Medzinárodné projekty


  1. Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín
  2. Znovu hroziace patogénny - vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany
  3. Toxicita mikroskopických húb z vnútorného prostredia budov
  4. Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych bakteriálnych kmeňov ako základ pre prevenciu infekcii v zdravotníckych zariadeniach
  5. Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene očkovania proti detskej obrne
  6. International Institute for Rural and Environmental Health
  7. Building Health Professional Capacity to Address Childrenś Environmental Health
  8. Minority research training in environmental sciences
  9. Mobility of students and teachers under ERASMUS/SOCRATES program
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0