KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

OZNAMY AS SZU  
arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJanuár 2020 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Pomoc študentov pre Nemocnicu sv.  Michala

 

Vedenie Univerzitnej Nemonice - Nemonice sv. Michala hľadá dobrovoľníkov z radov študentov LF SZU na triáž pacientov v rámci protiepidemických opatrení pred šírením infekcie COVID-19. Pre viac informácií prosím kontaktujte Ing. Kuníkovú, vedúcu organizačného útvaru na adrese kristina.kunikova@nsmas.sk 


      5.8.2020

 

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

      2.7.2020 viac...     

 

 

Informácia pre absolventov magisterského štúdia

študijného programu fyzioterapia
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

 

3.7.2020 viac...

 

 

 


Dodatočné prijímanie študentov na vysokoškolské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo na Fakulte verejného zdravotníctva SZU

 

 

3.7.2020 viac...

 

 

 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

v dennej a externej forme štúdia

v akreditovanom študijnom odbore 25. ošetrovateľstvo

 

23.6.2020 viac...

 

 

 

 

Usmernenie k prijímaciemu konaniu

v čase pandémie Coronavírusom

 

2.6.2020 viac...

 

 

Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty.


Od začiatku pandémie uplynuli na Slovensku vyše dva mesiace, ktoré sa navždy vpíšu do dejín nielen slovenského zdravotníctva, ale rovnako celej spoločnosti. V súvislosti s pandémiou sme sa obzreli na predošlé obdobie spolu s jednou z kľúčových osobností nielen v Ústrednom krízovom štábe SR, ale aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave.

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) svojim vysoko odborným prístupom významne prispieva k riešeniu súčasnej epidemiologickej situácie na Slovensku a k ochrane verejného zdravia.

 

25.5.2020 viac...

 

 

S účinnosťou od 21.5.2020 vstúpila do platnosti novela zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona 125/2020 Z. z.,  v ktorom sa v bodoch 32 a 33 upravuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie.

 

22.5.2020  

 

 

Mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19 – zverejnená 19.5.2020, termín uzávierky 11.6.2020

20.5.2020 viac...

 

Európska študentská únia mapuje život študentov počas pandémie COVID-19. V prípade záujmu sa môžete štúdie zúčastniť aj Vy.

 

 

viac na https://www.surveymonkey.com/r/KXDTC7L


 

 

Na základe rozhodnutia rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. výučba v letnom semestri akademického roka 2019/2020 bude prebiehať dištančnou metódou, ak dekan fakulty vzhľadom na špecifické potreby študijného programu neurčí inak.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.


 

8.4.2020  

 

 

Odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v letnom semestri akademického roku 2019/2020.

V súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou, boli Kolégiom rektora dňa 7.4.2020 prerokované okolnosti odubytovania študentov z ubytovacích zariadení SZU.

V súlade z uvedeným, kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave nariaďuje v dňoch 15. a 16. apríla 2020 zrealizovať odubytovanie študentov SZU z ubytovacích zariadení.

 

9.4.2020 víac...

Oznam študentom - platby za ubytovanie


Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

 

26.3.2020 viac...

Univerzita nezastala, ani nezaspala....

Aj v dnešných zložitých podmienkach realizujeme plánované rekonštrukcie. Popri dobudovaní centrálnych šatní, telocvične a sociálneho zázemia v Bratislave na Limbovej 14, sa nám síce s ťažkosťami  spojenými s dodávkou kazetového stropu, predsa len podarilo dokončiť rekonštrukciu nefunkčného sociálneho zariadenia na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.

3.4.2020 viac...

Pre študijné podklady k prijímacím pohovorom si už nemusíte ísť osobne.


Prihlášku na rôzne fakulty a formy štúdia si v tomto roku na SZU podalo vyše 2-tisíc záujemcov. Každoročne vieme vyhovieť iba istému percentu prihlásených, a tak prijímacie skúšky berieme naozaj vážne. Záleží nám na tom, aby ste k prijímacím skúškam mali dostatok materiálov, potrebných na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov.

