KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

ZARADENIE do ďalšieho vzdelávania:
 

  zodpovední referenti:

Jana Šindlerová
(ŠO)

 +421 2 59370 455

jana.sindlerova@szu.sk

    Ing. Danka Sýkorová
(ŠO/d(sš), CPČ, VP)

 +421 2 59370 456

omo.subspec@szu.sk

 

 1. špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie – minimálne 0,5 pracovného úväzku v ZZ + registrácia v stavovskej  organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK) , povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
  • povinnosť hlásiť prerušenie špecializačného štúdia v zmysle § 71 ods. 2 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
    
 2. príprava na výkon práce v zdravotníctve (VP)
  - absolvent zdravotníckeho vzdelania - nepotrebuje
  - iný zdravotnícky pracovník:- potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie - minimálne 0,5 pracovného úväzku v ZZ
  • pracovno-právna zmluva z miesta výkonu praktickej časti VP
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • kópie iných diplomov  
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač 
     len jeden) (dostupné v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
    
 3. certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie - pracovný úväzok 1,0 v ZZ + registrácia v stavovskej organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
    
 4. špecializačný odborpríloha č. 3 k NV č. 379/2015 Z.z. A/d - potrebné doklady:  
          (pôvodný subšpecializačný odbor)
  • tlačivo žiadosti o zaradenie –potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotnítnecko zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie - minimálne 0,5 pracovného úväzku v ZZ + registrácia v stavovskej organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK), povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • pre lekárov, ktorí získali špecializáciu I. stupňa - zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) NV SR č.379/2015 Z. z.. sa môže uskutočniť po splnení podmienok uvedených v § 83 odst. NV SR č. 379/2015 Z.z.

A/a) Personalizácia indexov odbornosti (IO) a záznamníkov (Z), databáza vydaných indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít

 

 

  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  + 421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z. z. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti“.

 

 

A/1 VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, CPČ, „subšpecializačného“ odboru v zmysle § 70 ods. 10) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

  zodpovedný referent: Mária Matušková + 421 2 59370 455
 

 

  maria.matuskova@szu.sk

 

Doklady potrebné k vyradeniu :

 1. žiadosť o vyradenie - súhlas navrhovateľa do pôvodného zaradenia (zamestnávateľa)
  (viď: Doklady na stiahnutie)
 2. súhlas dotknutej osoby (uchádzač o štúdium)
 3. vrátenie originálu dekrétu o zaradení (poslanie indexu odbornosti, ak zaradenie je v ňom zapísané)

 

B: REZORTY - ZARADENIE, VYRADENIA A ZMENY ODBOROV PRI ĎALŠOM VZDELÁVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

(svojich zamestnancov) do všetkých foriem štúdia :

 • Ministerstvo obrany SR
  zodpovedný referent: Mária Matušková +421 2 59370 455
      maria.matuskova@szu.sk
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  +421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk
 • Ministerstvo vnútra SR
  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  +421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk


 

B.1 ZARADENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV INOU VZDELÁVACOU USTANOVIZŇOU:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
  zodpovedný referent: Alžbeta Filová +421 2 59370 457
       alzbeta.filova@szu.sk
 •  Jesseniova lekárska fakulta v Martine:
  zodpovedný referent: Alžbeta Filová +421 2 59370 457
      alzbeta.filova@szu.sk
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach :
  zodpovedný referent: Alžbeta Filová +421 2 59370 457
      alzbeta.filova@szu.sk


 

UPOZORNENIE

 

V zmysle zákona 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinných od 1.5.2017)   u p o z o r ň u j e m e   žiadateľov o zaradenie do ďalšieho vzdelávania pre svojich pracovníkov, že

 

nekompletne vyplnené žiadosti alebo žiadosti bez príloh 

 

budú  v r á t e n é  žiadateľovi.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0