Akademické orgány fakulty

  • Akademický senát
  • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

 

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH

dekanka

Prodekani

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít
 

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť

 

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

 

PhDr. Emília MIKLOVIČOVA, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax

 


 

Akademický senát
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

5. funkčné obdobie (2018 - 2022)

aktualizácia k 15.10.2021

 


Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS:  PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.


 
Podpredsedovia AS:
  • zamestnanecká časť AS
  • študentská časť AS

 

 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.

Lucia Franková

   
Tajomník AS: PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPHZloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí


Zamestnanecká časť AS

PhDr. Zuzana Bachratá, PhD.
PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
PhDr. Jana Havlová, PhD.
PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD, MPH
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH

 

 

Študentská časť AS

Nikola Dobrotová
Lucia Franková
Lenka Holčíková
Zuzana Zahoranová  

  

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2021