŠAJTEROVÁ, PhD.
 • RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
 • prof. et doc. PhDr. JUDr. Dr. Robert VLČEK, PhD., MHA, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Branislav VOHNOUT, PhD.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021