 

2.4.2020 viac...

Prijímacie pohovory na jednotlivé fakulty SZU čaká zrejme posun termínu.

V súvislosti s prebiehajúcim prerušením celoplošnej prezenčnej výučby na Slovensku na všetkých stupňoch a typoch škôl, je veľmi pravdepodobné, že príde aj k posunu termínov príjimacích pohovorov na jednotlivé fakulty SZU. Tie boil väčšinou naplánované na druhý júnový týždeň. Nakoľko však podmienkou štúdia na vysokej škole je ukončené stredoškolské vzdelanie, budú sa termíny prispôsobovať ústnym maturitám na stredných školách. Situáciu denne sledujeme a v prípade stanovenia termínov, budú okamžite zverejnené na webovom sídle SZU.

1.4.2020


SZU pomáha Slovensku na mnohých frontoch

 

Slovenská zdravotnícka univerzita od začiatku prepuknutia mimoriadnej situácie veľmi starostlivo zvažuje a denne vyhodnocuje formu a možnosti pomoci dotknutým subjektom, ale aj jednotlivcom.

  

26.3.2020 viac...

Žiadosť o pomoc študentov SZU pre NÚSCH

 

Milí študenti, dňa 22. marca 2020 sa generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových chorôb obrátil na SZU s prosbou o spoluprácu - zabezpečenie študentov do filtra pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a pomoc pri opatrovaní detí zamestnancov. V prípade záujmu pomôcť, kontaktujte priamo NÚSCH. Milí študenti, za pomoc Vám vyslovujem hlboké poďakovanie.

 

So želaním pevného zdravia, rektor SZU - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

24.3.2020

List riaditeľa NUSCH...


Ako sa správať v súvislosti s vírusom COVID-19?

Denne mnohí počúvame viacero rád a odporúčaní  ako sa správať a chrániť seba aj druhých, či ako konať pri podozrení na infikovanie. Pozrite si zhrnutie základných faktov a inštrukcii, s ktorými by sme sa mali všetci oboznámiť a šíriť ich aj vo svojom okolí.

10 odporúčaní pri COVID-19
COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť ak ste chorý? 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity ponúka pomoc pri riešení mimoriadnej situácie.

 

Na základe včerajších informácii krízového štábu o možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do riešenia mimoriadnej situácie na Slovensku, oslovil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov a kolegov univerzity, aby boli v prípade potreby riešenia krízového stavu v  lôžkových zdravotníckych zariadeniach plne k dispozícii.

List  rektora...


 

Nový koronavírus - usmernenie SZU

 

V súlade s odporúčaním ÚVZ SR a SZO vydáva vedenie SZU usmernenie pre študentov a zamestnancov SZU.

viac...


 

Informácie k zabezpečeniu špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy , vrátane rezidentského štúdia počas mimoriadnej situácie

 

Na základe otázok vzdelávacích ustanovizní ohľadom špecializačného štúdia počas núdzového stavu vydalo MZ SR nasledujúce odporúčania.

 

 

26.3.2020 viac...

Deň otvorených dverí ukázal obrovský záujem o štúdium na SZU
 

 

 

 

viac...Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 slovenských rektorov a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Na novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci sa zúčastnil aj prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.


viac...Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom na zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

AKTUALITYrss  
2.1.2020 - Významné ocenenie pani prof. MUDr. Márie Šustrovej, CSc. 19.12.2019 - prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. v zaujímavom rozhovore

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenania osobnostiam z r
...viac>>

na témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých.
...viac>>
5.12.2019 - Študenti SZU sa budú učiť na anatomickom virtuálnom stole 5.12.2019 - Poďakovanie za prevzatie záštity

Anatomický virtuálny stôl Anatomage, ktorý bol inštalovaný na Slovenskej z
...viac>>
nopic Asociácia na ochranu práv pacientov SR a zástupcovia pacientských organizác
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020