KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite


 

 1. špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/
  • podmienka pre zaradenie – uvedenie výšky pracovného úväzku v ZZ = povinný údaj + registrácia v stavovskej  organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo na študijnom oddelení príslušnej fakulty)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK) , povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
  • povinnosť hlásiť prerušenie špecializačného štúdia v zmysle § 71 ods. 2 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • pre lekárov, ktorí získali špecializáciu I. stupňa - zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) NV SR č.244/2018 Z. z.. sa môže uskutočniť po splnení podmienok uvedených v § 83 odst. NV SR č. 244/2018 Z.z.
  • Žiadateľ o zaradenie do rezidentského štúdia spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia  a jej príloh ešte predkladá:
   • čestné vyhlásenie, že nie je zaradený  do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo a pediatria,
   • čestné vyhlásenie, že nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4 zákona 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
   • doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho  pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia,
   • označenie samosprávneho kraja,  v ktorom bude pracovať po ukončení rezidentského štúdi.

OZNAM:
Od 1. februára 2020 je možnosť štúdia v „doplnkovej forme“  špecializácie vo  všeobecnom lekárstve.
Záujem o túto formu štúdia je potrebné v žiadosti o zaradenie dopísať.
Bližšie informácie o štúdiu poskytne Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

 

 1. certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie
  • podmienka pre zaradenie - pracovný úväzok 1,0 v ZZ + registrácia v stavovskej organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo na na študijnom oddelení príslušnej fakulty)

V zmysle nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z. z. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.

Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti.

 

VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, CPČ, „subšpecializačného“ odboru v zmysle § 70 ods. 10) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné k vyradeniu :

 1. žiadosť o vyradenie - súhlas navrhovateľa do pôvodného zaradenia (zamestnávateľa)
 2. súhlas dotknutej osoby (uchádzač o štúdium)
 3. vrátenie originálu dekrétu o zaradení (poslanie indexu odbornosti, ak zaradenie je v ňom zapísané)

Pri prestupe z inej vzdelávacej ustanovizne je nutné predložiť:

 • rozpis rozsahu  a obsahu špecializačného  štúdia na predchádzajúcej  vzdelávacej  ustanovizni v príslušnom odbore aj s uvedením výšky  úväzku, v ktorom bola prax vykonávaná.
 • doklad musí byť podpísaný školiteľom

V zmysle zákona 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinných od 1.5.2017)   u p o z o r ň u j e m e   žiadateľov o zaradenie do ďalšieho vzdelávania pre svojich pracovníkov, že nekompletne vyplnené žiadosti alebo žiadosti bez príloh budú  vrátené žiadateľovi.

 


Dokumenty na stiahnutie: 

 • Lekárska fakulta:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010Z. z. (DOC, PDF)
   (spolu s touto žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní, ktoré nájdete na stránke LF> Dokumenty> Na stiahnutie)
  • Žiadosť o zmenu špecializačného odboru podľa § 70, ods. 8 podľa olatného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z.. (DOC, PDF)
  • Žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia na SZU (DOC, PDF)
  • Žiadosť o zmenu vzdelávacej ustanovizne  (DOC, PDF)
   [Táto žiadosť je len pre potreby SZU]
    
 • FVZ:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.(DOC, PDF)
    
 • FOaZOŠ:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.(DOC, PDF)
    
 • FZ BB:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.(DOC, PDF)
    
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.07.2022