KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

ZARADENIE do ďalšieho vzdelávania:
 

  zodpovední referenti:

Jana Šindlerová
(ŠO)

 +421 2 59370 455

jana.sindlerova@szu.sk

    Ing. Danka Sýkorová
(ŠO/d(sš), CPČ, VP)

 +421 2 59370 456

omo.subspec@szu.sk

 

 1. špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie – uvedenie výšky pracovného úväzku v ZZ = povinný údaj + registrácia v stavovskej  organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK) , povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
  • povinnosť hlásiť prerušenie špecializačného štúdia v zmysle § 71 ods. 2 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
    
 2. príprava na výkon práce v zdravotníctve (VP)
  - absolvent zdravotníckeho vzdelania - nepotrebuje
  - iný zdravotnícky pracovník:- potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie - minimálne 0,5 pracovného úväzku v ZZ
  • pracovno-právna zmluva z miesta výkonu praktickej časti VP
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • kópie iných diplomov  
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač 
     len jeden) (dostupné v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
    
 3. certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) - potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie - pracovný úväzok 1,0 v ZZ + registrácia v stavovskej organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
    
 4. špecializačný odborpríloha č. 3 k NV č. 244/2018 Z.z. A/d - potrebné doklady:  
          (pôvodný subšpecializačný odbor)
  • tlačivo žiadosti o zaradenie –potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotnítnecko zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď: Doklady na stiahnutie)
  • podmienka pre zaradenie - uvedenie výšky pracovného úväzku v ZZ = povinný údaj + registrácia v stavovskej organizácii
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo na klapke 661)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK), povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • pre lekárov, ktorí získali špecializáciu I. stupňa - zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) NV SR č.244/2018 Z. z.. sa môže uskutočniť po splnení podmienok uvedených v § 83 odst. NV SR č. 244/2018 Z.z.

A/a) Personalizácia indexov odbornosti (IO) a záznamníkov (Z), databáza vydaných indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít

 

 

  zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  + 421 2 59370 456
      silvia.blahovska@szu.sk

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z. z. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti“.

 

 

A/1 VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, CPČ, „subšpecializačného“ odboru v zmysle § 70 ods. 10) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

  zodpovedný referent: Mária Matušková + 421 2 59370 455
 

 

  maria.matuskova@szu.sk

 

Doklady potrebné k vyradeniu :

 1. žiadosť o vyradenie - súhlas navrhovateľa do pôvodného zaradenia (zamestnávateľa)
  (viď: Doklady na stiahnutie)
 2. súhlas dotknutej osoby (uchádzač o štúdium)
 3. vrátenie originálu dekrétu o zaradení (poslanie indexu odbornosti, ak zaradenie je v ňom zapísané)

 

B: REGISTER zaradených zdravotníckych pracovníkov inými vzdelávacími  ustanovizňami vedie Organizačno-metodický odbor SZU – +421 2 59370 457

 

Dôležité upozornenia


 Pri prestupe z inej vzdelávacej ustanovizne je nutné predložiť:

 • rozpis rozsahu  a obsahu špecializačného  štúdia na predchádzajúcej  vzdelávacej  ustanovizni v príslušnom odbore aj s uvedením výšky  úväzku, v ktorom bola prax vykonávaná.
 • doklad musí byť podpísaný školiteľom  
 

V zmysle zákona 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinných od 1.5.2017)   u p o z o r ň u j e m e   žiadateľov o zaradenie do ďalšieho vzdelávania pre svojich pracovníkov, že

 

nekompletne vyplnené žiadosti alebo žiadosti bez príloh 

 

budú  v r á t e n é  žiadateľovi.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021