Akademické tituly udelované Slovenskou zdravotníckou univerzitou v BratislaveSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má právo udeľovať  akademické tituly absolventom štúdia študijných programov v uvedených študijných odboroch, zároveň má SZU a jej Fakulta verejného zdravotníctva právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.

Lekárska fakulta
Spojený 1. a 2. stupeň:
Všeobecné lekárstvo – denná forma – MUDr.
Zubné lekárstvo – denná forma – MDDr.

3. stupeň
Chirurgia – denná a externá forma – PhD.
Vnútorné choroby – denná a externá forma – PhD.

Habilitačné konanie – Chirurgia, Vnútorné choroby
Konanie na vymenúvanie profesorov – Chirurgia, Vnútorné choroby


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
1. stupeň
Fyzioterapia – denná a externá forma – Bc.
Ošetrovateľstvo – denná forma – Bc.
Pôrodná asistencia – denná forma – Bc.
Rádiologická technika – denná a externá forma – Bc.
Urgentná zdravotná starostlivosť – denná a externá forma – Bc.

2. stupeň
Fyzioterapia – externá forma – Mgr.
Ošetrovateľstvo – externá forma – Mgr.


Fakulta verejného zdravotníctva
1. stupeň
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma – Bc.

2. stupeň
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma – Mgr.

3. stupeň
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma – PhD.

Habilitačné konanie – Verejné zdravotníctvo
Konanie na vymenúvanie profesorov – Verejné zdravotníctvo


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
1. stupeň
Fyzioterapia – denná a externá forma – Bc.
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma – Bc.
Ošetrovateľstvo – denná forma – Bc.
Urgentná zdravotná starostlivosť – denná a externá forma – Bc.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021