arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftFebruár 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

BRATISLAVSKÉ ROZHOVORY O BIOETIKE

Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU
Vás pozýva
v mesiacoch február – jún 2018
na odborné semináre, ktoré sú otvorené pre všetkých záujemcov o bioetiku


z radov vysokoškolských pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a študentov všetkých medicínskych aj nemedicínskych disciplín, osobitne z radov pomáhajúcich profesií,
pre lekárov, farmaceutov, sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov a iných pracovníkov v zdravotníctve, zdravotníckych manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
ako aj pre členov a funkcionárov etických komisií.

 

viac ...


Hlavné poslanie a činnosť fakulty

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.
 
Fakulta poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • fyzioterapia
 • ďalšie vzdelávanie pre nelekárske zdravotnícke povolania:
 • Zdravotnícke povolanie sestra

Špecializačný odbor

-  anestéziológia a intenzívna starostlivosť

-  inštrumentovanie v operačnej sále

-  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

-  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

-  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

-  ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

-  ošetrovateľská starostlivosť v komunite

-  ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

-  ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

-  ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

-  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

-  ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

-  revízne ošetrovateľstvo

 

Certifikovaná pracovná činnosť
-  audiometria
-  endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
-  funkčné vyšetrovacie metódy
-  ortoptika a pleoptika
-  sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

 • Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

Špecializačný odbor

-  intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
-  pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
-  manažment v pôrodnej asistencii

 

Certifikovaná pracovná činnosť
-  psychofyzická príprava na pôrod

 • Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

Špecializačný odbor

-  fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
-  fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
-  fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

 

Certifikovaná pracovná činnosť

-  reflexná terapia podľa Vojtu
-  techniky terapie lymfedému

 • Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

Špecializačný odbor

-  manažment v rádiologickej technike
-  nukleárna medicína
-  radiačná onkológia
-  špeciálna rádiológia

Certifikovaná pracovná činnosť
-  magnetická rezonancia
-  mamografia

 • Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

Špecializačný odbor

-  manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
-  operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

 • Zdravotnícke povolanie asistent výživy

Špecializačný odbor

-  liečebná výživa

 • Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

Špecializačný odbor

-  laboratórne metódy v klinickej biochémii
-  vyšetrovacie metódy v histopatológii
-  vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

 • Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

Špecializačný odbor

-  lekárenstvo
-  zdravotnícke pomôcky

 • akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • tvorba a vyhodnotenie didaktických testov v zdravotníckych študijných odboroch na strednej škole
  • ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém v zdravotníckych študijných odboroch
  • vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na strednej zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

Organizačná štruktúra fakulty


Fakulta sa člení na:

 • Dekanát
 • Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie
 • Katedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
 • Katedra pôrodnej asistencie
 • Katedra fyzioterapie
 • Katedra rádiologickej techniky
 • Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Ústav výživy
 • Ústav zdravotníckej etiky
 • Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov
 • Centrum projektových inovácií
 • Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0