Útvary fakulty

 

Dekanát LF
Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU
Katedra dermatovenerológie LF SZU
Katedra FBLR LF SZU
Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU
Katedra infektológie LF SZU a UNB
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU
Centrum pre dysfluencie
Katedra leteckého lekárstva LF SZU
Katedra medicínskeho práva LF SZU
Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Katedra paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ
Katedra plastickej chirurgie LF SZU
Katedra posudkového lekárstva LF SZU
Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH
Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva LF SZU
Katedra tropickej medicíny LF SZU
Katedra urgentnej medicíny LF SZU
Katedra urológie LF SZU
UNB, Nemocnica ak. L. Dérera
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU
Katedra zubného lekárstva LF SZU
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH
Detská klinika AIM LF SZU a NÚDCH
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH
Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA
Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Klinika gynekologickej onkológie LF SZU a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
Kontakty na sekretariát: +4212 5954 2497 (pracovné dni 7,15 - 8,30h) chirurgia.sekretariat@kr.unb.sk
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ
I. interná klinika LF SZU a UNB
Limbová 5, 833 05 Bratislava, -3. poschodie
Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH
Klinika neurochirurgie LF SZU
I. neurologická klinika LF SZU a UNB
Neuropsychiatrická klinika LF SZU
Novorodenecká klinika LF SZU a UNB
Očná klinika LF SZU a UNB
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UNB
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚTPCH
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB
Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB
Ústav anatómie LF SZU
Ústav biológie LF SZU
Ústav cudzích jazykov LF SZU
Ústav farmácie LF SZU
Ústav farmakológie LF SZU
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Fyziologický ústav LF SZU
Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF SZU
Ústav histológie a embryológie LF SZU
Oddelenie pre prionové choroby
Pracovisko akreditované SNAS
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie
číslo zriaďovacej listiny z-773/1979-B/3-377-10, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU
Oddelenie toxických organických polutantov
Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Oddelenie metalomiky
Ústav imunológie a alergológie LF SZU
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA
Ústav laboratórnej medicíny LF SZU a OÚSA
Ústav mikrobiológie LF SZU
4. poschodie
Oddelenie mikrobiológie
NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Oddelenie virológie
NRC pre prevenciu HIV/AIDS
Limbová 14, Bratislava 37, 833 03
NRC pre vírusové hepatitídy
Dátum zriadenia NRC a číslo zriaďovacieho dekrétu: 15. 10. 1994, 3359/94-A/2, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006.
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov
NRC bolo zriadené rozhodnutím ministra zdravotníctva: 08.09.1994; číslo zriaďovacieho dekrétu 3359/94-A/S. Osvedčenie o akreditácii SNAS ref. č. 061/M-006.
Ústav patologickej anatómie LF SZU
Ústav patologickej fyziológie LF SZU
Ústav psychológie LF SZU
ŠŠ dopravnej psychológie
ŠŠ klinickej psychológie
ŠŠ poradenskej psychológie
ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva
Ústav súdneho lekárstva LF SZU
Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2021