Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave koordinuje na Slovensku celosvetovú štúdiu zisťovania obsahu perzistentných organických látok (POPs) v materskom mlieku.

viac...


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...


 Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a
pre uchádzačov z tretích krajín

informácia o konaní ...

 

Informácia o priebehu doplňujúcej skúšky
pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a

pre uchádzačov z tretích krajín

viac...

Druhý fakultný „Deň zdravia“ FOaZOŠ SZU

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave organizovala už druhú akciu v tomto akademickom roku „Deň zdravia“.

viac...

     
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

OTVÁRA

v akad. roku 2019/2020 nové akreditované študijné odbory

Ošetrovateľstvo

Fyziologická a klinická výživa

v externej forme štúdia

termín podávania predĺžený prihlášok do 10. 5. 2019

viac...

 
     
AKTUALITYrss  
30.4.2019 - ElmexDay na Slovenskej zdravotníckej univerzite 28.4.2019 - Významný úspech pre pracovníka SZU a celú univerzitu

Študenti Katedry zubného lekárstva LF SZU berú ústnu hygienu vážne.
...viac>>

MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH, bola na zasadnutí Európskej regionálnej
...viac>>
20.3.2019 - Druhý fakultný „Deň zdravia“ FOaZOŠ SZU 3.3.2019 - Svetový deň vrodených vývinových chýb

Akcia sa konala 20. marca 2019 v priestoroch Vedeckej rady fakulty a mal prívla
...viac>>

Na základe výzvy a členstva v ICBDSRorganizácii a na základe dlhoročnej sp
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.05.2019