KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
Oznamy AS FVZ  
 
 
Pripravované akcie FVZ  

Rigorózne konanie FVZ

 

 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Kontakt

telefón: +421-2-59370-561
e-mail: eva.horvathova@szu.sk


Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-312


Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

 

Rigorózne konanie

 

Rigorózne konanie vychádza zo zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia. V rigoróznom konaní uchádzači osvedčujú svoje hlbšie vedomosti v širšom základe uvedeného študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivým spôsobom ich aplikovať v praxi.
  • Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.
  • Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
  • O prijatie na rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj absolvent príbuzných fakúlt, vrátane zahraničných s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy, ak sa nostrifikácia vyžaduje.

Podmienky prijatia

 

  • Účastníkom rigorózneho konania sa stáva uchádzač, ktorý sa po rozhodnutí dekana fakulty o prijatí jeho prihlášky, dohodol tému svojej rigoróznej práce s určeným konzultantom a predložil doklad o zaplatení určeného poplatku na úhradu nákladov na rigorózne konanie.
  • Sú k dispozícii na referáte doktorandského štúdia, habilitačného, inauguračného a rigorózneho konania FVZ SZU, Limbová 14, 3. posch., číslo dverí B-310.

Formuláre

Organizácia rigorózneho konania

  • Organizáciu rigorózneho konania upravuje „Organizácia rigorózneho konania“ na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie rigorózneho konania

  • Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená „Smernicou rektora SZU č. 1/2010 o základných náležitostiach záverečných prác na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave“. 

Všetky zverejnené dokumenty, týkajúce sa rigorózneho konania nájdete v časti "Dokumenty na stiahnutie"

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2021