Ďalšie vzdelávanie

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave okrem pregraduálneho štúdia poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa aktuálne platného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností  (Nariadenie vlády SR č. 296/2010).

 

 • Prihlášky
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  • Fakulta verejného zdravotníctva
   • Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)
   • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
   • Prihláška  na skúšku zo špecializačného štúdia MPH (DOC, PDF)
   • Prihláška na špecializačné štúdium MPH (DOC, PDF)
     
  • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
   • Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)
   • Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)
   • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
     
  • Lekárska fakulta 
   • Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)
   • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
   • Príprava na odborný pohovor z prípravy na výkon práce v zdravotníctve (DOC, PDF)
   • Prihláška na Školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (DOC, PDF)
     

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 16.07.2019