KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Organizačno-metodický odbor SZU

 

Nariadenie vlády SR č. 34/2018 Z.z. ktorým sa mení a mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.


1. Rezorty - zaradenie zdravotníckych pracovníkov (svojich zamestnancov) do ďalšieho vzdelávania:
 
  • Ministerstvo obrany SR
 

zodpovedný referent:

Mária Matušková +421 2 59370 455
      maria.matuskova@szu.sk
       
 
  • Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo vnútra SR
 

zodpovedný referent:

Mgr. Silvia Blahovská +421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk
       
2. ZARADENIE zdravotníckych pracovníkov inou vzdelávacou ustanovizňou:
 
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Jesseniova lekárska fakulta v Martine
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

zodpovedný referent:

Alžbeta Filová +421 2 59370 457
      alzbeta.filova@szu.sk
       
3. VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov špecializačného štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  Doklady potrebné k vyradeniu :
 

1. žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia na SZU (viď: Doklady na stiahnutie!)

       
 

zodpovedný referent:

Mária Matušková + 421 2 59370 455
      maria.matuskova@szu.sk

 

U P O Z O R N E N I E !!!!
 

Prosíme o pochopenie, že neaktuálne a nekompletné žiadosti budeme zasielať späť k žiadateľovi.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z. z. ktorým sa mení a mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni.
Podľa nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti“.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.03.2019