SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
     
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

OTVÁRA

v akad. roku 2019/2020 nové akreditované študijné odbory

Ošetrovateľstvo

Fyziologická a klinická výživa

v externej forme štúdia

termín podávania prihlášok do 10. 5. 2019

viac...

 
     

 

Dohoda o akademickej spolupráci medzi SZU a Univerzitou Al – QUDS

Obsahom dohody o akademickej spolupráci medzi univerzitami je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu.

viac...3. marec 2019.
Svetový deň vrodených vývinových chýb

 

viac...


Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Na pôde SZU sa dňa 7. februára 2019 uskutočnila akcia určená predovšetkým pre maturantov, ktorí hľadajú možnosti svojho ďalšieho štúdia - Deň otvorených dverí.

viac...


SZU na prvom mieste spomedzi slovenských univerzít

Podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking sa SZU umiestnila na 1. mieste medzi slovenskými univerzitami.

viac...


Nové výučbové pracovisko pre klinickú prax Katedry zubného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

 

Dňa 8. januára 2019 bolo na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na Katedre zubného lekárstva slávnostne odovzdané do užívania nové výučbové pracovisko pre klinickú prax. Slávnostného otvorenia pracoviska sa zúčastnila okrem rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. aj ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

viac...


„Môj lekár“ a „Moja sestra“

 

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník tohto ocenenia. Úctu oceneným vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou odovzdala lekárom a sestrám zaslúžené ceny. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia.

viac...


AKTUALITYrss  
6.12.2018 - Inaugurácia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity 27.11.2018 - Slávnostné prijatie ocenených pedagógov a študentov SZU

Slávnostné Spondeo ac polliceor zaznelo na pôde SZU z úst rektora univerzity
...viac>>

Rektor SZU pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva prijal
...viac>>
25.10.2018 - Vedecká konferencia V. Fórum verejného zdravotníctva 19.9.2018 - 20180919 - Otvorenie AR 2018

„ Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného a pracovného prost
...viac>>

19.9. 2018 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený no
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.03.2019