Na základe rozhodnutia rektora SZU prof. MUDr. P. Šimka, CSc. sa predlžuje prerušenie prezenčnej výučby do 17. apríla 2020.
 
Zamestnancom  SZU je poskytnuté pracovné voľno v zmysle  § 141, ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

 

Všetci zamestnanci a študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU a aktuálne informácie v MAISe.

 

8.4.2020 Príkaz rektora č. 4/2020...

 

 

Oznam študentom - platby za ubytovanie


Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

 

26.3.2020 viac...

Univerzita nezastala, ani nezaspala....

Aj v dnešných zložitých podmienkach realizujeme plánované rekonštrukcie. Popri dobudovaní centrálnych šatní, telocvične a sociálneho zázemia v Bratislave na Limbovej 14, sa nám síce s ťažkosťami  spojenými s dodávkou kazetového stropu, predsa len podarilo dokončiť rekonštrukciu nefunkčného sociálneho zariadenia na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.

3.4.2020 viac...

Pre študijné podklady k prijímacím pohovorom si už nemusíte ísť osobne.


Prihlášku na rôzne fakulty a formy štúdia si v tomto roku na SZU podalo vyše 2-tisíc záujemcov. Každoročne vieme vyhovieť iba istému percentu prihlásených, a tak prijímacie skúšky berieme naozaj vážne. Záleží nám na tom, aby ste k prijímacím skúškam mali dostatok materiálov, potrebných na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov.

 

2.4.2020 viac...

Prijímacie pohovory na jednotlivé fakulty SZU čaká zrejme posun termínu.

V súvislosti s prebiehajúcim prerušením celoplošnej prezenčnej výučby na Slovensku na všetkých stupňoch a typoch škôl, je veľmi pravdepodobné, že príde aj k posunu termínov príjimacích pohovorov na jednotlivé fakulty SZU. Tie boil väčšinou naplánované na druhý júnový týždeň. Nakoľko však podmienkou štúdia na vysokej škole je ukončené stredoškolské vzdelanie, budú sa termíny prispôsobovať ústnym maturitám na stredných školách. Situáciu denne sledujeme a v prípade stanovenia termínov, budú okamžite zverejnené na webovom sídle SZU.

1.4.2020


SZU pomáha Slovensku na mnohých frontoch

 

Slovenská zdravotnícka univerzita od začiatku prepuknutia mimoriadnej situácie veľmi starostlivo zvažuje a denne vyhodnocuje formu a možnosti pomoci dotknutým subjektom, ale aj jednotlivcom.

  

26.3.2020 viac...

Žiadosť o pomoc študentov SZU pre NÚSCH

 

Milí študenti, dňa 22. marca 2020 sa generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových chorôb obrátil na SZU s prosbou o spoluprácu - zabezpečenie študentov do filtra pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a pomoc pri opatrovaní detí zamestnancov. V prípade záujmu pomôcť, kontaktujte priamo NÚSCH. Milí študenti, za pomoc Vám vyslovujem hlboké poďakovanie.

 

So želaním pevného zdravia, rektor SZU - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

24.3.2020

List riaditeľa NUSCH...


Ako sa správať v súvislosti s vírusom COVID-19?

Denne mnohí počúvame viacero rád a odporúčaní  ako sa správať a chrániť seba aj druhých, či ako konať pri podozrení na infikovanie. Pozrite si zhrnutie základných faktov a inštrukcii, s ktorými by sme sa mali všetci oboznámiť a šíriť ich aj vo svojom okolí.

10 odporúčaní pri COVID-19
COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť ak ste chorý? 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity ponúka pomoc pri riešení mimoriadnej situácie.

 

Na základe včerajších informácii krízového štábu o možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do riešenia mimoriadnej situácie na Slovensku, oslovil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov a kolegov univerzity, aby boli v prípade potreby riešenia krízového stavu v  lôžkových zdravotníckych zariadeniach plne k dispozícii.

List  rektora...


 

Nový koronavírus - usmernenie SZU

 

V súlade s odporúčaním ÚVZ SR a SZO vydáva vedenie SZU usmernenie pre študentov a zamestnancov SZU.

viac...


 

Informácie k zabezpečeniu špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy , vrátane rezidentského štúdia počas mimoriadnej situácie

 

Na základe otázok vzdelávacích ustanovizní ohľadom špecializačného štúdia počas núdzového stavu vydalo MZ SR nasledujúce odporúčania.

 

 

26.3.2020 viac...

Deň otvorených dverí ukázal obrovský záujem o štúdium na SZU
 

 

 

 

viac...Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 slovenských rektorov a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Na novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci sa zúčastnil aj prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.


viac...


Významné ocenenie pani prof. MUDr. Márie Šustrovej, CSc.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila 2. januára 2020 štátne vyznamenania osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života.


Medzi ocenenými bola aj naša zamestnankyňa  prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.,

 

viac...


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zorganizovala na svojej pôde prvý ročník Vianočných trhov.

Okrem vytvorenia príjemnej atmosféry, si ich návštevníci mohli kúpiť rôzne produkty z ponuky 'predávajúcich' čím spoločne vytvárali zbierku pre detskú onkológiu v Bratislave.

viac...


 

Študenti SZU sa budú učiť na anatomickom virtuálnom stole

 

Nový anatomický virtuálny stôl na SZU skvalitní proces výučby nielen anatómie, ale aj histológie a rádiológie.

 

viac...


 

Rektor SZU ocenil študentov a pedagógov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil dňa 19. novembra 2019 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Pochvaly rektora za reprezentáciu našej univerzity a Ďakovné listy rektora za rozvíjanie odborných a osobnostných kvalít študentov našej Alma mater.

viac...


Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, si prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.  prevzal Cenu za vedu, techniku a inovácie, v kategórií osobnosť vedy a techniky.

 

 

 

 

 

 

 

viac...

 


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom na zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

AKTUALITYrss  
19.12.2019 - prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. v zaujímavom rozhovore 5.12.2019 - Poďakovanie za prevzatie záštity

na témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých.
...viac>>
nopic Asociácia na ochranu práv pacientov SR a zástupcovia pacientských organizác
...viac>>
3.10.2019 - Kolektív autorov zo SZU publikoval v Medicínskom Monitore 3.10.2019 - Transport Ψ Trends 2019

Ako môže v univerzite scientometrická analýza usmerniť manažment lekárske
...viac>>
nopic 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 09.04.2020