arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftMáj 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

 V y h l á s e n i e   v ý s l e d k u   v o ľ b y

kandidáta na funkciu dekana
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

viac...


 

XIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
26. apríl 2018

viac...


Tulipánový pochod

 

Dňa 7. apríla 2018, o 14.00 hod. sa v petržalskom Sade Janka Kráľa konal Tulipánový pochod s mottom „Kráčajme spolu“. Pochod sa konal pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11.4.) po celom svete. Bratislava sa k organizujúcim mestám pripojila druhý rok a tento ročník bol venovaný téme pomoci pacientom.

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky


na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika

viac...


BRATISLAVSKÉ ROZHOVORY O BIOETIKE

Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU
Vás pozýva
v mesiacoch február – jún 2018
na odborné semináre, ktoré sú otvorené pre všetkých záujemcov o bioetiku


z radov vysokoškolských pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a študentov všetkých medicínskych aj nemedicínskych disciplín, osobitne z radov pomáhajúcich profesií,
pre lekárov, farmaceutov, sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov a iných pracovníkov v zdravotníctve, zdravotníckych manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
ako aj pre členov a funkcionárov etických komisií.

 

viac ...


Hlavné poslanie a činnosť fakulty

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.
 
Fakulta poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • fyzioterapia

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

 

Zdravotnícke povolanie SESTRA

 • Špecializačný odbor
  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • inštrumentovanie v operačnej sále
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
  • revízne ošetrovateľstvo

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
  • audiometria
  • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
  • funkčné vyšetrovacie metódy
  • ortoptika a pleoptika
  • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Zdravotnícke povolanie PÔRODNÁ ASISTENTKA

 • Špecializačný odbor
  • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  • manažment v pôrodnej asistencii

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • pôrodná asistencia v rodine a komunite
  • psychofyzická príprava na pôrod

Zdravotnícke povolanie FYZIOTERAPEUT

 • Špecializačný odbor
  • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
  • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
  • fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • reflexná terapia podľa Vojtu
  • techniky terapie lymfedému

Zdravotnícke povolanie RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

 • Špecializačný odbor
  • manažment v rádiologickej technike
  • nukleárna medicína
  • radiačná onkológia
  • špeciálna rádiológia

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • magnetická rezonancia
  • mamografia

Zdravotnícke povolanie ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

 • Špecializačný odbor
  • manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie ASISTENT VÝŽIVY

 • Špecializačný odbor
  • liečebná výživa

 

Zdravotnícke povolanie ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

 • Špecializačný odbor
  • laboratórne metódy v klinickej biochémii
  • vyšetrovacie metódy v histopatológii
  • vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie FARMACEUTICKÝ LABORANT

 • Špecializačný odbor
  • lekárenstvo

AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • Pre predagogických pracovníkov
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • tvorba a vyhodnotenie didaktických testov v zdravotníckych študijných odboroch na strednej škole
  • ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém v zdravotníckych študijných odboroch
  • vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na strednej zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

Organizačná štruktúra fakulty


Fakulta sa člení na:

 • Dekanát
 • Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie
 • Katedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
 • Katedra pôrodnej asistencie
 • Katedra fyzioterapie
 • Katedra rádiologickej techniky
 • Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Ústav výživy
 • Ústav zdravotníckej etiky
 • Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov
 • Centrum projektových inovácií
 • Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0