SZU

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium v akad. roku 2019/2020 publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

z predmetov biológia, fyzika, náuka o spoločnosti a skúška telesnej zdatnosti

Publikácia je určená pre uchádzačov o bakalárske štúdium v dennej forme štúdia,
v študijných odboroch: 
ošetrovateľstvo
pôrodná asistencia
fyzioterapia
urgentná zdravotná starostlivosť
rádiologická technika

 

Záujemcovia si môžu publikáciu zakúpiť v COPY centre na adrese:

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14 (Kramáre), 833 03 Bratislava

Otváracie hodiny:    

pondelok – štvrtok:   7:00 – 15:00 hod.

piatok:   7:00 – 12:30 hod.